Minnesanteckning 15 Mar 2000

Minnesanteckningar SOF-möte 15 Mars 2000

Närvarande:

Kurt Lindqvist KPNQwest L-M Jogbäck Tele2 AB
Patrik Fältström IETF Olof Hallström Tele2 AB
Håkan Redtzer UUNET Mikael Skutnabba Internet5
Martina Bojstedt Telenordia Peter Fässberg Tele1
Jan Berner IT-kommisionen Måns Nilsson NIC-SE
Mikael Abrahamsson DIXNET Anton.Gunnarsson B2
Lars-Åke Torlind DIXNET Niclas Comstedt Sonera
Eric Malmström Global One Gert Åhlen Telia
Anders Jansson Netnod Fredrik Widell KTHNOC
Hans Wallberg Netnod Bengt Görden KTHNOC
Kjell Ottosson Telenordia Björn Vik Chello broadband
Lars-Erik Halvorsen Chello Christopher Arnold “vilde”
Anders Thorzen Arrowhead Magnus Åhgren Arrowhead
Anne-Marie Eklund-Löwinder IT-kommisionen Per-Olof Josefsson Tele2

Nästa möte äger rum den 4 maj kl 10:00 hos Tele2, Borgarfjordsgatan 16 i Kista

1. Tidigare minnesanteckningar godkändes och förklarades vara alldeles utmärkta.

2. NETNOD
Magnus Andersson ersätter Kjell Nymo som är långtidssjukskriven. Det är fortsatt mycket hög belastning på de båda FDDI-switcharna på Stockholmsknutpunkten. I Göteborg är det dock förhållandevis lugnt i och med lägre belastning. Tele1 och Telia är nyanslutna i Göteborg. Problem med ENP strålning i Göteborg när man tar sig upp genom de olika nivåerna i bergrummen i Göteborg till “fri luft” har orsakat en del förseningar för tidsservrar m.m.. Systemen för DNS för .se är igång på knutpunkten.

Några av de större operatörerna har skickat avsiktsförklaringar att de tänker ansluta sig i Malmö och Sundsvall. Planering för knutpunkt i Malmö är i full gång. Utrymmet i Malmö är klart. När det gäller Sundsvall så har PTS lovat utrymme, men man vet inte var lokaliteterna finns i staden. För de nya knutpunkterna planeras enbart DPT.

Hans W delade ut ett utkast på papper till DPT/SRP konfigurering för den nya DPT/SRP knutpunkten i Stockholm. Hans är tacksam för synpunkter. Ungefär 10 operatörer har förklarat sig positiva att ansluta sig. Magnus Andersson samordnar konfigureringen så att operatörer som har mycket last sinsemellan placeras nära varandra på ringen. Hans beräknade att den nya knutpunkten är färdig för inkoppling i slutet av mars. När den nya knutpunkten befinns fungera tillfredsställande så stoppas direkt vidare kundanslutningar på den gamla knutpunkten.

4. Netnod ekonomi
Anders Jansson aviserade en översyn av standardavtalet samt presenterade förslag till prisändringar. Översynen av avtalsinnehåll m.m. beräknas ske under närmaste månad. Grunden till nuvarande avtal är operatörsavtal från några av de större teleoperatörerna. I dagsläget finns skriftliga avtal med 32 st, 3 st har vägrat skriva på avtalet men betalar dock!!

Netnod avser att i princip ta bort sekundäranslutningen, eftersom affärsinriktade operatörer snarare har använt denna för att sälja vidare än att härbärgera utländska operatörer vilket var den ursprungliga iden med sekundäranslutningen..

Stockholm: Nuvarande pris som är 495 resp. 540 (utanför tull) beräknas till 290 resp 340

För Göteborg beräknas priser bli 220 (obs då ingår ej fiber som i Stockholm)

Några tidiga operatörer har 3-års avtal vilka beräknas gå ut i höst. Resterande har 1-årsavtal. Prisändringen beräknas inträffa juni/juli. Obs denna prissättning gäller nuvarande knutpunkter. Den nya DPT knutpunkten har inte prissatts. För 1999 beräknas ett överskott på 6 milj. När det gäller överskottet så säger statuterna att det på något sätt skall komma gemenskapen tillbaka. Överskottet är dock mycket positivt i samband med att man skall bygga den nya knutpunkten och ger en behövlig handlingsfrihet.

5. Internationellt m.m.
Med anledningen av diskussionen om svenska tecken i DNS så konstaterade Paf att det i dagsläget finns 8 projekt med nationella tecken, var och en av dessa inkompatibla. På nästa IETF möte i Adelaide så startas en ny arbetsgrupp med avsikt att ta fram ett IETF förslag hur olika nationella tecken skall hanteras i DNS. Paf meddelade att ICANN sedan en vecka var ansvariga för IANA. Detta har man övertagit från ISOC ungefär 3 år försenat och till priset av en mycket ansträngd ekonomi hos ISOC och IETF. Förutom de traditionella domänerna, IP nummer etc så har också IANA ansvaret för innehållet i rootzonen. I och med ICANN organisationen så får man en bättre ekonomisk situation där man i varje nivå tar en slags skatt som vidarebefordras uppåt i systemet. Hittills har det i princip varit NSI som har hållit ICANN med näsan över vattnet ekonomiskt enligt Paf.

Paf informerade om sina senaste ändringar för testprogrammet för DNS, som i den senaste versionen hanterar quotade punkter i emailadresser i SOA-record (och detta på rätt sätt så att även domänen nic.se kan kontrolleras). Information om detta har annonserats på domainslistan. Det har varit mycket stor användningar av programmet. I en del fall har man kunnat iakttaga ett flitigt användande av programmen, dock utan att antalet fel minskar. Domäner med mycket fel är t.ex. stockholm.se, karlstad.se och även regeringen.se.

