Minnesanteckning 19 Jan 1999

Minnesanteckningar SOF-möte hos Telenordia 19 januari 1999-01-19

Närvarande:

Matias Magnusson Telenordia Per Darnell NIC-SE
Hans Wallberg SUNET Magnus Andersson Uhreg M
LM Jogbäck Sonera Stefan Westman Telia
Patric Östman Global One Fredrik Widell KTHNOC
Lars-Johan Liman KTHNOC Håkan Hansson Defero
Mikael Holmström Eunet Jörgen Ericsson Tele2
Kjell Ottoson Telenordia Christopher Arnold Bahnhof
Björn Christofersson UUNET Eric Malmström Global One
Olle Thylander HSV/Sunet Håkan Redtzer UUNET
Anders Thorzen Spirous

1. Föregående minnesanteckningar

Det har hållits ett möte med svenska LIR. En skrivelse från detta möte har producerats, men behöver modifieras/snyggas till lite. Den kommer därefter att cirkuleras mellan operatörerna. Mötet ang SOF formalia har ej förevarit och kommer att hållas vid ny tidpunkt.

2. Nationella knutpunkter.

Kjell Nymo från Uhreg var ej närvarande på mötet utan ersattes av Magnus Andersson Uhreg M. Förvirring betr Göteborg bl.a. från Sonera (L.M.) vilket rum det handlade om (citat “det stämde inte med kartan”). Dokumentation ang installation i Göteborg befanns vara lite bristfällig men skall förbättras. Kontaktperson när det gäller fysisk teknik i Göteborg är Rolf Brant. Telefonnumer till kontaktpersonen förmedlas av Hans Wallberg på SOF-listan. Inkoppling beräknas vara klar om ca. en vecka efter mötet. Adressplan för Göteborg efterlystes. Kostnaden för inkoppling beräknas till 50 – 100% av kostnaden för Stockholm beroende på hur många som ansluter sig i Göteborg.

När det gäller problemet med paketförluster i Stockholm är fortfarande problemet kvar i form av smärre men godtagbara paketförluster. Symptomen har undvikits genom direktkoppling mellan Telia – Tele2.. Näst på tur för direktkoppling står SUNET – Tele2. Någon av operatörerna på KTHNOC är som tidigare meddelats misstänkt som orsaken till pakenförlusterna..

Hans Wallberg aktualiserade ånyo frågon om nationell knutpunkt i Malmö och operatörernas inställning till denna. Placering i bergsrum alternativt nära järnvägsstationen enligt Göteborgsmodell. Stämman uttalade efter en kortare diskussion att man bör vänta med Malmö tills dess Göteborg är i gång.

När det gäller nordlig knutpunkt så sparkar operatörerna gärna igång en sådan i Älvsbyn eller Lycksele om PTS står för alla kostnader som tidigare har indikerats från regionalt och statligt PTS håll. Annars såg Hans Wallberg inga som helst problem med att som alternativ att sätta upp en nationell knutpunkt i Umeå (förstås..)

När det gäller tjänsteområdet så antogs det att arbetet med tidstjänsten fortskrider. Prov har enligt uppgift visat att den nya tidstjänsten producerar bättre än motsvarande amerikanska (“vi har mycket bättre tid än amerikarna”). Rootnameservrar är minnesutbyggda med dubbelt så mycket minne. Citat Liman “nästa gång vi gör ett sånt här system så använder vi inte PC”. Problem också med 48-voltsmatning. Övergång till 220 volt kommer att ske.

3. NIC-SE

Möte med operatörerna angående NS-pekning har förevarit. Enligt Per Darnell, sedan nyåret nytillträdd VD för NIC-SE, stökigt och kreativt. En ny tidsplan om övergång till NS-pekning under året har överenskommits mellan operatörerna och dess registryavdelningar. NS-pekningen kräver omfattande uppbyggnad av rutiner och stödsystem hos de större operatörerna för att hålla ordning och reda på både DNS-informationen och motsvarande kunddata..

När det gäller det formella ansvaret för de olika servrarna (rootnamn och .se) så befanns detta vara en något mer komplicerad fråga än vad man normalt föreställer sig. Netnod äger hårdvaran, Nordunet ansvarar för kommunikationen och konnektiviten, innehållet II-stiftelsen och NIC-SE (till viss del), KTHNOC hjälper till m.m. Det formella ansvaret för olika delar kan också komma att förändras i samband med den pågående domännamnsutredningen.

