Minnesanteckning 11 Sep 1998

Minnesanteckningar från SOF-möte 11 september hos Sonera

Närvarande

Patrik Fältström Tele2
Hans Wallberg SUNET
Kjell Nymo Norra Underhållsregementet
Anders Comstedt STOKAB
Stefan Westman Telia
Olle Thylander SUNET/HSV
Christer Hedberg Eunet
Lars-Johan Liman KTHNOC
Håkan Redtzer Uunet/Worldcom
LM Jogbäck Sonera
Christopher Arnold Bahnhof
Lasse Hallström Sonera
Olle Wallner NIC-SE
Peter Löthberg Stupi
Eric Malmström Global One
Anders Thorzen Spirous
Per-Olof Josefsson Tele2

 

1. Status Netnod

 

    1. knutpunkter

Stockholmsknutpunkten tuffar på och det har nästan varit för lugnt sett ur driftsysnpunkt. Många förfrågningar sker om ytterligare anslutningar av FDDI. Vad gäller läget i Göteborg är switcharna på plats och knutpunkten i princip klar att driftsättas inom 2 veckors sikt. I Malmö pågår projektering och bergrum är på gång. Politiska påtryckningar via PTS pågår att få Lycksele till knutpunkt.

Kjell Nymo rapporterade: Statistik “sugs in”. Imponerande tillgänglighjet och trafik. Inga problem. Mycket trafik dock mellan växlarna förmodligen beroende på omkastade A och B portat. Backup kommer att testas genom att man rycker ut kabel för en operatör i taget.

  1. stödsystem

Vad gäller stödsystemen meddelade Lars-Johan Liman att de nu alla installerade och på plats enligt plan..

Patrik Löthberg redogjorde i detalj för kommande tidserverhanteringen. Systemet är specifikt designat för att vara oberoende av resurser utanför Sverige. Systemet baseras på rubidiumbaserade primärklockor hos SPA. GPS används som gemensam referens. Primärklockorna hos SPA har en noggrannhet inom 100 ns/mån. Max 2 ms/mån avdrift beräknas vid självgång (dvs när SPAs primärklockor ej är tillgängliga). Totalt sett beräknas NTP-tjänsten ge bättre än 1 mikrosekund avdrift/mån. I systemet ingår också autenticering, dvs möjlighet att kontrollera att man pratar med rätt klocka resp att varje klockuppdatering signeras.

Peter Löthberg redogjorde också för läget vad gäller standard och implementering för multicast:

  • Designmodell “source routed sparse mode tree”
  • Varje operatör har en egen RP (Rendevous Place – “mötesplats”)
  • En av flera hopkopplingar med native multicast
  • BGP med multicast mBGP, krävs
  • MSDP för att koppla ihop RP och för att implementera policy

Dagens problem

  • DVRMP och tunnlar är ett elände

MSDP stöd finns IOS 12.0

Angående vägvalsregister diskuterades det om man egentligen bara periodvis behöver ta hem en kopia från RIPE (informationen överensstämmer till stor del med informationen i RIPE-181). Denna information läggs på central server på kuntpunkterna. Man behöver prata med RIPE och förmodligen också göra en PGP signering.

2. NIC-SE

Olle Wallner rapporterade om arbetet med en fortsatt synkronisering pågår mellan DNS och whois registren, allt i syfte att öka registerkvaliteten. Datapekare registeras inte fr. o. m. den 1/11 1998, dvs typ www.foretag.se i den centrala DNS servern. Ombuden har också fått information om detta.

Ny person på VD-posten är utsedd. Detta kommer att offentliggöras i slutet av veckan.

Ett stort problem är at de stora operatörerna främst Telia och Tele2 inte har gått igenom ca. 9000 adresser som man har sänt ut från NIC-SE och som inte har betalt årsavgiften. Det stora flertalet är pp-adresser. Något som också har uppmärksammats av Computer Sweden…

Den kommande PUL-lagen (Personuppgiftslagen) som träder i kraft 24 oktober har implikationer för whoisregistret. Lagen stadgar i princip om att varje person skall ge specifikt samtycke om allt som publiceras om honom, något som måste in allmänna villlkor och dy. Problemet gäller specifikt för pp adresser eftersom man ej når alla “pp-personer” med fysiska adress med brev.

3. Internet Internationellt

Patrik har, som väl är allmänt känt, gått ur POC för att där ersättas av Lars-Johan Liman.

Detta för att kunna koncentrera sig på arbetet som en av två Directors för applikationsområdet på IESG

Området omfattar bl.a. IP-SEC autenticering och kryptering på IP-nivå. Patrik redogjorde kort för turerna runt det nya “IANA”. Patrik berättade också läget när det gäller katalogutvecklingen TISDAG. 2 implementeringar av DAG (Directory Acces Gateway) finns nu, 1 SUNET (Umeå) och 1 Ericsson.

