Minnesanteckning 15 Mars 2001

Minnesanteckningar från SOF-möte den 15 mars hos chello/UPC

 

Närvarande:

Johan Gavelin C&W PI-SE Mårten Samuelsson Sonera
Hans Wallberg Netnod Joakim Strålmark PTS
Bengt Görden KTHNOC Åke Widerström PTS
Olle Thylander Sunet Peter Johansson Bahnhof
Kjell Ottosson Telenordia Nicklas Löf Bahnhof
Gunnar Wiktorsson Telenordia Patrik Johansson Internet5
Stefan Larsson Telia/Skanova Christer Nilsson Internet5
Kari Halmela chello Håkan Hansson Utfors
Fredrik Nyman Bredbandsbolaget Hans Axen Utfors
Paul Aicardi Ebone LM Jogbäck Tele2
Folke Lingmo Tele1Europe Maria Nilsson Telenordia
Tobbe Carlsson Autonomica Per-Olof Josefsson chello
Magnus Andersson Autonomica

 

 

Nästa SOF-möte äger rum den onsdagen 2 maj kl 10:00 hos Vetenskapsrådet Regeringsgatan 56 (1 trappa upp)

 

 1. Föregående protokoll

Inga synpunkter

 

 1. Nationella knutpunkter m.m.
  Magnus meddelade att 17 st operatörer nu är anslutna på DPT-ringen. Nyanlända operatörer är RLSCOM och Colt. 2 st nya kunder är anslutna på FDDI. Några kör fortfarande halv duplex, men har lösningsplan. I Göteborg ingen förändring. I Malmö fortfarande bara Arrowhead anslutet. Sundsvall är i princip klart lokalmässigt. Infrastruktur i form av utrustning kvarstår. Sundsvall beräknas vara produktionsklart inom 1-2 månader.
  Rootnamesrvarna har installerats på central plats på knutpunkten.

 

Följande ämnen och områden diskuterades:

 

Stöd för gigabit ethernet
Angående stödet för gigabit ethernet så meddelade Hans Wallberg att Netnod har beslutat att inte erbjuda något stöd på de närmaste 1-2 åren. Det skall till många och bra argument om beslutet skall ändras menade Hans Wallberg. Ställningstagandet är också utlagt på Netnods hemsida.

Stöd för FDDI och FDDI-knutpunkten

En större och bitvis livlig diskussion utspann sig huruvida Netnod fortsättningsvis skulle erbjuda stöd för FDDI. Detta med anledning att det allmer minskade marknadsintresset för FDDI och med anledning av utgående stöd från främst Cisco respektive svårigheter att få tag i FDDI-kort. LM Jogbäck väckte förslag om man skulle stänga FDDI eftersom DPT har varit i produktion ett längre tag. Fredrik Nyman menade att man fortsättningsvis borde ha kvar stödet för FDDI och att det är upp till var och en operatör att peera på DPT eller FDDI. Hans Wallberg konstaterade att flera större internationella operatörer ansluter fortsättningsvis via FDDI och har en planeringshorisont på flera år.

En sammanlänkad frågeställning som också uppkom är FDDI i Göteborg. Problemet med Göteborg menade LM Jogbäck är att det är dels för få operatörer och dels FDDI, vilket gör att Göteborgsknutpunkten inte kan vara backup för Stockholm som i de ursprungliga planerna. En andra DPT-baserad knutpunkt i Göteborg borde därför vara intressant menade LM.

Mötet uttalade en någorlunda gemensam åsikt om att Netnod skulle bromsa eller åtminstone minimera nya FDDI anslutningar i Stockholm. Det betyder i sin tur inte att man stänger ned FDDI´-knutpunkten men att Netnod bör besluta ett datum när inga fler FDDI anslutningar kan ske. Förslagsvis 1 juli – 1 sept. Hursomhelst så är det inte många portar kvar i befintlig konfiguration. Noteras bör att om man väljer att gå över till DPT i Göteborg så frigörs ett antal ytterligare FDDI-portar.