NIC-SE har anskaffat en ny lokal på Gärdet som förutom personal nu även kan inrymma serverdatorer i första hand whois + DNS info och kundsystemet. NIC-SE deltager också i internationellt samarbete med motsvarande organisationer i Europa inom ramen för det s.k. CENTER samarbetet där man bl.a. är backup för varandras DNS info.

4. Telehouse

Stefan Westman redogjorde för besök på tre olika plaser i Stockholm.

A. Hammarby sjöstad. 11/2 våningsplan i ett billigt relativt rufsig sbyggnad som motsvara modellen för vissa av de internationella telehouseinstallationerna. Bra möjligheter till sektionering. Billig ,700kr/kvm. Lagom stort. Ligger bra till för Telia och Stokab. Expansivt område.

B. Kista. F.d. Proctor and Gamble nära Electrum. Lite för fint, marmor m.m.. I princip dubbel så dyrt som föregående., men läget är marknadsföringsmässigt helt ok.

C. Hornsgatan. Telias gamla lokaler på Hornsgatan 106 (mitt emot Tanto)En minsta möjlig bas är 3 operatörer.

Varje operatör undersöker själv intresse och förutsättningar Svårighet med att få igång resp. hitta några arbetande själar eller entrepenörer. Infrastrukturutredningen har också visat stort intresse för den “svenska telehouse iden” utifrån bakgrunden att stödja svenskt näringsliv i Europeiskt perspektiv.

5. Multihome

Jörgen Ericsson Tele2 redogjorde för olika aspekter vad gäller multihoming. Allt handlar inte bara om routing och BGP problem. Ett problem är exempelvis adressområde till den multihomade kunden där man måste dela ut onödigt stora adress för att det hela skall fungera. Minsta routbara adress är /19 dvs 8000 nummer vilket är ett avsevärt slöseri och förmodligen i linje med RIPE direktiven. Man behöver också eget AS-nummer som är en begränsad resurs. Andra aspekter är de juridiska, vem ansvarar för multihoming, vilket avtal, ofta handlar det om webservrar som vill ha kontakt med olika nät. Det finns flera profiler:

Suboperatörer vill ha koppling flera större operatörer, banker som har fått order av sina företagsledningar att anslutningar till flera operatörer etc. Jörgen Ericksson samlar till ett möte där olika detaljer om detta utreds. Multihoming kommer också att förekomma i Statskontorets Specifikation av Internettjänst. Rapport sker till nästa möte.

6. Övrigt

Ett möte har hållits med Internetoperatörerna den 21 december på Statskontoret angående specifikation av Internettjänst. Nya funktioner i specifikationen är bl.a. DHCP, NAT/PAS samt multicast. Nya och betydligt utvidgade områden är också tillgänglighet och prestanda. Satidigt förändras en del avsnitt som kan betraktas som redan “omoderna”. Mötesanteckningar och den senaste specifikationen vidaresänds på SOFlistan. Specifikationen beräknas komma i ett första utkast under februari och den slutliga utformning skall fastställas vid ett möte på Statskontoret den 7 april (kl 10:00). SOF-mötet kommer därför att åga rum dagen efter detta möte dvs den 8 april. Specifikationen blir ett mycket viktigt dokument och kommer att användas som underlag för upphandlingar på den statliga sidan och förmodligen även av många på den privata området.

Några av operatörerna har deltagit i rådslag med den nu pågående infrastrukturutredningen som bl.a. skall lägga förslag om eventuella subventioneringar av infrastruktur, i första hand fiber. Utredningens websida har adress: http://www.itinfrastruktur.gov.se/.

Icke Telia operatörer har också på separat möte uttryckt missnöje för utredningen med kopparen och Telias defactomonopol när det gäller tjänster av på detta område främst ISDN, Basic och Primary Rate, ADSL etc.

Matias Magnusson Telenordia tog upp problemet med IP adressutdelning och det aktuella RIPE 170 dokumentet och hur man skall förfara för att följa reglerna. Matias skickar ut underlag i frågan.

Flera operatörer utsätts för denial of service attacker. Kjell Ottosson Telenordia aktualiserade vidare samarbete om detta problem i någon form. Varje operatör undersöker om det finns något intresse av ett mer formaliserat samarbete från de som dagligen arbetar med motsvarande område.

Pågående aktiviteter/arbetsgrupper:

 

  • Arbetsgrupp specifikation av Internettjänst

 

  • Arbetsgrupp Multihoming
  • Arbetsgrupp SOF formailia
  • Installation Göteborg nationell knutpunkt
  • DNSSEC

 

Nästa SOF-möte äger rum 8 april kl 10:00 hos HSV (Högskoleverket) Birger Jarlsgatan 43

Vid pennan

P-O J