Minnesanteckning 13 Juni 2000

Minnesanteckningar SOF-möte 13 juni 2000 hos IT-kommissionen

Närvarande

Hans Wallberg Netnod Kurt-Erik Lindqvist KPNQuest
Håkan Redtzer UUNET Mats Dufberg NIC-SE
Johan Gavelin PI Fredrik Widell KTHNOC
Åke Florestedt UUNET Per Abrahamsson Chello
Jakob Gårder Figuration Olle Thylander SUNET
Lars-Åke Torlind Figuration Lars-Johan Liman KTHNOC
Fredrik Nyman Bredbandsbolaget Anders Thorzen Arrowhead
Jan Seman AT&T Magnus Åhgren Arrowhead
Gert Åhlen Telia Magnus Andersson UHREG
Per-Olof Josefsson Tele2 Per Näsvall UHREG

Nästa SOF-möte äger rum hos Bredbandsbolaget 5:e sept. kl 10:00. Lokal och adress meddelas senare.

Nästa medlemsmöte inleds med ett extra årsmöte för att fastställa de beslutade ändringarna till stadgarna (se separat protokoll från årsmötet).

 1. SOF årsmöte (se separat protokoll)

 2. Tidigare minnesanteckningar
  Inga synpunkter.

 3. Status nationella knutpunkter m.m./Hans Wallberg
  Hans W meddelade att arbete pågår med att flytta den ena halvan av Stockholm FDDI från KTH till bergrum. Innan själva flytten utförs verifieras att reservägen (A-vägen) fungerar. Ett antal namngivna operatörer har ej betalda anslutningar varför dessa riskerar att bli frånkopplade. Nya anslutningar är bl.a. AT&T, Concentric och Saunalahti. Ytterligare anslutningar har tillkommit för Uunet, Telecity, Nakamai. Inga nya anslutningar har tillkommit i Göteborg sedan förra medlemsmötet När det gäller Malmö så har överenskommelse med PTS skett om ändring av lokal, dock på samma geografiska belägenhet. Vad gäller Sundsvall så har rekognoscering skett och diskussion pågår med PTS.

  Vad gäller DGIX-II dvs den nya DPT/SRP ringen så betraktas den som i princip produktionsklar och anslutna operatörer på denna utväxlar trafik,. Hans W efterlyste Telia och Tele2. Tele2 meddelade att man skulle ansluta sig så fort man har fått ersättning för DPT/SRP kort som har brunnit. Telia meddelade att man kopplar in sig så fort man har möjlighet.

  När det gäller nästa teknologisteg till 2,4 Gbps så beräknar man att detta steg kan tas under hösten först när 2,4 Gbps kort börjar serieproduceras i större skala. Det blir säkerligen också en återköpsmöjlighet från Cisco när det gäller korten, men det kan inträffa att mindre routrar som idag har stöd för korten kanske inte stöds utan stöd sker enbart för routrar med högre busshastighet. En ny fysisk ring måste byggas för den nya 2,4 Gbpsringen, varför det blir en migrering från 622 Mbps till 2,4 Gbps, varefter 622 ringen avvecklas. I samband med diskussion om migrering från 622 Mbps till 2,4 Gbps utryckte flera deltagare åsikten att FDDI skulle behållas med hänsyn till att DPT/SRP inte betraktas som standard av en del internationella operatörer. “Det skulle inte sätta Stockholm på Europas IT-karta” om man tog bort FDDI växeln för nya ISPer menade några på mötet. Överhuvud gäller det att erbjuda så många anslutningsformer som möjligt för att konkurrera med andra internationella knutpunkter som London, Frankfurt, Amsterdam, Paris etc. Å andra sidan så ökar snabbt acceptansen av DPT/SRP genom bl.a. IEEE och genom att flera andra routerleverantörerer har annonserat stöd för DTP/SRP bl.a. JUNIPER, svenska DYNARC m.fl.

