Årsmötesprotokoll 2000 (extra)

Protokoll fört vid SOF extra årsmöte 5 sept 2000

 

1. Öppnande.

Till ordförande för årsmötet utsågs Hans Wallberg

2. Val av sekreretare

Till sekretare utsågs P-O Josefsson

3. Fastställande av röstlängd

Följande röstlängd fastställdes bland närvarande och betalande medlemmar:

Tele2
Bredbandsbolaget
Telia
KPNQwest
SUNET
Telenordia
Arrowhead
Sonera

4. Val av justeringsmän.

Till justeringsmän utsågs Johan Gavelin PI och Olle Thylander SUNET

5.Mötets behöriga utlysande

Årsmötet fann att mötet var behörigt utlyst i överensstämmelse med stadgarna.

6. Tidigare årsmötesprotokoll.

Följande felaktigheter noterades i tidigare ej justerade årsmötesprotokoll från i juni 2000.

a. styrelsen består av:

Per-Olof Josefsson Tele2 ordförande

Kurt-Erik Lindkvist KPNQwest kassör

Gert Åhlen Telia ledamot

Håkan Redtzer Worldcom/Uunet suppleant

Gullik Webjörn Figuration suppleant

b. medlemsavgiften fastställdes till 2500 kr

Notering av detta gjordes av närvarande justeringsman (Johan Gavelin)

7. Stadgeändringar

Beslut skedde av följande stadgeändringar:

§ 4.

Nuvarande lydelse “Styrelsen består av ordförande, kassör samt en ledamot”. Föreslagen lydelse:

“Styrelsen består av ordförande, kassör samt en ledamot och två styrelse-suppleanter”.

§ 5, punkt 3, första meningen.

Nuvarande lydelse “Årsmötet utlyses minst fyra veckor före mötesdatum”. Föreslagen lydelse:

“Årsmötet utlyses, företrädesvis via epost minst fyra veckor före mötesdatum”.

§ 8, punkt 1.

Nuvarande lydelse: “Beslut om föreningens upplösning måste tas med två tredjedels majoritet vid årsmöte”. Föreslagen lydelse:

“Beslut om föreningens upplösning måste tas med två tredjedels majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav ett kan vara extra årsmöte”.


7. Avslutning

Det extra årsmöte avslutades

Vid protokollet

 

Per-Olof Josefsson

 

 

Justeras Justeras

 

Johan Gavelin Olle Thylander