Minnesanteckning 2 Maj 2001

Minnesanteckning SOF möte  2maj 2001 Vetenskapsrådet

 

Närvarande:

Olle Thylander SUNET Tobbe Carlsson Autonomica
Olof Hallström Tele2 Hans Wallberg Netnod
Stefan Larsson Telia/Skanova Mikael Kullberg RSLCOM
Staffan Hagnell IIS Bengt Görden KTHNOC
Jan Berner IT-kommissionen Mikael Abrahamsson Arrowhead
Christer Nilsson Internet5 Maria Sandgren Dataphone
Patrik Johansson Internet5 Nicklas Löf Bahnhof
Paul Aicardi Ebone Peter Johansson Bahnhof
Michael Rolff Ebone Per-Olof Josefsson Chello
Maria Nilsson Telenordia (via högtalartelefon)    

 

Nästa möte bestäms preliminärt till måndagen den 11 juni kl 14:00, plats KTH (någonstans). Det kommer att inledas med SOF årsmöte.

 

 1. Tidigare protokoll

Inga synpunkter

 

 1. Valberedning till årsmötet
  Till valberedning utsågs Hans Wallberg och Tobbe Carlsson
 2. Val av suppleant till II-stiftelsen
  2 förslag på namn har inkommit. Ola Nyström Telenordia och Amar Andersson Telia
  Mötet utsåg Amar Andersson till suppleant i II-stiftelsen och med inriktning att efter suppleanttiden bli ordinarie. Olof Hallström Tele2 har efterträtt Kjell Ottosson Telenordia som ordinarie ledamot. Olof meddelade också att han har hamnat i NIC-SEs nya styrelse som SOF-representant. NIC-Se styrelse består efter rekonstruktionen enbart av representanter från II-stiftelsen. I dagsläget Anders Jansson, Staffan Hagnell och Olof Hallström. Avsikten med rekonstruktionen är att få till stånd en tätare koppling mellan stiftelsen och NIC-SE, istället för tidigare konstruktion med en fristående NIC-SE styrelse.

 

 1. Nationella knutpunkter
  Hans Wallberg meddelade att DPT-knutpunkten får mer belastning i och med att fler operatörer får ordning på sin routing. Någon enstaka operatör är fortfarande kvar på halvduplex på FDDI. Några nya kunder tas inte emot på FDDI i stockholm. Det innebär enligt Hans W att rekommendationen från föregående möte i praktiken genomförs. Tele1Europe och Arrowhead är anslutna i Malmö. Det utväxlas dock ingen trafik mellan de båda. DNSsystem är på väg ut i stor skala helt enligt plan menade Hans W.

  Inget nytt finns att rapportera i Göteborg. Telia och Stefan Larsson underströk att man inte kan använda Göteborgsknutpunkten p.g.a. av begränsad kapacitet hos FDDI och efterlyste alternativ till FDDI i Göteborg. Tele2 har vid tidigare möte framfört samma åsikt.

  Vägvalsregister
  kontaktperson har rapporterats in enligt Tobbe Carlsson. Tobbe efterlyste fler personer från operatörerna. Ett projektmöte äger rum 22 maj med alla inblandade. Den som är mest involverad i det vidare arbetet är Fredrik Widell. På fråga från Bengt Görden angående vem som sköter och vem som ansvarar för vägvalsregistret så är svaret Netnod. Man kan dock tänka sig att registret huseras hos KTHNOCs källare under uppbyggnadsfasen.

  En längre diskussion ägde rum om etablering av nationella knutpunkter kontra peering policys hos de större operatörerna som gör att man mindre operatörer är tveksamma till att ansluta vid fler nationella knutpunkter. Hans W underströk ånyo redan tidigare framförd inställning att Netnod varken kunde eller ville ge sig in med synpunkter på samtrafik och peering mellan operatörerna, men att de större operatörer i mycket styr med sina peeringpolicys i vilken utsträckning olika knutpunkter används eller ej. Netnod och Autonomica (Tobbe C) kommer att utföra specifika möten med var och en av de större operatörerna för att mer i detalj kartlägga inställning till anslutning på olika knutpunkter och samtrafik på dessa (peering-policys)

 2. PTS önskan om att deltaga i SOF
  Efter en längre diskussion så var den allmänna meningen att det var svårt att kombinera ett observatörsdeltagande av PTS i SOF med PTSs myndighetsstatus. Samtidigt är man från operatörerna och SOF  intresserad av att på teknisk nivå ha ett bra samarbete, varför den bästa modellen ansågs vara att ha relativt täta informationsavsnitt med teknisk inriktning av typ tidigare ENUM på SOF-mötena. Det finns en oro att med PTS närvaro riskeras att fokus flyttas från tekniska till  politiska och regulatoriska frågor och att SOF då riskerar ändamålet för vilket SOF-samarbetet började.

