Minnesanteckning 12 mars 1998

Slutgiltiga minnesanteckningar SOF-möte 12 mars 1998

Närvarande:

Hans Wallberg SUNET

Lars-Johan Liman KTHNOC

Patrik Fältström Tele2

Per Persson Tele2

Thomas Björklund Tele2

Olle Thylander SUNET

Håkan Redtzer Worldcom/UUNET

Martin Särnberger Taide AB

Eric Malmström Global One

Fredrik Widell Global One

Staffan Göjrryd Telia

P-O Josefsson Tele2

Telecom Finland Har anmält förhinder

Telenordia Ej närvarande

1. Hans Wallberg redogjorde för Backasituationen i Göteborg för den andra

riksknutpunkten. Problem med fiberförsörjning allmänt i Göteborg men utbyte

skulle kunna ske i Backa mellan operatörerna oberoende av om fibrer kan

anskaffas till en andra punkt i Nordstan som egentligen är den önskade

lösningen för att efterlikna Stockholm. När det gäller betalning till

Netnod så har MFS, Telenordia, Global One och Tele2 ej betalt. Undersökning

pågår om betalning har skett till annat konto (postgiro??). Telia och Tele2

förklarade sig intresserade av att ansluta sig i Göteborg.

Angående krav på peering på alla riksknutpunkter i Netnod avtalet så

uttalade sig de närvarande operatörerna Telia, Tele2, Global One,

MFS/Worldcom, SUNET och Taide att kravet kunde och borde tas bort från

Netnodavtalet. Det är sedan upp till varje operatör att själv fastställa

motsvarande krav i sin egen peeringpolicy. Önskemål fanns också hos en del

om en grupp som närmare utarbetar peering policy.

Patrik Fältström relaterade DNS-SEC och nämnde att det finns problem med

standarden betr. krypteringsalgoritmen. Kod har jobbats fram av Paul Vixie

och Internet Software Consortium. Pengar behövs dock till

utvecklingsarbetet och varje operatör uppmanas deltaga med en skärv. Hans

Nicklasson hos Tele2 kommer att rapportera status om DNS-SEC arbete hos

Tele2. BIND 4.9.6 gick inte ihop med DNS-SEC från TIS samt BIND 8.0.

DNS-SEC tas också upp i Statskontorets säkerhetsutredning som beräknas

utkomma 26 maj.

2. Olle Wallner redogjorde för status för NIC-SE. NIC-SE har sedan en tid

varit operationellt med lokaler på Kungstensgatan 18. En lista har

framställs på domäner ca. 5-7000 som antingen är avskrivna eller som ej är

betalda och som kommer att tas bort ur DNS. Krav från ersättning på 12 000

kr har rests från exempelvis advokatbyrå. Det är viktigt att alla önskemål

om förändringar dokumenteras och “byråkratiseras” för att undvika

missförstånd och eventuella tvistemål. Ca. 48 000 har betalt hittils.

Utskick och hantering i form av telefonsvar har hittils kostat 3 milj. 2

personer är hittils anställda. Öppet hus (housewarming) ägde rum på kvällen

12 mars. Vad som fortsatt är viktigt är närmare specifiering av

whoisdatabasen och vilken information som skall vara tillgängligt och

presenteras för allmänheten, ombuden och för NIC-SE själv.

En maillista för för diskussion ang. WHOIS-databasen och dess utveckling är

uppsatt. Ragnar Lönn och PAF är listägare. Listan heter

WHOIS-L@SMULTRON.EASE.ALGONET.SE

Man går med i den genom att skicka ett brev med texten “SUBSCRIBE WHOIS-L”

till LISTSERV@SMULTRON.EASE.ALGONET.SE

Beträffande KTHNOC:s kostnader för domänhantering för 1997 (662 000kr)

meddelade Eric Malmström att Global One hade betalat sin del och inte haft

någon avsikt att inte betala utgående från vad KTH rektor uttalade sig om

(se separat brev från NIC-SE och Olle Wallner). Däremot var Eric kritisk

till avgifter för router location från tidigare år som plötsligt dykt upp

och det var kanske där missförhållandet dök upp. NIC-SE undersöker.

