Minnesanteckningar från möte mellan Internetoperatörer och TRIC 20/8-01

Minnesanteckningar från möte mellan Internetoperatörer och TRIC 20/8-01

 

Deltagare

Per-Ivan Selinder                  Tele2

Mårten Samuelsson               Sonera

Stefan Larsson                      Telia/Skanova

Peter Sörenssen                   Telenordia

Gunnar Wiktorsson               Telenordia

Åke Florestedt Worldcom + 2 personer

Per Elerud                            UPC

Anders Thorzen                    Song Networks

Lars Gullnäs                          Dataphone

Per-Olof Josefsson                Chello

Johan Svensson                    TRIC

Markus Aglander                   TRIC

 

 

TRIC presenterade sin lösning som är uppdelad i två faser. Fas1 innebär att man grupperar ihop ett antal stora innehållsssajter ung. 15 st. främst de stora tidningarna och erbjuder operatörerna tillgång till det i en klump som ett slags baspaket. TRIC var ovilliga att presentera vilka sajter som ingick i baspaket utan ville hellre göra det inviduellt gentemot varje operatör. Av samma skäl ville man inte heller nämna något om prissättningen. Fas2 innebär att till skillnad från fas1 att användaren själv kan välja innehållssajt. TRIC nämnde att man totalt hade ute intresseanmälan hos ett drygt 400-tal websajter för Fas2. I övrigt, se TRIC på www.tric.com.

 

– Tekniklösning

Operatörerna presenterades ej någon trovärdig tekniklösning. Att basera filtrering på IP-adresser är utomordentligt komplicerat då många adresser av historiska och andra skäl inte kan räknas att ligga inom varje operatörsblock. Skall varje websajt filtrera på IP-adresser så är det en komplexitet som närmar sig routrarna. Dessutom måste man kunna ta emot ett kontinuerligt flöde av uppdateringar som normalt ingår i de överordnade routingprotokollen. En komplicerande faktor är också i de fall en operatör använder sig av en annans operatör adressrymd, exempelvis när Telia eller snarare Skanova adresser, Teliakoncernens nätbolag, används för delar av Telenordias nät. Situationen är likartad för många operatörer.

 

Fas1  baspaketet.

Operatörerna hade starka invändningar mot ansatsen att samla ihop ett antal innehållssajter i ett paket utan möjlighet för användaren att själv bestämma detaljinnehållet. Det innebär att man som användare måste betala exempelvis betala för Aftonbladet och andra tidningar när man bara vill få åtkomst till Expressen. Överhuvud påminner upplägget om KabelTVområdet med olika paket där man av andra skäl inte kan anpassa innehållsutbud. Upplägget blir i princip en tvångsanslutning till ett visst innehållspaket som man inte har möjlighet att som slutkonsument påverka, en slags kollektiv ”Internetskatt”. En bärande förutsättning är från TRICs sida är att operatörerna skall konkurrera med innehåll, något som det finns en stor motvilja mot bland allmänheten och något som både Konkurrensverk och PTS m.fl. sedan länge haft starka invändningar mot. Eftersom baspaketets innehåll är lika för alla operatörer så kan man också ifrågasätta TRICs påstående om baspaket som ett konkurrensmedel. Ett problem med att knyta betalningen till accessoperatören är att användaren som har tagit en prenumeration exempelvis hos sin ”hemmaaccesoperatör” inte kan använda denna vid andra accesser exempelvis på jobbet, på publika Internetkafeer, trådlösa nät. Ett ytterligare problem är också åtkomsten för utlandssvenskar, då det är mindre troligt att utländska accessoperatörer är villiga att ha en relation med TRIC och göra baspaket för svenska websajter. Totalt sett menar operatörerna menar att TRIC modellen att knyta en innehållsavgift till accessen i ett slag starkt begränsar möjlighet för innehållsleverantörer att nå stora användarmängder.

 

Fas2  ”individuell paket”

 

Fas2 innebär att användaren själv skall kunna bestämma sina innehållsajter hos sin accessoperatör. Förutom tidigare problem med att detta bara är knutet till ett visst specifikt nät så ifrågasatte flera operatörer vilket extravärde TRIC egentligen tillförde i Fas2. Om operatörerna skall hålla reda hur många som exempelvis skall ha Aftonbladet så kan väl operatören lika väl skicka pengarna direkt till Aftonbladet i stället för via TRIC som en operatör uttryckte det.

 

En annan operatör ifrågasatta om verkligen operatörerna skall bli ”försäljare av innehåll” som konsekvensen kan bli lång sikt. Åsikten är att Dagens Nyheter är bättre på att sälja DN än operatörerna många operatörer har varken intresse eller möjlighet i sina billingsystem att bli generella faktureringsmaskiner där man till slut även blir tvingad att exempelvis lösnummer  av DN, T-shirts, väskor etc. (Anmärkning, det finns dock operatörer som är intresserade av ”långtgående faktureringsrelationer”)

 

Det enda som operatörer i princip var överens med TRIC om var TRICs  problembeskrivning med problem för många innehållssajter med alltmer vikande intäkter främst från annonsmarknaden och att innehåll är viktigt för operatörerna.  Operatörerna anser dock att en avgift knutet till specifika accesser är en dålig och inflexibel lösning och att diskussioner om andra betallösningar bör inledas.

 

Beslut:

 

SOF  Swedish Operators Forum, med sin mera tekniska inriktning fick i uppdrag att utvärdera huruvida TRICs tekniska modell, där flera patent ingår, överhuvud är tekniskt möjlig innan fortsatta diskussioner med TRIC är meningsfulla.

 

Vid pennan

Per-Olof Josefsson