  Hans W meddelade också att stiftelsen har bildat ett nytt bolag IKU i Sverige AB (Internet Kompetens och Utveckling?). Det är ett helägt dotterbolag till Netnod. Målsättning med bolaget är arbete och utveckling med nya knutpunkter, DNS-servrar, vägvalsystem, mätsystem m.m. Omfattningen är 4-5 specialister på deltid + projektledare. Torbjörn Carlsson är tilltänkt som VD på halvtid. Verksamheten startas i augusti och verksamheten i bolaget skall ha en non-profit inriktning.

  En grupp tekniker har tittat på multicast och hur hantering av trafik av Sveriges Radio m.fl. publika källor skall gå till. Ett teknisk dokument om 4-5 sidor beskrivande detta är tänkt att publiceras. Publiceringen sker antingen på SOF webbsida och/eller som BOK dokument i ISOC-SE försorg.

 4. Info från NIC-SE angående flytt av SE mellan servers i USA m.m./Mats Dufberg
  Mats Dufberg rapporterade att man avser ta i drift server A i bergrummet, något som tidigare har beskrivits i förra medlemsmötet. Driftstatus på motsvarande nät och de olika parternas roller och befogenheter är dock fortfarande något oklart. Borttagning av 2 av de tidigare aviserade amerikanska namnservrar har skett. Mats efterlyste kommentarer och synpunkter från operatörerna, något som det har varit tunnsått med. Överhuvud sker ett fortsatt och mycket viktigt arbete med avtal för att reglera förhållandet mellan de olika parterna och organisationerna i den svenska domännamnshanteringen.

 5. Förslag om gemensam antispoofing hantering enligt ISOC-SE BOK dokument/Fredrik Nyman
  Fredrik Nyman informerade om den etablerade BOK dokumentet om önskvärdheten om att följa principerna i denna. Detta skulle gynna hela operatörsgemenskapen. Överhuvud underströks att överenskommelser som till sin natur inte att hänföra till internationella RFCer dokumenteras som BOK dokument i det svenska systemet som underhålls av ISOC-SE BOK redaktion Ulla Sandberg och Jan Berner. Ett möjligt nytt BOK-dokument är exempelvis det nyligen upprättade multicast dokumentet som är överenskommet mellan ett antal operatörer. En tänkbar väg är också att dessa BOK-dokument utgör ett förarbete för att successivt integreras i nya utgåvor av Internetspecifikationen.

 6. Diskussion om förslag till teknisk implementering av regional peering/Fredrik Nyman
  Fredrik Nyman aktualiserade liksom i ett tidigare mail frågan om regional peering dvs att kunna utväxla trafik över regional knutpunkt utan att behöva gå en lång sträcka till en nationell knutpunkt. LM Jogbäck förklarade sig i ett tidigare mail kalla till ett möte i denna fråga och i princip återstarta arbetsgruppen “knutroute”.

 7. Internationella utblicken – IETF/IESG/Paf
  Paf var tvungen att med kort varsel ställa in sin punkt.

 8. Nationella utblicken från IT-kommisionen/Jan Berner
  Jan Berner informerade om regeringens förslag till inriktning av IT-politiken, där statens insatser prioriterar tre områden: Tilliten till IT, kompetensen att använda IT samt tillgängligheten till informationssamhällets tjänster. Riksdagen godkände för övrigt den 13 juni regeringens program för att bygga ut IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet i hela landet inom de närmaste åren. Utbyggnaden ska i första hand ske i marknadens regi. Staten har dock ett övergripande ansvar; 8,3 miljarder kronor satsas därför på statliga åtgärder för att främja konkurrens, mångfald och en utbyggnad som kommer hela landet till godo. Dessa är uppdelade på 2,65 miljarder för transportnät och skattereduktion för accessnät på 3,2 miljarder. Vidare ger riksdagen regeringen i uppdrag att snarast redovisa lagförslag som öppnar de lokala accessnäten för konkurrens. Accessnäten är de nät, i huvudsak ägda av Telia, som olika användare och organisationer utnyttjar för åtkomst till annat nät. För mer information se:
  Pressmeddelande
  • Proposition 1999/2000:86
  • Utskottsbetänkande TU9
  • Protokoll 126 (debatt och beslut 2000-06-13)
  • Läs mer i Behandling och beslut

