Årsmötesprotokoll 2018

Årsmöte för SOF – Swedish Operator Forum.

Datum: 23 april 2017

Plats: SUNET Tulegatan 11, Stockholm.

1. Mötets öppnande

Föreningens ordförande Fredrik Korsbäck öppnade Mötet

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till ordförande för årsmötet valdes sittande ordförande, Fredrik Korsbäck. Till mötets sekreterare valdes Tobias Jansson, IP-Only

 

 1. Fastställande av röstlängd

Röstlängden består av 13 betalande medlemsorganisationer, 11 närvarande för röstning. AEB Kommunikation har ej inkommit med betalning för 2018 pga konkurs och är inte med som medlem längre.

 1. Val av justeringsmän

Börje Josefsson, SUNET och Karl-Erik Svedin Tele2.

 1. Mötets Behöriga Utlysande

Mötet var utlyst via 4 veckor i förväg via epostlistan, via Facebookgruppen, via IRC och påminnelser hade skickats ut via alla kommunikationskanaler. Samtliga ansåg att mötet var behörigt utlyst.

 

 1. Fastställande av dagordningen.
  Årsmötet fastställde dagordningen.

 

 1. Verksamhetsberättelsen
  Fredrik Korsbäck redogjorde för verksamhetsberättelsen.

 

 1. Revisionsberättelsen.

Lars-Johan Liman och Olle Johansson redogjorde revisionsberättelsen

 

 1. Fastställande av resultat och balansräkning.

 

Mathias Wolkert redogjorde för balansräkning som mestadels består av mötesutgifter samt banktjänster. Ett mindre fel noterades med att Telenor betalat för två års medlemskap. Stämman kommer överens att detta återinförs och revideras i nästa års räkenskaper.

 

 1. Beviljande av Ansvarsfrihet.

Ja, med positivt stöd av Revisionsberättelsen så beviljas ansvarsfrihet enhälligt.

 

 1. Medlemsavgift

 

Stämman bestämmer att medlemsavgiften är oförändrad med 2500kr per år-.

 

 1. Val av styrelse, valberedning & revisorer

Maria Häll Sunet, Rasmus Åberg, STHIX, föreslår att Styrelsen och revisorer och även valberedning förblir samma personer. Omval av samtliga individer. Samtliga omvalda.

 

 1. Val av SOF-representant och suppleant till styrelsen i IIS.

 

Mikael Abrahamsson lämnar sin plats till förfogande efter 14 år i IIS styrelse. Stämman tackar Mikael för nit och redlighet i föreningens tjänst. Styrelsen lägger fram förslag, baserat på intervjuer och i samråd med tillsättargruppen på IIS att Karl-Erik Svedin, Tele2 (nuvarande suppleant) tar över Mikaels plats som ordinarie ledamot och att Jonas Stenling (IP-Only) Går in som ny suppleant. Stämman godkända förslaget.

 

 1. Övriga frågor.

 

LM-Jogbäck (NETNOD) lägger fram att Stadgarna behöver översyn, paragraf 2.3 är exempelvis ofullständig.

 

Nore Eriksson (TELENOR) vill att föreningen gör en korrekt registrering och varumärkesskydd i bolagsverket.
Styrelsen tar på sig att anordna en workshop för att förändra stadgarna samt att ordnar med bolagsverket och att under hösten hålla ett extra årsmöte för att sen verkställa på nästa ordinarie årsmöte.