Minnesanteckning 17 Okt 2000

Minnesanteckningar SOF möte 17 oktober 2000 hos Telia

Närvarande:

Olof Hallström Tele2
Peter Fässberg Tele1 Europe
Åke Florestedt UUNET
Fredrik Nyman Bredbandsbolaget
Olle Thylander SUNET
Lars-Johan Liman KTHNOC/IKU
Bengt Görden KTHNOC
Mikael Abrahamsson Arrowhead
Anne-Marie Eklund-Löwinder IT-kommissionen
Gert Åhlen Telia/Skanova
Fredrik Widell KTHNOC
Paul Acardi GTS/Ebone
Björn Carlsson GTS/Ebone
Staffan Hagnell IIS
Fredrik Lindgren Sonera
Helene Ålander GTS
Jan Seman AT&T
Mats Dufberg NIC-SE
Johan Gavelin PI
Hans Wallberg Netnod
LM Jogbäck Tele2
Patrik Fältström IESG
Per-Olof Josefsson Tele2

1. Tidigare mötesprotokoll
Inga synpunkter, sånär som på att Olle Thylander uppmärksammade att ett adjektiv saknades i en mening

2. Status nationella knutpunkter
Hans Wallberg meddelade att 2 st nya operatörer har blivit anslutna på FDDI ringen , Netlink och B2. B2 finns sedan tidigare på DPT ringen. 5 st operatörer kör fortfarande half-duplex. Dessa är Chello, Infonet AUCS, Saunalahti, Global One och Wirehub. Dessa jagas av Netnod för att ändra sin konfigurering. Omflyttning har skett mellan operatörerna för att optimera det totala flödet. Till viss del är det gissningar enligt Hans W, eftersom man bara kan se den totala trafiken per operatör och inte riktigt säkert vet vilka operatörer som har stort utbyte av trafik mellan varandra.

På DPT ringen finns idag 12 operatörer. Trafiken ökar. Hans Wallberg uppmanade operatörerna att lägga mer last på DPT-ringen och använda FDDI som backup, och inte tvärtom. Visst problem med s.k. Single Ring Redundancy, ett nytt protokoll inom DPT familjen. Cisco återkommer med kod till routrarna snarare än den centrala hubben.

I Göteborg relativt måttligt med trafik. Driftstart i Malmö är i enlighet med tidigare plan i början av november om man inte drabbas av någon leveransförsening. Observera att det är upp till varje operatör att själv ordna fiber i Malmö, detta till skillnad mot Stockholm. Hans Wallberg meddelar vilken lokal och adress som är aktuell. Sundsvall beräknas vara driftklar i mitten av december, också enligt en ursprunglig målsättning av en månad efter Malmö.

Statens Provningsanstalt i Borås räknar med att runt 1 november installera tidsservrar med början på knutpunkten i Göteborg, eftersom det är närmare Borås, och före jul på knutpunkten i Stockholm.

Planering pågår för installation och uppsättning av neutrala mätdatorer att användas som referenssystem främst för prestandamätningar. Eventuellt tar man inledningsvis hjälp med någon operatör som har bra anslutningskapacitet med förläggningen av dessa. Programvara och specifikationer för referenssystemen kommer att bli allmänt tillgängliga enligt Hans Wallberg.

3. Undersökning/kartläggning av DNS-tjänster
Liman förvarnade om en kommande undersökning hos operatörerna av i vilken utsträckning högnivådomäner hanteras av svenska operatörer. Vad man är intresserade av är vilka toppdomäner det finns slavservrar för i Sverige. I SUNET har man rätt bra kontroll och översikt över detta, men när det gäller slavservrar hos operatörer så är det mer okänt. Bakgrunden till undersökningen är PTS utredning av autonomt Internet, dvs drift av Internet-Sverige och DNS strukturen uti det fall landet blir avskuret från yttervärlden. Förutom själva undersökningen så skall man även i samband med undersökningen föreslå åtgärder för att säkerställa ett autonomt Internet i Sverige. Man har också bildat en projektgrupp för ändamålet med deltagare från NIC-SE, Netnod/IKU, operatörerna och andra kunniga personer på området. Man (bl.a. Paf..) efterlyste en kontaktlista på personer från operatörerna med kunskap och insikt på detta område för att bilda en lista motsvarande routingområdets “knutroute”. Operatörerna rapporterar lämpligen DNS ansvariga/kunniga till Liman.

