Årsmötesprotokoll 2001

Protokoll fört vid årsmöte i Sveriges Internet Operatörs Forum (SOF)

Datum: 11 juni 2001

Plats: KTH sal L22 Lantmäterihuset, Drottning Kristinas Väg 30

 

 

 • 1 Mötets öppnande

 

Föreningens ordförande Per-Olof Josefsson förklarade mötet öppnat

 

 • 2 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

 

Hans Wallberg valdes till ordförande och Per-Olof Josefsson till sekreterare

 

 • 3 Fastställande av röstlängd

 

Följande medlemmar av föreningens medlemmar var närvarande:

Maria Nilsson Telenordia
Kurt-Erik Lindqvist KPNQwest
Patrik Johansson Internet 5
Olle Thylander SUNET
Kjell Ottosson Telenordia
Gunnar Wiktorsson Telenordia
Tommy Nilsson Bredbandsbolaget
Mattias Karlsson Bredbandsbolaget
Johan Gavelin C&W pi.se
Hans Wallberg Netnod
LM Jogbäck Tele2
Mårten Samuelsson Sonera
Mikael Kullberg RSLCOM
Peter Robsarve RSLCOM
Mikael Abrahamsson Arrowhead
Bengt Görden Kthnoc
Joachim Malmqvist KTHNOC
Hans Axen Utfors
Rasmus Aveskogh Utfors
Bernard Stockman Telia
Per-Olof Josefsson chello broadband ab

 

 • 4 Val av justeringsmän

 

Till justeringsmän utsågs Olle Thylander och Kjell Ottosson

 

 • 5 Mötets behöriga utlysande

 

Årsmötet fann att behörig kallelse skett

 

 • 6 Fastställande av dagordning

 

Mötet godkände den föreslagna dagordningen

 

 • 7 Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning

 

Per-Olof Josefsson lämnade en redogörelse för föreningens verksamhet i enlighet med verksamhetsberättelsen bilaga1.

 

 • 8 Ekonomisk redovisning

 

Kurt-Erik Lindqvist redogjorde för det ekonomiska utfallet och innehållet i resultat- och balansräkningen.

 

 • 9 Fastställande av resultat- och balansräkning

 

Resultat och balansräkning fastställdes

 

 • 10   Revisionsberättelse

 

Revisionsberättelsen lästes upp. Föreningens revisorer Olle Thylander och Kjell Ottosson tillstyrkte, efter att ha tagit del av verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2000 –2001 samt granskat resultaträkning och balansräkning, ansvarsfrihet för styrelsen.

 

 • 11  Fråga om ansvarsfrihet

 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

 

 • 12 Medlemsavgifter

 

Beslöts att aktuell nivå för medlemsavgiften (2 500 kr per år) skall gälla även perioden 2001-2002.

 

 • 13 Val av styrelse och revisorer

 

Till ny styrelse utsågs:

 

Per-Olof Josefsson ordförande (omval)

Kurt-Erik Lindqvist kassör (omval)

Mikael Abrahamsson styrelseledamot (nyval)

 

Suppleanter:

Johan Gavelin

Hans Axen

 

Till revisorer utsågs (omval)

Kjell Ottosson

Olle Thylander.

 

 • 14 Övriga ärenden

 

Inga övriga ärenden togs upp

 

 • 15 Mötets avslutande

 

Mötet avslutades av mötesordförande Hans Wallberg