Om SOF

Vad är sof?

SOF står för Svensk Internet Operatörs Forum. SOF är ett samarbetsorgan för de svenska huvudoperatörerna på Internet i Sverige. Med svensk huvudoperatörer menas en organisation som bedriver nätverksamhet på Internet i Sverige och som har direktkoppling till de olika nationella knutpunkterna för utbyte av Internettrafik i Sverige. En huvudoperatör innehar  företrädesvis också ett eget AS-nummer registrerat i RIPE.

SOF är sedan 1 januari 1999 en arbetsgrupp inom ISOC-SE.

SOF-gruppen har varit referensorgan för Statskontorets Internetutredning och är även representerad i II-stiftelsen genom en styrelserepresentant och en suppleant. Dessa platser platser cirkuleras mellan medlemmarna i SOF på kalenderårsbasis.  SOF är också motpart till Netnod, det operativa bolag som hanterar de nationella knutpunkterna.

Föreningens uppgifter är att:

  • arbeta med operatörsgemensamma frågor kring nationella Internetknutpunkter, samtrafik och andra gemensamma funktioner
  • diskutera rena driftfrågor som är nödvändiga för att Internet i Sverige skall fungera bra
  • informera om operatörernas ställningstaganden i viktiga frågor som rör Internet
  • vara en plattform för deltagande i internationellt samarbete som gäller Internet och Internet Service Providers (ISP)
  • företräda Internetoperatörerna i dialogen med den svenska avdelningen av Internet Society (ISOC-SE) och andra Internetföreningar.