När det gäller .se domänen så meddelade Mats Dufberg att servern “sparky” som befinner sig hos.mil i USA (Army Research Maryland) har tagits bort som slavserver. Detta på initiativ av de som hanterade driften av den. Information om detta har tidigare gått ut från NIC-SE. Krav på eventuell ersättningsserver, som det inte är någon brådska med, är enligt Liman dels att den ligger bra till routingmässigt för flertalet operatörer samt att den hanteras av en organisation med hög kunskap och stabil och hög driftmiljö.

4. Internationella utblicken – IETF/IESG

Nationella tecken i com, net och org
Mycket har hänt de senaste dagarna vad gäller internationella tecken i domännamn enligt Paf, speciellt vad gäller teckenkodning. NSI inför fr.o.m. nu en extra certifiering som de själva utför på de existerande ombud. Certifieringen syftar till att klarlägga om man kan hantera internationella tecken och därmed vara registraturer i den test som NSI själva gör. NSI har kanske inte så god kunskap om internationella teckensätt enligt Paf. Certifieringskraven på UNICODE gör att i princip ingen klarar testerna. NSI har också meddelat att man inom ett icke närmare bestämt datum som kan vara så kort som inom 14 dagar kommer att ta emot föranmälan på domäner med nationella tecken på com, net och org. Dessa läggs dock på hold tills dess man gör själva “mergningen” med databasen vid en ytterligare tidpunkt, som man inte heller har bestämt närmare.

RFC mappning E-164 nummer till domännamn
Vad gäller RFCn så kommer som tidigare meddelats möte om detta att äga rum på ITU i Berlin i veckan i studygroup 2, som är den grupp som har hand om det. Detta har i Sverige föregåtts av diskussioner med PTS om hur synkronisering av zon 46 skall gå till i DNS samt hur anpassning till svenska nummerplanen skall se ut. Paf förklarade sig positivt imponerad av det arbete som PTS utfört.

IPv6 adresser
Paf meddelade också att när det specifikt gäller Ipv6 adresser så är detta i första hand akut efterfrågat av GPRS området. RIPE har idag ingen policy för utdelning av Ipv6 adresser för GPRS och Paf efterlyste folk hos operatörerna med åsikter, insikter och önskemål om detta för att lägga grundvalen för policy för Ipv6 för GPRS hos RIPE. I dagsläget finns det en del obskyra förslag om att dela en /8 adress mellan alla operatörer samt att använda NAT genomgående för GPRS.

Nästa IETF möte är i december i San Diego. Paf efterlyste fler deltagare, speciellt från operatörerna och det gör ingenting om man bara skulle vara åhörare. Paf sade också att om man är nybörjare eller osäker så får man gärna ta kontakt med Paf så anvisar han dokument och annat som kan vara att känna till inför deltagandet. Paf menade att man inte skulle kunna hålla sig som operatör när det gällde en del teoretiska resonemang som presenteras.

5. Nationella utblicken – IT-kommissionen m.m
Anne-Marie informerade om att IT-kommissionen förbereder en vägledning hur man bygger IT-infrastruktur. Den är i första hand avsedd för kommunerna och beskriver hur de bäst använder pengarna för att bygga en framtidssäker IT-infrastruktur. Skriften är till största del teknisk och orienterat åt svart fiber hållet. Innehåll och terminologi kommer att vara synkroniserad med den Roslundska bredbandsutredningen som skall vara i mål i november.

