Årsmöte 2021

Den 8/12 klockan 15:00 är det dags för årsmöte.

Dagordning årsmöte SOF

Datum: 2021-12-08

Tid: 15:00

Plats: Digitalt

 1. Mötets öppnande
 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 1. Fastställande av röstlängd
 1. Val av justeringsmän
 1. Mötets behöriga utlysande
 1. Fastställande av dagordningen
 1. Verksamhetsberättelsen
 1. Revisionsberättelse
 1. Fastställande av resultat- och balansräkningen
 1. Beviljande av ansvarsfrihet
 1. Medlemsavgifter
 1. Val av styrelse, valberedning & revisorer
 1. Val av SOF-representanter (Ledamot och Suppleant)

Dokumentationspunkt av Per Capsulam beslut.

 1. Övriga frågor
 1. Mötets avslutande.

Revisionsberättelse: 20211208-sof-revision-signed

Ekonomisk berättelse: Svenska Operatörsföreningen-2020

Verksamhetsberättelse: Verksamhetsberättelse för SOF 2020-2021

Signaturer verksamhetsberättelse: Verksamhetsberättelse för SOF 2020-2021 kivra sign

Röstlängd: Röstlängd 20211208