2×622 Mbsp eller 2×2,4 Gbps DPT

En ytterligare diskussion utspann sig om huruvida man skall gå vidare med 2.4 Gbps eller stanna kvar vis 622 Mbps på de nationella knutpunkterna. Ur ekonomisk synpunkt så är kostnaderna för FDDI och 622 DPT likvärdiga när det gäller Cisco som leverantör, varför det finns ett behov av att ha kvar 622 DPT anslutningsform i det fall FDDI knutpunkten avslutas.

 

När det gäller 2,4 Gbps DPT så är i dagsläget  kostnaderna för detta avsevärda när det gäller Cisco.  Investering för 2,4 Gbps DPT är främst 12000 router, men kräver även 2 st 2,4 Gbps kort a 95 000 dollar. Detta tillskillnad mot 622 Mbps DPT där det räcker med ett kort om 35000 dollar förutom den avsevärt billigare 7000 routern.

 

Tele1Europe har enligt Hans W i ett tidigare mail haft starka invändningar mot ett tidigare beslut om huruvida man verkligen skall gå igång med 2.4 Gbps i Sundsvall. Flera operatörer sympatiserade och uttalade sig för 622 i Sundsvall bl.a. Telenordia, Internet 5, Ebone.

Netnod ändrar tidigare beslut från 2,4 Gbps till 622 Mbps i Sundsvall.

 

LM Jogbäck menade att Netnod måste titta mer på kostnaderna. Anslutning på varje nationell knutpunkt är dyrare än motsvarande Linx i London menade LM. Det blir billigare med ett 8 portars POS-kort motsvarande 8 st 155 dvs 1,2 Gbps och direktpeering menade LM Jogbäck. LM menade också att om det bara blir 3 st. operatörer i Sundsvall, nämligen Telia, Tele2 och Sunet så är det ingen vits att bygga i Sundsvall. Flera andra menade att det är snarare en konsekvens av kostnaderna för 2,4 Gbps DPT. Hans Wallberg menade att det finns ett tryck på att bygga vidare enligt önskemål från de större operatörerna Telia och Tele2.

Telenordia och flera andra menade att de kommer att ansluta sig på de ställen där Telia och Tele2 ansluter sig.

 

Tele2 meddelade att man kommer att ansluta i Malmö på sensommaren alternativt tidigt höst när det nya T2 POPen är klart. Telia meddelade att man ansluter sig i maj i Malmö.

 

Bernard Stockmann Telia/Skanova tog upp frågan om vilka SNMP-variabler som Netnod har readonly access till på DPT-ringen. Detta med anledning av att befattningshavare hos Telia/Skanova har uttryckt oro för risk för avtriggning av buggar orsakat av den senaste Cisco ILMI-buggen respektive oro för att tillgång till kommersiellt känslig samtrafikinformation. Hans W genmälde att den enda anledningen till intresset för SNMP-variabler är att man vill lägga operatörer med lika stor trafik nära varandra för att optimera ringhanteringen. Hans W lovade återkomma specifikation över vilka variabler som refereras och användningen av dessa.

 

 1. PTS presentation av ENUM – telefonnummermappning enligt IETF RFC 2916

Joakim Strålmark PTS presenterade tankegångar i pågående utredningsarbete av ENUM som skall vara klart till 1 april. Någon extern remiss utanför PTS kommer inte att ske enligt Joakim och därför är viktigt att direkt få synpunkter från operatörerna. Vissa av de större operatörerna som Telia och Tele2 har tidigare direkt lämnat synpunkter till utredningen.

För mer detaljer angående utredningsarbetet se bifogad Powerpoint presentation.

 

 1. Nationella utblicken

Anne-Marie medelade att det för tillfället var ganska lugnt på utredningsfronten. IT-kommissionen har rönt uppskattning för rapporten  25/2000 Generell vägledning till framtidssäker IT-infrastrukturhttp://www.itkommissionen.se/extra/document/?id=24 och planerar att  översätta den till engelska. Internetspecifikation är nu översatt till engelska i en första utgåva. Anne-Marie vill ha hjälp med korrekturläsning och framförallt språkgranskning av tekniska termer. Anne-Marie skickar ett mail med URL. Anne-Marie meddelade också att IT-kommissionen inbjuder till blixtseminarie om domäner måndagen den 26 mars kl 13:00 – 16:30.