En anmärkningsvärd del i bredbandsutredningen och som även togs upp i hearing på Rosenbad är att allt måste bygga på upphandling (iofs ej konstigt..), men att den som vinner upphandlingen också måste vara ägare till det upphandlade, dvs i de allra vanligaste fall kan inte kommunen vara ägare till infrastrukturen. Anledningen till detta är att det finns farhågor om att den svenska statliga satsningen på IT-infrastruktur skulle kunna komma att strida mot EU:s statsstödsregler. Statens stöd när det gäller IT-infrastruktur är uppdelad i fyra olika nivåer:

  • Stomnätet. Regeringen har givit Svenska Kraftnät uppdraget att bygga ett stomnät mellan de 289 kommunernas huvudorter på kommersiella grunder. Med stomnät menas förbindelser med öppen ledning, tillgänglig för alla operatörer.
  • Ortssammanbindande nät (regionnät). Detta gäller förbindelser mellan de större orterna i en kommun. Tanken är att stödet ska kompensera för avståndet mellan dessa orter, så att marknaden lättare ska kunna finansiera nätutbyggnaden inom orterna. Bredbandsutredningen presenterar ett förslag om hur stödet ska utformas före slutet av år 2000.
  • Ortsnät (lokala nät och accessnät). Regeringen har i budgetpropositioenn för år 2001 föreslagit en lag som möjliggör för kommunerna att ekonomiskt stödja utbyggnaden av ortsnät. Villkoren för detta stöd kommer att formuleras i en förordning och avses komma igång i januari 2001.
  • Fastighetsnät (accessnät). Regeringen har lagt fram en proposition med en lag som ger abonnenter möjlighet att få skattereduktion för utgifter för bredbandsanslutning över 8000 kr. Stödet ges till 50% av konstnaderna över 8000 och är maximerat till 5000 kr. Även detta stöd avses gälla från 1 januari 2001.

Konsumentverket har gjort en rapport om spärregister för e-postreklam där man säger att man inte tror på att möjligheten att inrätta ett fungerande spärregister samt att man föreslår en omprövning av lagen så att vi får opt-in i stället för opt-out. Samtidigt säger man lite motsägelsefullt att OM man skall ha ett register så tycker man att det kan göras enligt en av SWEDMA föreslagen modell, eftersom en dålig lösning är bättre än ingen lösning alls i nuvarande läge.

En särskild utredare har i uppdrag att analysera och överväga behovet av ändringar i framförallt radiio- och TV-lagen och lagen om TV-avgift. Utredaren skall förslå de lagändringar som föranleds av övervägandena i utredningen. Radiotjänst har uppmanat regeringen att snarast se över reglerna i lagen om TV-avgift eftersom ny teknik innebär att en allt större del av innehaven av television inte är avgiftsbelagda då de dels kan tas emot via satellit, dels via bredbandsansluten dator. Regeringen (Kulturdepartementet) har beslutat att avvakta den översyn som redan pågår.

IT-kommissionen arbetar också med en populärversion av Internetspecifikationen och ett försök till utvidgning gentemot bredband som bl.a. skall innehålla mätbara parametrar. När det gäller Internetspecen så återfinns den på IT-kommissionens hemsida både i html och PDF-version. Är man intresserad av pappersversionen så hör man av sig till Anne-Marie, anne-marie.eklund-lowinder@itkommissionen.se eller 08-405 33 67.

6. Rapportering arbetsgruppen regional routing
Ett första möte har förevarit där riktlinjerna för arbetet har dragits upp. Målet är 2 rekommendationer, dels hur den regionala routingen kan och skall se ut och hanteras dvs hur en del av en operatörs geografiska område utbyter trafik med en del av en annan operatörs geografiska område. Diskussion, uppslag och idéer sker på listan knutroute@swip.net. Vissa idéer eller åtminstone förslag till terminologi för regional trafikhantering återfinns i bredbandsutredningen (Peter Dahlström). Fredrik Nyman har författat ett första utkast. Målsättning är att avrapportering av arbetet skall ske i sin helhet till nästa möte.

7. Strategi ÅÄÖ och andra nationella tecken i domännamn
Staffan Hagnell presenterade II-stiftelsens förslag till strategi vad gäller nationella tecken och då främst åäö i främst .se domänen.
Se
http://www.iis.se/tecken.shtml/

8. Övrigt
Fredrik Nyman Bredbandsbolaget var intresserad att starta försök med regional routingutbyte via Göteborg och inbjöd övriga operatörer att inleda ett försök med regionalt routingutbyte i Göteborg.

Nästa möte äger rum 30 november kl 10:00 hos Tele1 Europe Hangövägen 25 i Värtan, samlingslokal upp för trappan rakt fram, närmaste tunnelbanestation är Gärdet.

Vid pennan
P-O J