3. Patrik Fältström redogjorde för domänläget betr:

a. Internationellt. Svar till Department of Commerce och Ira Magaziners

Green Paper skall vara inne till 23 mars. I Europa arbetar DG-13 och DG-4

(som arbetar med konkurrensfrågor) med ett gemensamt svar från EU. Det är

även fritt fram att lämna egna åsikter på Green Paper. Vad Green Paper

bl.a. talar om är en ny IANA som styrs av USA och Department of Commerce.

Motståndare är det “traditionella” Internet i form av ISOC, IETF, IAB och

den sedan en tid föreslagna ombudsorganisationen CORE för de nya

topppdomänerna och åsikten att IANA skall vara internationellt och tvister

och medling bl.a. hanteras av FN. USA är ju allmännt emot FN och speciellt

konservativa i kongressen betraktar Internet som amerikanskt eftersom det

ursprungligen finansierades med amerikanska försvarspengar. Många stora

företag som exempelvis IBM lobbar för att USA skall ta en starkare hand om

Internet i strid med CORE, ISOC etc.

b. Nationellt. Diskussioner förekommer beträffande tillsynsmyndighet för

domänhanteringen och IIstiftelsen/DRS/NIC-SE. Rent formellt är

länsstyrelsen och kommerskollegium tillsynsmyndighet för II-stiftelsen men

dessa kan enligt II-stiftelsens urkund utse annan specifik

tillsynsmyndighet. Kommunikationsdepartementet vill att PTS skall bli

tillsynsmyndighet för domänfrågor. Paf och flera andra anser att PRV är en

lämpligare instans eftersom så mycket handlar om namn och

varumärkeshatering som är PRV:S specialitet snarare än PTS som enbart

hanterar nummerplaner. Problemet är dock att PRV lyder under andra

departement (näringsdepartementet resp handel, finans? )

4. Anders Beckman redogjorde för uppdrag från PTS och KK-stiftelsen

angående en ny CERT-liknande stödorganisation. Den tänkta organisationen

finansieras under uppbyggnadsskedet helt av PTS och KK-stiftelsen och

utformningen kan och skall i hög grad påverkas och utformas av operatörerna

enligt uppgift. Organisationen ska inte ägna sig åt IRT-verksamhet. I

utredningen skall ingå var CERT skall härbärgeras och vilka uppgifter som

organisationen skall hantera. Tanken är att så snart som möjligt börja

arbeta i liten skala i projektform, och sedan successivt utveckla de

verksamheter som visar sig behövas och som fungerar. Kontakt har etablerats

med Peter Wallström och FOA. Mötet förklarade sig positivt till ansatsen.

Anders Beckman återkommer med ett utkast.

5. Per Persson relaterade läget vad gäller dels ny news struktur och

gemensam newsmatning. Beträffande gemensam newsmatning är denna redan i

funktion. Vad gäller läget om ny newsstruktur så hänvisas till Per Persson

resp Ragnar Lönns separata brev. Operatörernas krav betr kontroll, sista

ordet ang newsgrupper m.m. verkar ha fått betydligt bättre genomslag efter

“administrativa” missar av Anders Lindbäck som ändrade i ursprungsförslaget

som folk röstade på utan att meddela detta. Brevlista om news

(news-se@sno.pp.se) hanteras av Per Persson

Övrigt

Paf relaterade status på Tisdag upphandling. Leverantör av programvara

skall avgöras. Förslaget är att innehavare av katalogservrar betalar enligt

ett licensförfarande. Synpunkter på detta lämnas till Olle Thylander.

ISOC-SE har utsett redaktörer för BOK (Begäran Om Kommentarer) en slags

svensk RFC modell enligt IETF. Redaktörer är Ulla Sandberg ISOC-SE styrelse

och Jan Berner Statskontoret.

Nästa möte äger rum 28 april kl 10:00 hos Högskoleverket Birger Jarlsgatan 43.

Vid pennan

P-O J