När det gällde katalog så var Paf besviken på det dåliga intresse som operatörerna har visat visavi distribuerad katalog. Speciellt pinsamt för Roland Hedberg som flög in från Oslo specifikt för mötet och ingen operatör kom till mötet. Paf angav NIC-SE som en möjlig aktör att hantera en online katalog för emailadresser. Paf meddelade att det är utan kostnad att deltaga i Tisdagsprojektet fram till 1 januari 2001, då tar pengarna från KK.stiftelsen slut.

När det gäller domännamnsutredningen så har Paf och Amar inte haft tid att följa upp de senaste turerna i domännamnsutredning och förmodligen är det slutgiltiga förslaget redan spikat.

6. IT-kommissionen m.m.
Anne-Marie informerade om den nya utredningen om IT-infrastruktur, som i princip bygger på ett förslag från den tidigare IT-infrastrukturutredningen. Utredare i den nya utredningen är Peter Roslund, kommunalråd i Piteå. Direktiven till utredningen återfinns som Dir 2000:04 och finns under http://naring.regeringen.se/index.htm. I övrigt nämnde A-M att IT-propositionen inte är klar och att det förekommit många omskrivningar i sista sekund. Mycket är det en fråga om ambitionsnivå och finansiering.

Jan Berner informerade om läget för Internetspecifikationen. Avsikten är att inom den närmaste tiden släppa den första 1.0 versionen. Specifikationen blir ett gemensamt dokument IT-kommisionen/Statskontoret.

7. Propositionen om ändringar i marknadsföringslagen ang obeställd e-post
P-O J redogjorde för uppvaktningen hos lagutskottet med anledning av propositionen om ändringen av marknadsföringslagen beträffande obeställd e-post som träder i kraft 1 maj. Med på uppvaktningen var dessutom Amar Andersson Telia, Ragnar Lönn Telenordia, Olof Hallström T2 och Internetombudsmannen. Ändringen i marknadsföringslagen är orsakad av 2 olika EU-direktiv distansutbildsdirektivet resp. dataskyddsdirektivet. Regeringen har i propositionen som en av de få länderna i Europa valt en opt-out lösning och föreslår ett centralt register som man anmäler sig till om man inte vill ha obeställd post. De organisationer som har lyckats få till stånd denna inriktning är främst SWEDMA (Swedish Direct Marketing Association), BITOS och i viss mån Svensk Handel. Utredningen om registret skall ske av Konsumentverket och utredningen beräknas bli kvar tidigast i höst och sen återstår förmodligen ett antal år för att bygga registret. Ett stort problem är den försämrade internationella konnektivitet som svenska operatörer förväntas få när svenska abonnenter börjar skicka SPAM över världen.

8. Spoofingfilter m.m.
När det gäller frågan spoofingfilter, trafikfilter m.m så uppmanas operatörerna att ta del av Internetspecifikation 23:16 och framåt för att tillsammans med sin routerleverantör sätta upp spoofingfilter. En annan källa till information är också BOK dokument
http://bok.isoc.se/utkast/utkast-nyman-spoofing-00.txt författat av Fredrik Nyman. En del av operatörerna har också krav på spoofingfilter i sina peeringavtal. Hans W nämnde också att SUNET eventuellt hade material i frågan.

9. PTS utredning
PTS gör en utredning om Internet i Sverige i kris och krig. Utredare är Alf Engström och Åke Wideström tillsammans med konsulten Anders Beckman (känd från bl.a. från SUNET..) och behandlar den operationella driften av Internet i Sverige i det fall Sverige blir avskuret från yttervärlden. Slutrapporten skall vara klar redan i maj och en del av operatörerna har varit och kommer att bli indragna i utredningen. Mycket baserar sig på uppföljning av Internetutredningen från 96/97.

10. Vägvalsregistret
Paf meddelade som ersättare för L-M att tankarna på ett vägvalsregister i Sverige också har samband med tidigare punkt om Internet i Sverige avskärmning från yttervärlden i händelse av kris. Ett svenskt vägvalsregister skulle då innehålla routinginformation motsvarande den som normalt återfinns i RIPE (men bättre uppdaterat). Sedan gör RIPE en spegling genom att hämta hem informationen till sig vid vissa intervall. Vägvalsregistret är också viktigt innehållskälla för att operatörena skall kunna bygga heltäckande spoofingfilter enligt Paf. Dessutom meddelade Paf att Tele2 kommer att enbart använda sig av informationen i detta register när filter för routingannonseringar sätts upp.

11. Specifikation av konkurrensneutral fastighetsswitch

Bakgrunden är IT-kommissionens och SABO gemensamma seminarium om bredband till fastighetsägarna. med konkurrens och valfrihet. Tanken är att operatörerna snarare än fastighetsägarna specificerar hur en eller flera konkurrensneutrala switchlösningar ser ut. Operatörerna på SOF-mötet uttryckte intresse för bilda en arbetsgrupp. Kurtis Lindqvist KPNQwest förklarade sig kunna vara sammankallade och kallar alla intresserade till ett specifikt möte om detta tillsammans med folk från SABO. P-O J är behjälplig med de inledande kontakterna. I specifikationsarbetet ingår också rent administrativa och principiella delar exempelvis vem skall äga och kontrollera utrustning, hur skall överlämning ske av abonnenter mellan olika bredbandsoperatörer etc.

Vid pennan

P-O J