 

 1. Info bredbandsinnehåll
  P-O J informerade om diskussioner mellan ett antal bredbandsoperatörer och produktionsbolag  om samarbete för utveckling av specifika bredbandsapplikationer. De som diskuterar är främst personer hos operatörerna med anknytning till bredbandsportaler hos de större operatörerna som Telia, Tele2, Telenordia, Utfors, chello/UPC, com.hem och B2. Exempel på  sådana bredbandsapplikationer är befintliga videoproduktioner för TV av tex matrecept och hur de kan göras tillgänglig i webbapplikationer med ”video” stöd samt hur man kommersiellt skall kunna få utvecklingen av dessa att sponsras av företag som ICA eller KF och ”sändas” på de olika bredbandsoperatörernas nät. Det fordrar samordning och standardisering av både bildlayouter, skärmstorlekar och streamingformat och hastigheter etc.. Samarbetet verkar lovande och det finns intresse från reklamköparmarknaden att investera i den här typen av bredbandsapplikationer.
 2. Info II-stiftelsen
  Staffan Hagnell meddelade att när det gäller åöä så har moln dykt upp på himlen i form av att ett företag Walid som lyckats patentera hela iden med internationella tecken. Senaste IETF mötet i Minneapolis blev helt blockerat av detta. Det har varit lite för mycket experiment och tillfälliga lösningar på den den svenska domänfronten för svenska tecken enligt Staffan Hagnell. Det är med en lösning som omfattar alla internationella språkgrupper och inte bara äöå och som alla kan enas runt. Den ursprungliga tidplanen för IDN förskjuts förmodligen från slutet av året till början av nästa år enligt Staffan.

  När det gäller DNSSEC så har svårigheterna visat sig större än man från börjat förutsåg, samtidigt har möjligheterna blivit större i och med att DNS-strukturen kan användas för hantering av SSH, SLL, IPSEC nycklar och som en prisbillig struktur för distribution av certifikat. Arbetet kräver dock en omsorgsfull standardisering. Mycket arbete äger nu rum med holländare och tyskar. Staffan är hoppfull över den senaste tidens utveckling. ”Det kan bli något” menade Staffan. Det finns dock kritiker som säger att man inte skall lägga in mera funktioner i DNS. DNSSEC i se-domänen beräknas tidigast vara i drift  nästa år. Det pågår dock redan i dag en exprimentdrift i domänen sigz.net.

  II-stiftelsen har tillsammans med TU-stiftelsen skapat en broschyr ”Internets Infrastruktur i Sverige 2001” och återfinns  på http://www.iis.se/broschyr2001.pdf.

  Staffan informerade om det vidare arbetet med Internetdagarna. SOF är en av medarrangörerna. Specifika SOF-delar är Internetsinfrastruktur m.m. Staffan efterlyste folk från operatörerna som är intresserade att på medverka i arbetet.

 3. Övrigt
  Bengt Görden nämnde problem med att få kontakt med en av de större operatörerna när det gällde ett allvarligt driftproblem och att det tog hela 3 dagar innan han fick tag i rätt personer och motsvarande allvarliga driftsproblem kunde åtgärdas. Bengt menade att han hittade tag i rätt personer enbart genom folk han kände dels i SOF och dels på annat sätt. Detta akuta problem accentuerar behovet av ett väl utvecklat driftmässig kommunikation mellan operatörerna samt att korrekt information finns i RIPE databas. SE-GIX listan som har använts för dessa ändamål har gradvis tappat i aktualitet. Listan lär finnas kvar på KTHNOC men administreras av Liman på Netnod. Tobbe Carlsson Autonomica tog sig an uppgiften att se över ansvar, hantering och aktualitet över listan respektive problemområdet som en del av vägvalsregisterfunktionen.

 

 

Vid pennan

P-O J