Årsmöte 2022

Nu är det dags för årsmöte igen.

Dagordning årsmöte SOF

Datum: 2022-05-31

Tid: 15:00

Plats: Hammarby Kaj 10d

 

 1. Mötets öppnande
 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 1. Fastställande av röstlängd
 1. Val av justeringsmän
 1. Mötets behöriga utlysande
 1. Fastställande av dagordningen
 1. Verksamhetsberättelsen
 1. Revisionsberättelse
 1. Fastställande av resultat- och balansräkningen
 1. Beviljande av ansvarsfrihet
 1. Medlemsavgifter
 1. Val av styrelse, valberedning & revisorer
 1. Avgående styrelsen informerar om val av Ledamot och Suppleant till Internetstiftelsens styrelse.
 1. Stadgar
 1. Övriga frågor
 1. Mötets avslutande.

 

Årsmöteshandlingar:

Verksamhetsberättelse för SOF 2021-2022.docx

Svenska Operatörsföreningen-2021

Kontohändelser-20220528