Årsmötesprotokoll 2002

Protokoll fört vid årsmöte i Sveriges Internet Operatörs Forum (SOF)

Datum: 24 april 2002

Plats: Globe Hotel

 

§ 1 Mötets öppnande

Föreningens ordförande Per-Olof Josefsson förklarade mötet öppnat

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Hans Wallberg valdes till ordförande och Per-Olof Josefsson till sekreterare

§ 3 Fastställande av röstlängd

Följande medlemmar av föreningen var närvarande:

 

Amar Andersson         Telia/Skanova

Ola Nyström               Telenor

Tomas Vestergren       Telenor

Patrik Johansson         Internet5

Fredrik Haborn           Internet5

Magnus Åhgren          Song Networks

Mårten Samuelsson    Sonera

Nicklas Löf                 Bahnhof Internet

Peter Johansson          Bahnhof Internet

Fredrik Holmqvist      DCSnet

Kurt-Erik Lindqvist    KPNQwest

Olle Thylander            SUNET

Kaj Kjellgren   KPNQwest

Stefan Larsson            Skanova/Telia

Kjell Ottosson            Telenor

Johan Clarström          Cable&Wireless

Hans Axen                  Utfors

Rasmus Aveskogh      Utfors

Paul Aicardi                Colt

Johan Sultan                Colt

Tony Sarendal Colt

Fredrik Herrström       Colt

Peter Hanse                 Hanse communication

Lars Davidsson           Lidero

Jonas Lindqvist           Lidero

Tobbe Carlsson           Autonomica/Netnod

Maria Sandgren           Arrowhead

Mikael Abrahamsson  Arrowhead

Tommy Nilsson          Bredbandsbolaget

Björn Christofersson  Worldcom

Hans Wallberg SUNET

Per-Olof Josefsson

 

§ 4 Val av justeringsmän

Till justeringsmän utsågs Amar Andersson och Björn Christoffersson

 

§ 5 Mötets behöriga utlysande

Årsmötet fann att behörig kallelse skett

 

§ 6 Fastställande av dagordning

Mötet godkände den föreslagna dagordningen

 

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning

Per-Olof Josefsson lämnade en redogörelse för föreningens verksamhet i enlighet med verksamhetsberättelsen bilaga1.

 

§ 8 Ekonomisk redovisning

Kurt-Erik Lindqvist redogjorde för det ekonomiska utfallet och innehållet i resultat- och balansräkningen.

 

§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat och balansräkning fastställdes

 

§ 10   Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen lästes upp. Föreningens revisorer Olle Thylander och Kjell Ottosson tillstyrkte, efter att ha tagit del av verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2001 –2002 samt granskat resultaträkning och balansräkning, ansvarsfrihet för styrelsen.

 

§ 11  Fråga om ansvarsfrihet

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

 

§ 12 Medlemsavgifter

Beslöts att aktuell nivå för medlemsavgiften (2 500 kr per år) skall gälla även för perioden 2002-2003.

 

§ 13 Val av styrelse, revisorer och valberedning

Till ny styrelse utsågs:

Kurt-Erik Lindqvist ordförande

Mikael Abrahamsson kassör

Mårten Samuelsson ledamot

 

Suppleanter:

Patrik Johansson

Hans Axen

 

Till revisorer utsågs (omval)

Kjell Ottosson

Olle Thylander.

 

Till valberedning för nästkommande årsmöte utsågs:

Amar Andersson (sammankallande)

Tony Sörendal

Peter Hanse

§ 14 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden togs upp

§ 15 Mötets avslutande

Mötet avslutades av årsmötesordförande Hans Wallberg

 

 

 

 

Justeras                                   Justeras

 

_______________________  _______________________________

 

Amar Andersson                     Björn Christoffersson