Årsmötesprotokoll 2000

Protokoll fört vid årsmöte i Sveriges Internet Operatörs Forum (SOF)

Datum: 13 juni 2000

Plats: Hantverkargatan 25B (IT-Kommissionens lokaler), Stockholm

§ 1 Mötets öppnande

Föreningens ordförande, Per-Olof Josefsson, förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Valdes advokat Anders Janson till ordförande för mötet. Noterades att ordföranden själv förde protokollet.

§ 3 Fastställande av röstlängd

Noterades att följande medlemmar av föreningens totalt 15 medlemmar var närvarande:

Per-Olof Josefsson, Tele 2

Hans Wallberg, Netnod

Håkan Redtzer, Uunet

Fredrik Nyman, Bredbandsbolaget

Gert Åhlén, Telia

Kurt Erik Lindquist, KPW Qvest

Per Abrahamsson, Chello

Olle Thylander. Sunet

Godkändes ovanstående röstlängd av årsmötet.

§ 4 Val av justeringsmän

Valdes Åke Florestedt och Johan Gavelin (pi.se) till justeringsmän.

§ 5 Mötets behöriga utlysande

Ordföranden informerade att årsmötet utlysts i samband med föregående SOF-möte den 4 maj 2000. Enligt föreningens stadgar, § 5, skall möte utlysas minst fyra veckor före mötesdatum. Årsmötet fann att behörig kallelse skett.

§ 6 Fastställande av dagordning

Mötet godkände den utdelade dagordningen med det tillägget att under “§ 13 Övriga ärenden”, föreslås vissa stadgeändringar.

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning

Lämnade Per Olof Josefsson redogörelse för föreningens verksamhet i enlighet med verksamhetsberättelse, bilaga 1. Härvid upplystes att föreningen ännu ej vidtagit några ekonomiska aktiviteter.

§ 8 Revisionsberättelse

Föreningens revisor Olle Thylander meddelade att, mot bakgrund av att föreningen vare sig haft inkomster eller kostnader, det ej funnits någon resultat- och balansräkning att granska för revisorerna. Styrelsens förvaltning i övrigt kunde godkännas av revisorerna, se bilaga 2.

§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkning

Noterades att någon resultat- och balansräkning att fastställa ej fanns.

§ 10 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet

Årsmötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 11 Medlemsavgifter

Per Olof Josefsson upplyste att utdebiterad medlemsavgift, 2.500 kronor, hittills endast betalats av ett par medlemmar. Mot bakgrund härav föreslog styrelsen att utdebiterad medlemsavgift skulle avse verksamhetsåren 2000 och 2001. Medlemsavgift skall ha betalats senast den 31 augusti 2000. Årsmötet beslöt att anta styrelsens förslag.

§ 12 Val av styrelse och revisorer

Föreningens valberedning, genom Hans Wallberg, redogjorde för förslaget till styrelsen inför det kommande verksamhetsåret enligt följande.

Per-Olof Josefsson Tele2 ordförande

Kurt-Erik Lindkvist KPNQwest kassör

Gert Åhlen Telia ledamot

Håkan Redtzer Worldcom/Uunet suppleant

Gullik Webjörn Figuration suppleant

Det noterades att valet av suppleanter förutsätter att ändringarna av stadgarna (§13) godkännes vid extra årsmöte den 5 september, för att suppleanterna skall kunna fullfölja sina uppdrag

Styrelsen föreslog att revisorerna Olle Thylander och Kjell Ottosson skulle omväljas.

Årsmötet beslöt att välja styrelse och revisorer i enlighet med valberedningens förslag.

§ 13 Övriga ärenden

Ändring av stadgarna

Styrelsen förslog att stadgarna ändras enligt följande.

§ 4.

Nuvarande lydelse “Styrelsen består av ordförande, kassör samt en ledamot”. Föreslagen lydelse:

Styrelsen består av ordförande, kassör samt en ledamot och två styrelse-suppleanter”.

§ 5, punkt 3, första meningen.

Nuvarande lydelse “Årsmötet utlyses minst fyra veckor före mötesdatum”. Föreslagen lydelse:

Årsmötet utlyses, företrädesvis via e-post minst fyra veckor före mötesdatum“.

§ 8, punkt 1.

Nuvarande lydelse: “Beslut om föreningens upplösning måste tas med två tredjedels majoritet vid årsmöte”. Föreslagen lydelse:

Beslut om föreningens upplösning måste tas med två tredjedels majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav ett kan vara extra årsmöte”.

Årsmötet beslöt anta de föreslagna ändringarna. Ordförande upplyste om att stadgeändring enligt § 7, punkt 1, endast kan ske vid två på varandra följande årsmöten varvid ett kan vara ett extra årsmöte.

Mot bakgrund härav beslöt årsmötet att kalla till extra årsmöte att hållas i samband med nästa ordinarie SOF-möte.

Nästa SOF-möte

Beslöts att nästa SOF-möte skall hållas den 5 september 2000 kl. 10.00.

§ 14 Mötets avslutande

Då inga ytterligare ärenden förelåg, förklarade ordföranden mötet avslutat och noterade att samtliga beslut skett enhälligt.

Vid protokollet:

Anders Janson

Justeras:

Åke Florestedt

Johan Gavelin