Minnesanteckning 20 Jan 2000

Minnesanteckningar från SOF-möte hos Högskoleverket 2000-01-20

Närvarande :

Kurt Erik Lindqvist, EUnet Hans Wallberg, Netnod
Anton Gunnarsson, Bredbandsbolaget Patrik Ågren, GlobalOne
Mikael Abrahamsson, Bredbandsbolaget Patrik Fältström, Tele2
Olle Thylander, SUNET Kjell Ottosson, Telenordia
Bengt Görden, KTHNOC Håkan Redtzer, UUnet
Fredrik Widell, KTHNOC Björn Christofferson, UUnet
Hans Niklasson, Tele2 Gert Åhlen, Telia
LM Jogbäck, Tele2 Amar Andersson, Telia
Sigrid Ingemansdotter, GlobalOne Kjell Nymo, Uhreg

1. Föregående minnes anteckningar godkänndes. Carrier1 är ny medlem i SOF men ingen representant fanns på mötet. Nästa möte bestämdes till den 15/3 kl 10.00 hos Telenordia.

2. NETNOD
Hans Wallberg gav en översikt över läget på NETNOD. Existerande switchar är fulla och flera operatörer fyller sina anslutningar under dagtid. Kjell Nymo inflikade att vissa operatörer har problem med tappade paket och att detta beror på hög last hos vissa operatörer. På Göteborgs knutpunkten är det måttlig trafik men den har ökat sedan Tele2 anslöt sig. Flera operatörer är på kö att ansluta sig till NETNOD, för detta ändamål har det beställts två nya switchar till Stockholm. Dessa kommer att anslutas med de redan existerande switcharna. De kommer att placeras i bergrum A resp och B och man planerar även att flytta switchen på KTH till bergrum B. De nya switcharna beräknas att levereras och installeras inom ca 2 veckor. Root DNS och DNS för .com, .net och .org placeras också i bergrum B.

Vad gäller DPT har 10 operatörer anmält intresse att vara med. Dessa kommer att knytas ihop i bergrum A&B. Veckan före jul testades DPT hubbarna på KTH tillsammans med det gamla DPT test nätet. Hubbarna har i princip fungerat bra. Pentacom förhandlar just nu med Merkantildata om ett återförsäljar avtal. NETNOD har lagt en preliminär order på några hubbar. DPT-kort finns att beställa från Cisco.

Tidsservrarna väntar på fibrer ut från bergrummet till “fri luft” där det är bättre radiomottagning. De bör vara klara inom en månad. NETNOD håller på att se över priserna och kommer att sänka dem.

Sekundär anslutning kommer att försvinna.

Situationen i Malmö är att bergrummet i princip är färdigt och överlämnas till fastighetsförvalataren nästa vecka. Hans Wallberg berättade även att han före jul varit hos PTS och disskuterat reglerna för samtrafik och anslutningar. PTS ogillade att kostnader för samtrafiken i de fall de finns inte är baserade på trafik volym. Patrik Fältström replikerade att han haft vissa kontakter med PTS tekiska avdelning och att man där verkar ha större förståelse för hur samtrafik på Internet fungerar. Hans

Wallberg påpekade att Nils-Gunnar Billinger antytt att regeringen i IT-propositionen kommer att lägga mer ansvar för Internetfrågor hos PTS.

LM Jogbäck undrade när den gamla FDDI switchen skall betraktas som stängd, dvs ingan nya uppkopplingar görs. Hans Wallberg sade att förhoppningen är att DPT skall vara i full drift innan det beslutet blir aktuellt. LM Jogbäck föreslog att man betraktar den existerande FDDI knutpunkten och DPT knutpunkten som två olika och att FDDI knutpunkten inte längre byggs ut.

3. Internationellt.
Patrik Fältström tog upp problemet med Svenska tecken i domännamn. PAF efterlyste information om vilken tjänst det är operatörerna egentligen vill erbjuda. Tele2 anser det vara skillnad på en resolver tjänst och om kunden vill köra en egen DNS-server. Om kunden vill fråga en DNS-server utanför Tele2 eller har en egen DNS-server som stöder svenska tecken är det helt okej. Dock vill Tele2 inte riskera resolver funktionen genom att delta i tester.

