SOF remiss till IT-infrastrukturutredningen

Näringsdepartementet
Enheten för IT, forskning och utveckling
103 33 Stockholm
Kista 1999-09-15

Angående Betänkandet “Bredband för tillväxt i hela landet, SOU 1999:00”, Dnr N19999/8354/ITFoU

SOF – Swedish Operator Forum vill härmed lämna följande synpunkter till utredningen:

SOF anser att det är mycket positivt att en kartläggning av IT-infrastrukturen har gjorts. Eftersom olika operatörer har olika grundsyn och åsikter, beroende exempelvis på egen infrastrukturverksamhet, så gör SOF inte en djupare analys av utredningen utan framför enbart allmänna och övergripande operatörsgemensamma åsikter.

SOF anser det totalt sett positivt med en statlig satsning av fiberinfrastruktur enligt de riktlinjer som utredningen har redovisat. Det ökar både den totala marknaden för Internetoperatörerna och fördjupar det tjänsteutbud som Internetoperatörerna kan erbjuda.

Av de olika alternativ som presenteras så anser operatörerna i SOF att optisk fiber är det mest framtidssäkra alternativet och det alternativ som staten skall satsa på i det längre perspektivet. Det finns dock uppfattningar från olika operatörer att koppartnätet som finns främst i Telias ägande och kontroll också på motsvarande görs publikt tillgängligt på samma sätt som när det gäller fiber.

SOF anser att en de viktigaste delarna i ett fortsatt arbete är en öppen och omfattande dialog med marknaden och operatörerna för att i mer detalj definera roller, gränsnitt, befogenheter och skyldigheter för de olika aktörerna i värdekedjan allt från fysiska fibern till de tjänster som skall levereras via bredbandsanslutningarna. Utmaningen i att hitta fungerande gränssnitt i en statlig infrastruktursatsning skall inte underskattas.

SOF anser det också viktigt att kompetensfrågorna ges ett betydande utrymme. Det gäller allt från den i utredningen redovisade bristsituationen av högskoleutbildningen av att hantera stora IP-nät till kompetens hos de verksamheter som skall utforma regler och övervaka den vidare bredbandsverksamheten.

 

Yttrandet ovan har tagits fram genom ett öppet förfarande där SOFs medlemmar har beretts möjlighet att lämna synpunkter till yttrandet. Representant för Telia har till viss del framfört avvikande åsikt…

För SOF – Swedish Operator Forum

 

Per-Olof Josefsson

Ordförande