 

4. Skall SOF vara med i EuroISPA?

olika aspekter, ekonomi etc

Stefan Westman Telia

******* Detta bordlades till nästa möte pga tidsbrist **********

5. SOFI

Vad gäller status för incidentlistan så rapporterade LM Jogbäck Sonera att han hade fått in fler adresser men det är ändå oklart om samarbetet i SOFI. Diskussionen fortsätter på nästa möte.

6.Internet över elnätet

Anders Comstedt som representant för en sammanslutning av bl.a.Vattenfall, Stockholm Energi och Sydkraft redovisade tankar och önskemål att elnätet om möjligt görs till en öppen och konkurrensneutral bredbandsresurs för alla telekom och Internetoperatörer. Peter Löthberg hade ide´er och förslag till produkter resp utrustning som kan få till stånd en sådan gemensam och konkurensneutral lokal bredbandsfunktion. Peter och Anders återkommer i ärendet??

7. Lagen om elektroniska anslagstavlor m.m. Resultat av möte med Datainspektionen.

P-O J och Ragnar Lönn Algonet/TeleNordia tillsammans med jurister från Telia Infomedia (Cecilia Modh), Telia Telecom (Hanna Bjurström), Tele2 (Elisabeth Ekstrand), Sveriges Radio (Niclas Forsberg) och SOL (Stefan Widmark) träffades i måndags datainpektionens tillståndsavdelning (chef Ulf Widebäck, Beng-Olof Lindholm dataråd, m.fl.) för att utröna både BBS-lagens implikationer på främst chatverksamheten. På mötet diskuterades också kommande PUL (Person Uppgiftslagen) och dess påverkan på operatörernas tjänster.

Mötet var av en inledande karaktär och man kunde konstatera att stora delar av framförallt BBS-lagstiftningen men också för PUL är det oklart hur denna kommer att tillämpa. En nyhet för juristerna var att Datainspektionen ansåg sig vara manad att ha tillsyn och övervaka BBS-lagen. Något som hittils inte har uttalats vare sig i lagstiftningen eller av rättsväsendet tidigare. Normalt för ett visst lagområde exempelvis datalagen är att datainspektionen skriver föreskrifter för hur denna och för hur datalagens skall hanteras rent praktiskt. För BBS-lagen finns inga föreskrifter och operatörernas jurister beslöt därför att på egen hand skriva ihop ett tolkningsförslag som kan tjäna som underlag för förekifter för BBS-lagen. Som hjälp för dessa föreskrifter tar också Ragnar Lönn fram en teknisk beskrivning av operatörernas tjänster i relation till juridiken: Fortsättning följer med både fler internmöten mellan juristerna från de olika operatörerna och med Datainspektionen samt förmodligen även med diskussion i media.

8. Svenska e-postadresser till salu

Diskussion ang eventuell åtgärd

********* bordlades pga tidsbrist till nästa möte ***********

Övrigt

Minimal Internettjänst enligt Internetutredningen

Statskontoret har uttryckt önskemål att den ursprungliga specifikationen minimal Internettjänst i Internetutredningen hålls uppdaterad tillsamman med SOF. Specifikationen används av Statskontoret och många andra organisationer och företag som en kommersiell kravspecifikation eller checklista i samband med upphandlingar och utvärderingar. Mötet var postitivt till att hålla specifikationen uppdaterad. Peter Löthberg förklarade sig vara intresserad att uppdatera specifikationen…

Organisationstillhörighet ISOC istf SNUS

Den nya styrelsen för SNUS har uttalat att man inte är intresserad av “Internetpolitik”, varför en ny hemvist i form av ISOC vore mer naturligt. Mötet uttalade sig postivt att ha ISOC som huvudman i stället för SNUS.

Internet World/ISPCON Scandinavia 98

ISPCON dvs Internetmässan för Internetoperatörer har kommit till Sverige och blir en del av Internet World mässan i Sollentuna i november. ISPCON och Internet World har samma ägare, Meckler Media. ISPCON kommer att ha ett speciellt konferensprogram för Internetoperatörer. IT-företagen deltager och P-O J går dit och snackar lite om SOF….

Björn Eriksen

Fyllde samma dag som mötet 50 år, men det visste väl de flesta……

Mötet uttalade sin positiva uppskattning av Björn långa och trogna arbete med .se domänen..

 

Actionpoints (dvs saker som behöver göras…)

Uppdatering av minimal Internettjänst enligt Internetutredningen

Förslag till system för opertörsgemensam och konkurensneutral bredbandåtkomst över elnätet

Nästa möte blir hos Tele2 fredagen den 16:e oktober kl 09:00

 

Vid pennan

P-O J