Skall då inte operatörerna delta i tester? Problemet som PAF påpekade är att Bill Semich och .nu har ett förslag som inte är helt klart. APRICOT har dock ett stort test på gång i Asien som använder en helt annan metod IETF håller på att ta fram en krav lista på vad som krävs för en implementation. Dock kommer detta att påverka även många andra standarder som tex HTTP och SMTP för att kunna uppnå det som kunden egentligen vill ha.

Tele2 har ändrat beteendet hos named så att den tillåter vad som hellst i zon-filer men inte i resolvern. Mikael Abrahamsson undrade om ISC är medvetna om detta problem. PAF svarde att han inte trodde det. PAF pekade också på problmet med hut man kodar olika tecken, tex Ser ett kyrilliskt A och ett latinskt A likadant ut, men det är ej samma bokstav.

Gert Åhlen dementerade uppgifter i pressen om att Telia skulle ha en annan linje än Tele2. PAF upplysde om att vad Tele2 gjort är att slå på den inbuggda check som finnsi bind. . PAF lovade maila detaljer om hur detta görs till SOF-listan.

4. Representation i II-Stiftelsen
Kurt Erik Linqvist förslog Kjell Ottosson, Telenordia som ordnarie medlem och Olof Hallström från Tele2 som suppleant. Kjell underströk att representanterna främst företräder SOF. Tele2 meddelade att Olof i fortsättningen skulle vara med på SOF-mötena. Förslagt godkänndes.

5. Efter Paus tog Patrik Fältström upp en fråga som kom upp över kaffet om lame-delegations. PAF kör 1 gång /månad ett program som kolla kvaliten på DNS i sverige. Han lovade maila resultatet till SOF-listan då SOF vill jobba för att förbättra DNS i Sverige. SOF lägger upp resultatet på sin hemsida tillsammans med rekomendationer om hur DNS bör ser ut.

6. Nya domännamns regler
Hans Niklasson redogjorde för det jobb NDR gjort för att få fram version 2 av reglerna för .se domäner. Ett slutgiltligt förslag presenterades den 18 Januari. Några ändringar tillkom då. Nya subdomäner blir .tm., .org., .parti. och .press. Enskilda firmor kommer att få registreras direkt under .se domänen eller under länsbokstav. Företaget måste dock vara registrerat hos PRV. – Företag kommer att få reservera fler domänamna baserade på bifirmor etc.
– Varumärken kommer att få registreras under .tm.se
– Periodiska tidsskrifter under .press.se.
– För varumärken gäller att det ej är bara svenska varumärken utan enligt Madrid överenskommelsen.
– Det kommer att bli tydligare regler för geografiska namn.
– Koncernreglen försvinner.
– Riksorganisationer behöver inte längre ligga under länsbokstav utan kan ligga under .se
– För enskilda firmor kommer först till kvarn regeln att gälla.
– Aktiebolag kommer att få ligga under länsbokstav.

Mötet påpekade vikten av att ombuden och NIC-SE är fria från ansvar vad gäller transkriptions problem. Sista tillfället till synpunkter kommer att vara NIC-SE:s ombuds möte den 3 Februari. NIC-SE är medvetna om att det nya reglerna kommer att leda till en anstorming och att det kan leda till problem.

7. TISDAG
Patrik Fältström har kallat till ett möte om TISDAG. I princip går upplägget ut på att det finns en central index-sever som har pekare till olika databaser. Klienter frågar Index-severn som svara med tänkbara alternativ och i vilken databas de finns. Indexet stöder både LDAP v1 och v2. Databaserna förser regelbundet index servern med index-dumpar och ser på så sätt till att informationen är aktuell.

Kurt Erik Lindqvist frågade hur TISDAG går att använda under PUL. PAF menade att detta är främst en fråga mellan operatörerna och deras kunder.

Databasen innehåller idag 35000 poster i 8 servrar.

Implementationen klarar upp till 20 miljoner poster. Enligt PAF är det största PUL problemet vad som händer om någon började sälja poster från databasen. Just nu hr TISDAG projektet pengar för att driva det tills slutet på år 2000.