 

Av övriga rapporter som har anlänt kan nämnas PTS-rapporten ”Konkurrens på Internetmarknaden”  som publicerades den 8 mars. Rapporten finns tillgänglig på PTS hemsida.

 

Som tidigare har meddelats så har SOF arbetsgruppen för ett gemensamt svar till bredbandsutredningen inte kunna enats om ett gemensamt skrivelse.

 

 1. Vägvalsregister

Tobbe Carlsson presenterade förundersökning av uppbyggnad av ett svenskt vägvalsregister. Registret berör den krets av personer hos operatörerna som hanterar BGP och peering. Arbetet bygger därför mycket på intervjuer med de personer som främst pysslar med dessa frågor hos de större operatörerna. Registret skall byggas på IETF RPSL format, ett format som även RIPE kommer att följa. Det finns ett intresse av verktyg att från databasen automatgenerera konfigureringsparametrar för BGP. Normalt sköts all hantering manuellt genom att man skickar mail, med de åtföljande problem som uppstår om  någon information missas i något led. Målsättningen är att spegla in från alla databaser så att man inte skapar ytterligare arbetsmoment. Säkerhet och kryptering är ett krav för informationsöverföringar. Tobbe vill ha i storleksordning en persondag i månaden i ett halvår per operatör för utvecklingsarbetet. Arbetet syftar främst till att underlätta för operatörerna. Samtidigt är området för litet för generella utbildning och antalet personer som direkt arbetar med BGP hantering och peering mycket smalt, varför det finns ett behov om ett visst erfarenhetsutbyte i den mån det i kolliderar med kommersiella hänsyn. Operatörerna uppmanas att maila förslag på personer som kan deltaga i utvecklingsarbetet till Tobbe.

 

 1. Val av suppleant till II-stiftelsen

Kjell Ottoson Telenordia avgår i april som ordinarie ledamot i II-stiftelsen och efterträds av nuvarande suppleant Olof Hallström Tele2 som därmed blir ordinarie ledamot. I samband därmed behövs en ny suppleant utses med målsättning att efter ett år bli ordinarie ledamot osv. Eftersom Olofs bakgrund främst är juridsik och regulatorisk så vore det önskvärt med en person med teknisk bakgrund intresse av DNS och tillhörande teknikområden. Operatörerna uppmanas inkomma med förslag samtidigt som en mer aktiv valberedningsinsats sker från SOF-styrelsen sida.

 

 1. Övriga frågor

Staffan Hagnell tog upp önskemål om deltagande från SOF på Internetdagarna 17-18 oktober. Syftet är att ta upp och belysa frågor som operatörerna har ett intresse av. Internetdagarna arrangeras av II-stiftelsen och Dataföreningen som också tar de ekonomiska investeringarna/riskerna. Övriga medarrangörer är ISOC-SE, Svensk Handel, Industriförbundet, IT-kommissionen m.fl. SOF bör då fundera på vilka frågor som är intressanta menade Staffan. Exempel på intressanta operatörsområden enligt Staffan skulle kunna vara DPT – gigabit, nationell infrastruktur, ENUM, konkurrensneutrala fastighetsnät etc. Medlemsmötet förklarade sig positivt till SOF deltagande resp. medarrangör på Internetdagarna.

 

En fråga framställdes från Olof Hallström och Kjell Ottosson hur operatörerna i SOF ställer sig till hur det framtida regelverket för domnännamnshantering skall ske. Föredras ett system med förprövning eller ett system utan regler men med tvistelösningsprocedurer eller en kompromiss. NDR och II-stiftelsen jobbar visserligen med denna fråga och Olof och Kjell tycker att det vore bra om SOF så småningom kan ge en indikation om inställning.

 

Vid pennan

P-O J