Årsmötesprotokoll 2005

SOF årsmöte den 30/11 2005.

Mötet hålls i Labs2 lokaler på Eriksbergsparken 2, Stockholm

§1 Mötets öppnande
Kurt-Erik Lindqvist hälsade alla välkomna

§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för mötet valdes Kurt-Erik Lindkvist och till sekreterare för mötet valdes LM Jogbäck.

§3 Fastställande av röstlängd
Följande medlemmar var närvarande och hade betalt årsavgiften: Tele2 LM Jogbäck TeliaSonera Stefan Larsson Bredbandsbolaget Mattias Karlsson Sunet Olle Thylander Worldcom/MCI Björn Carlsson Telenor Kjell Ottosson Nordunet Måns Nilsson

§4 Val av justeringsmän
Till justeringsmän valdes Calle Lidström och Måns Nilsson

§5 Mötets behöriga utlysande
Inbjudan skickades 30 september till SOF-listan. Beslut togs att mötet var behörigt utlyst.

§6 Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes
§7 Verksamhetsberättelsen
Ordföranden föredrog verksamhetsberättelsen (Se bilaga 1)

§8 Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen lästes upp av revisorn. Räkenskaperna har granskats under dagen

§9 Fastställande av resultat- och balansräkningen
Resultat och balansräkningen fastställdes

§10 Beviljande av ansvarsfrihet
Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet

§11 Medlemsavgifter
Mötet beslutade att medlemsavgiften skulle vara oförändrad

§12 Val av styrelse & revisorer
Till ny styrelse utsågs:
Kurt-Erik Lindqvist, Ordförande
Mattias Karlsson, Kassör
Mikael Abrahamsson, Ledamot
Calle Lidström, Suppleant
Måns Nilsson, Suppleant

Revisorer: Jonas Stenling & Zackarias El Banna
Till ny valberedning utsågs:
Stefan Larsson (sammankallande), Fredrik Widell, Tommy Nilsson

§13 Inga övriga ärenden

_____________________________________
Justeras  Calle Lidström

_____________________________________
Justeras Måns Nilsson