Minnesanteckning 21 Jan 1998

Minnesanteckningar från SOF-möte 21 jan 1998

Närvarande:

Hans Wallberg SUNET

Stefan Westman Telia

Lars-Johan Liman SUNET

Lasse Hallström Telecom Finland

LM Jogbäck Telecom Finland

Olle Thylander SUNET/HSV

Matias Magnusson Telenordia

Fredrik Widell Global One

Eric Malmström Global One

Per Persson Tele2

Andreas Svensson Telenordia

Ragnar Lönn Telenordia/Algonet

Martin Särnberger Taide

Thomas Poturaj Worldcom

Håkan Redtzer Worldcom

Östen Frånberg ISOC-SE

Olle Wallner NIC-SE

1. Hans Wallberg redogjorde för Netnod status. De flesta avtal med

operatörerna är påskrivna. Utrustning för Göteborg är i princip klar att

levereras. Resonemang med PTS fortsätter om främst förläggning i Backa.

Moderat hyra för förläggning. En inventering bland operatörerna på

SOF-mötet gav vid handen att de flesta större operatörerna har någon form

av nät i Backa. Det stora problemet med Göteborgsknutpunkten är annars

Göteborgs Energis motvilja att erbjuda svart fiber på samma sätt som i

Stockholm och genom STOKAB. Göteborgs Energi är mer intresserad av att

erbjuda transmission (SDH). Diskussion angående huruvida man kanske skulle

skulle titta närmare på Malmö och/eller föra ut problemet till massmedia.

Martin Särnberger, Taide (som jobbar i Göteborg) och som också sade sig ha

kontakter med Göteborgs Energi åtog sig att undersöka situationen närmare.

Worldcom tog upp och ifrågasatte Netnodkravet på operatörer att ansluta sig

till varje nationell huvudknutpunkt. En lösning som diskuterades är att

Netnod släpper på detta krav och att det sedan är upp till varje operatör

och i sina bilaterala peeringavtal att kräva routing utbyte vid varje

nationell huvudpunkt. Worldcom hävdade exempelvis att man enbart ville ha

peering och routingutbyte vid Stockholmsnoden. Stefan Westman och Telia

genmälde att visst kunde man tänka sig detta om Telia på motsvarande sätt

erbjuds peeringmöjlighet i USA. Det beslöts att frågan om obligatorisk

närvaro till alla nationella knutpunkter hänskjuts till nästa möte och

operatörerna funderar på saken under tiden. Övriga krav på anslutning

exempelvis peering med minst två andra parter kvarstår. En fara med att

inte kräva obligatorisk närvaro är att en önskad utbyggnad av ytterligare

knutpunkter av volymskäl och backupskäl inte kommer till stånd resp att

dessa blir alltför dyra pga för få operatörer. En möjlig lösning av den

ekonomiska aspekten är dock att anslutningsavgifterna till

Stockholmsknutpunkten subventionerar de övriga nationella knutpunkterna.

Angående föregående mötes fråga om KTHNOCs och dess drivande av router

colocation meddelade Lars-Johan Liman att man from 980401 avser att inte

att ansluta några nya kunder och att vid slutet av året är målsättningen

att alla operatörer som finns på KTHNOC skall ha flyttat. Det kan finnas

undantag som exvis Ebone och satellitförbindelserna österut via

Rymdbolaget. Ett separat mail om detta och om KTHNOCs strategi i detta

avseende tillsänds operatörerna från Peter Graham.

Beträffande stödsystem relaterade Liman att problem med BIOS och moderkort

har lösts. 2 maskiner beräknas vara igång på D-GIX i slutet av januari.

2. Östen Frånberg ISOC-SE redogjorde för läget med II-stiftelsen

a. II-stiftelsen har fått formella ansvaret för administrationen av

.se-domänen från IANA (för Konungariket Sverige som det står i

registreringsinformationen..)

b. Kontakter ha initierats för att bredda IIS representation med upp till 3

ytterligare ledamöter (klart med Kurt Gladh NTK/Dataföreningen, eventuellt

Anders Icobeus jurist, Kanske SITO/BITOS)

c. Offentlighetsprincipen införs

d. Valberedning skall utses till att välja om halva DRS. dvs 4 pers.

e. Varierande synpunkter i remissvaren, främst kritik mot brist på

öppenhet.

f. iDRS “hetaste” arbetsområden:

varumärken, länsdomäner, förslag om en ny personliga e-postadresser

g. Michae Rosen avgår som tillf VD för NIC-SE,

h. Tillträdande VD för NIC-SE är Olle Wallner.

i. NIC-SE har anskaffat lokal på Kungstensgatan 18

j. Bolaget NIC-SE har inlett sin operativa verksamhet per den 1 januari

1998 och kunderna har fakturerats en första gång (60 000 fakturor). Antal

felreturer är 10 % dvs 6000 st.

j. Antal personer hittils på NIC-SE 3 st, Olle Wallner, Eva Frölich och

Anette Hall

k. Domännamnsfrågorna har diskuterats med kommunikationsdepartementet

(http://www.isoc.se/Pressmed/uusmann.html), myndigheter som Post och

Telestyrelsen m fl intressenter.

l. Omprövnings- och överprövningsfunktionen kommer att finnas tillgängliga

på NIC-SE web.

3. Ragnar Lönn Algonet och Per Persson Tele2 redogjorde för aktuellt

förslag för ny newsstruktur och ny hantering av newsflöde. Aktuellt förslag

och övrig information kommer att finnas resp. finns redan nu tillgängligt

www.usenet-se.net. Speciellt ömtåligt är hur nya newsgrupper skall

etableras, hur omröstning skall och att operatörerna skall ha sista ordet.

Speciellt om olagliga grupper betr. barnporr, nazi, rasist etableras genom

ett kuppartade omröstningar. Förslaget har debatterats en längre tid på

News. Det finns en åsikt av folk på News att operatörerna inte skall inte

blanda sig i om och hur nya grupper etableras. Men eftersom operatörerna

ansvarar för innehållet på Newsservrarna och kan bli åtalade upp till 2 års

fängelse enligt aktuellt lagförslag om BBS så är det en allmän åsikt bland

operatörerna att man skall ha sista ordet. Annars anses det bara vara av

fördel att så stor del av News som möjligt administreras av

News-“entusiasterna” själva.

Övrigt

a. Antal remissvar på Internetutredningen är 40 st av 62 instanser.

b. SOF-seminarie kommer att äga rum 3 februari se www.stf.se

Nästa SOF-möte är den 12 mars kl 10:00 hos Worldcomm Kista NCC-huset

Vid pennan

P-O J