8. PTS inbjudan till diskussion angående en gemensam katalog funktion
PTS har kallat till ett möte om ovanstående. Patrik Fältström informerade om att AU-System fått i uppdrag att göra en utredning om gemensamma katalog funktioner. Telia Infomedia har samtidigt tagit initiativ till ett gemensamt ägt bolag som skulle ha till uppgift att äga all katalog information. Till detta skulle alla ge sina uppgifter. Iden är att bolaget sedan kan sälja vidare informationen till alla som vill förädla den. PAF menade att initiativet mest ser till att få så mycket information så billigt som möjligt. Telia Infomedia har kallat till möte angående detta förslag.

PAF:s förslag är att istället använda TISDAG som grund för en gemensam katalogfunkton. Han påpekade också vikten av att operatören har ett direkt avtal med slutanvndaren av informationen då detta är det enda sättet att begränsa spridningen och användningen av informationen. PTS kan bara utfärda bestämmelser över företag som är tillståndspliktiga, vilket innebär att företag som tex Spray itne omfattas av ev. regelverk från PTS. Mötet konstaterade att operatörerna har ett ansvar för hur informationen används och bör hela tiden se över detta. PAF lovade rapportera från mötet med PTS.

9. SOF svar nr 2. på domännamns utredningen.
PAF och Amar har inte hunnit titta på detta men lovade komma med ett förslag.

10. Status den nya marknadsföringslagen
Amar Andersson redogjorde för hur den nya marknadsföringslagen kommer att se ut. För första gången tas regler för reklam via email upp. I princip finns det två lösningar för detta. OPT-IN, dvs bara personer som på sätt eller annat aktivt begärt att få reklamen kommer att få den. OPT-OUT, man kan få reklam tills man själv säger stopp. Förespråkare för OPT-OUT lösningen säger att man kan skapa ett register med adresser som inte vill få reklam.

Sändare av reklam måste då först kolla sina adress listor mot detta register. Tre tidigare försök att skapa sådana listor har misslyckats, främst för att det inte finns någon lag som tvingar sändare att “tvätta” sina listor, och för att en eventuell sådan lag bara skulle gälla i ett land. Hittils har 50 remiss svar kommit in på lagförslaget. Av dessa att dömma verkar det luta åt en OPT-IN lösning. Näringsdepartementet har ansökt om att får förlängd svarstid. Vissa representanter för småföretagare har tyckt att OPT-OUT är en bra lösning då det ger dem en billig möjlighet att nå mycket människor. Patrik Fältström redogjorde för systemet i Holland där alla på sina brevlådor har ett klistmäre med texten JA-JA, JA-NEJ eller NEJ-NEJ. De två positionerna står för Direkt reklam och lokal tidningen. Om man skickar reklam till någon som ej önskar det kommer man att dömmas till böter. Domstolsutslag har bekräftat att detta även gäller på Internet. Detta har lett till att i princip inget Holländskt bolag ägnar sig åt direktmarknadsföring via email. Amar upplyste om att man i USA i olika delstater även börjat med strängare lagstiftning. PAF pekade även på skillnaden mellan post och e-post. I e-post fallet är det operatörena som betalar för transporten medan det i post fallet är avsändaren som betalar.

Amar pekade även å riskerna med att operatörerna kan börja tappa kunder om de får för mycket SPAM. PAF pekade på riskerna med att de stora amerikanska opertörena kan börja se över peeringavtal om det blir lagligt att skicka SPAM i Sverige. Tele2 har redan beslutat att om registret skapas omedelbart registrera alla sina kunder samt se till att ändrigar registreras omgående. Amar lovade skriva ett förslag på uttalande från SOF. SOF förordar en OPT-IN lösning eller att formuleringarna om mail stryks från förslaget. Vi motiverar även varför vi inte vill ha en OPT-OUT lösning.

11. Övrigt
PAF tog upp aktuellt fall med denial of service attack mot en mail host. Detta visade hur viktigt det är att den host en MX pekare pekar på också vet vilka mail-användare det finns för den domänen. Kurtis tog initiativet til att skapa en SOF lista med Abuse och NOC kontakter operatörerna. Kurtis mailar till listan om detta.

Vid pennan

Kurtis Lindqvist