 9. Diskussion om eventuellt gemensamt SOF-svar till domännamnsutredningen.
  Utredningens förslag innebär enligt många i princip ett förstatligande av domännamnshanteringen genom att staten övertar kontrollen och huvudmannaskapet genom ett avtal mellan staten och II-stiftelsen och begära äganderätt/nyttjanderätt för .se från ICANN. Flera operatörer har invändningar mot detta och ser ingen anledning i att staten tar över ägande/nyttjanderätten till .se domänen. Däremot är man positivt till en statlig insyn och deltagande i II-stiftelsen och det är en helt annan sak. Andra operatörer hade enligt deltagarna på medlemsmötet helt enkelt inte tagit ställning och i en del fall sade man sig egentligen ha mycket liten kunskap om vad utredningen förslag innebär.

  “Motståndarna” mot utredningen hade exempelvis en mängd invändningar och menade som exempel att det är naivt med en av utredningens huvudteser att det som i utredningen påstås att e-handel står och faller med fri registrering. Man gör också i utredningen en koppling enbart med ebb kontra domän. Överhuvud beskrivs inte tvistesituation och hur domäner skall fördelas i det fall flera vill ha i samband med att man slopar förprövning. Av operatörer på mötet så var det enbart Telia och Tele2 som meddelade att man tänkte lämna synpunkter på utredningen till utsatt remissdatum 23 juni. Övriga organisationer som lämnar remissvar är bl.a. II-stiftelsen och ISOC-SE. Mer i detta ämnet redovisas i separat mail. Kjell Ottosson och Telenordia vill, som redovisats i separat mail, att SOF gör ett eget remissvar såväl på domännamnsutredningen som på autonomt Internet, som i stort är kopplat och hänger ihop med domännamnsutredningen. Bedömningen var att det på medlemsmötet inte fanns tillräckligt intresse för en gemensam remisskrivelse från SOF på domännamnsutredningen. Diskussionen fortsätter dock.

 10. Diskussion om eventuellt gemensamt SOF-svar angående PTS utredningen om Nationellt Internet
  Som tidigare nämnts så hänger denna fråga till stor del ihop med domännamnsutredningens förslag.

 11. Internetombudsmannens, Erik Geijers m.fl. förslag till “spam” register. Se separat mail
  P-O J redogjorde för ett besök hos Internet tillsammans med bl.a. Gert Åhlen m.fl. från Telia där Internetombudsmannen lanserar ett förslag som bygger på en ide av bl.a. Erik Geijer på CS att operatörerna gemensamt skall rapportera in alla huvuddomäner och användare skall sedan på egen hand specifikt på websidor ange om man är intresserad av viss reklam. På detta sätt menar man att nuvarande opt-out i lagstiftningen kan förvandlas till en opt-in situation. Både på mötet med Internetombudsmannen och SOF-mötet uttalades en viss skepsis till förslag både hanteringsmässigt och rent principiellt. Bl.a. ansåg det att det var bättre att avvakta Konsumentverkets utredning i frågan. Eriks Geijers förslag återfinns på http://nyheter.idg.se/display.pl?ID=000511-csd1. Internetombudsmannens förslag har tidigare sänds ut separat på SOF-listan.

 12. Synpunkter på rapport från arbetsgruppen konkurrensneutrala fastighetsnät/Kurt-Erik Lindqvist
  Kurt-Erik Lindqvist KPNQwest informerade i all korthet om arbetet och anmälde att ett nytt möte med arbetsgruppen för intresserade skulle hållas tillsammans med SABO innan midsommar.

 13. Övrigt
  Ingen hade någon ny fråga att ta upp..

Vid pennan

P-O J