Årsmöte 2018

Hejsan.

Ryktet gör gällande att föreningar skall ha årsmöten, och inte bara roliga möten.

Följande Agenda gäller.

1 Mötets öppnande
2 Val av ordförande och sekreterare för mötet
3 Fastställande av röstlängd
4 Val av justeringsmän
5 Mötets behöriga utlysande
6 Fastställande av dagordningen
7 Verksamhetsberättelsen
8 Revisionsberättelse
9 Fastställande av resultat- och balansräkningen
10 Beviljande av ansvarsfrihet
11 Medlemsavgifter
12 Val av styrelse, valberedning & revisorer
13 Val av SOF-representant och suppleant till styrelsen i IIS.
14 Övriga frågor

Föreslagen tid:

Måndag 23 April.
14:00 – ZOOM Webinar eller hos SUNET Tulegatan 11.

Jag tycker vi håller Årsmötet så kort och koncist som möjligt för formalitetens skull.