Stadgar

Sveriges InternetOperatörers Forum – SOF – ideell förening

Stadgar

Kapitel 1

§1.1 Föreningens namn är Sveriges Internetoperatörers Forum (Swedish Operators Forum)

§1.2 Föreningen har sitt säte i Stockholm

§1.3 Föreningens uppgift:

  • arbeta med operatörsgemensamma frågor kring nationella Internetknutpunkter, samtrafik och andra gemensamma funktioner
  • diskutera rena driftfrågor som är nödvändiga för att Internet i Sverige skall fungera bra
  • informera om operatörernas ställningstaganden i viktiga frågor som rör Internet
  • vara en plattform för deltagande i internationellt samarbete som gäller Internet och Internet Service Providers (ISP)
  • företräda Internetoperatörerna i dialogen med den svenska avdelningen av Internet Society (ISOC-SE) och andra Internetföreningar.

Kapitel 2

Medlemskap

§2.1 Medlemskap kan endast innehas av organisation som är Internetoperatör i Sverige. Med Internetoperatör avses en organisation som på kommersiella villkor transporterar IP-paket, där varken avsändaradressen eller mottagaradressen tillhör enheter

§2.2 Medlemsorganisation måste förbinda sig att verka för föreningens syfte

§2.3 Medlemsorganisation som ej följt föreningens stadgar eller som på annat sätt motarbetar föreningen kan – om en majoritet av medlemmarna så beslutar – uteslutas ur föreningen

 Kapitel 3

Verksamhetsår

§3.1 Föreningens verksamhets- och räkenskapsår samt styrelsens mandatperiod skall vara 1 april – 31 mars.

Kapitel 4

Styrelsen

§4.1 SOFs beslutande organ är styrelsen, där ordföranden har utslagsröst. Viktigare frågor får avgöras av styrelsen först efter föregående allmän diskussion vid ett medlemsmöte eller genom elektroniskt mötesforum. Styrelsen får ej heller uttala sig för föreningen i viktiga frågor utan att dessförinnan rådgjort med medlemmarna.

§4.2 Styrelsen handhar föreningens löpande angelägenheter. Styrelsen skall inom ramen för dessa stadgar verka för föreningens syften.

§4.3 Styrelsen består av ordförande, kassör samt en ledamot och två styrelsesuppleanter

§4.4 Ordförande, kassör och övriga ledamöter i styrelsen väljs på årsmötet

§4.5 Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av styrelsemedlemmarna är närvarande.

Kapitel 5

Möten

§5.1 Samtliga medlemmar har yttrande-, förslags- och närvarorätt vid alla möten.

§5.2 Vid möten kan medlemsorganisation låta sig representeras av flera representanter, dock högst två. Vid omröstningar har varje medlemsorganisation en röst.

§5.2 Årsmöte hålls en gång per år.

§5.3 Årsmötet utlyses, företrädesvis via e-post minst fyra veckor före mötesdatum. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 3 veckor före årsmötet. Föredragningslista med kallelse skall skickas ut 2 veckor före mötet.

§5.4 Extra årsmöte skall utlysas om minst 50% av medlemmarna begär det.

§5.5 Vanliga medlemsmöten skall hållas regelbundet med 1-2 månaders intervall.

Kapitel 6

Ekonomi

§6.1 Medel till föreningens verksamhet erhålles genom medlemsavgifter.

§6.2 Ordförande och kassör är *** var för sig *** firmatecknare för föreningen.

§6.3 Dessa är personligen ekonomiskt ansvariga inför styrelsen för det uttag som görs.

§6.4 Två revisorer skall utses på årsmötet. Dessa äger rätt att när som helst granska föreningens räkenskaper och skall till kommande årsmöte presentera en revisionsberättelse för det år de är tillsatta.

§6.5 Medlemsavgiftens storlek bestäms på årsmötet.

 Kapitel 7

Stadgeändring

§7.1 Dessa stadgar kan endast ändras genom beslut av två på varandra följande årsmöten (varav ett kan vara ett extra årsmöte) , med minst 2/3 av avgivna röster.

Kapitel 8

Föreningens upplösning

§8.1 Beslut om föreningens upplösning måste tas med två tredjedels majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav ett kan vara extra årsmöte.

§8.2 Vid upplösning skall föreningens tillgångar tillfalla ISOC-SE eller – om ISOC-SE inte finns – annan motsvarande Internetorganisation i Sverige enligt beslut vid det årsmöte som upplöser föreningen.