Minnesanteckning 24 Nov 1998

Minnesanteckningar SOF-möte 24 november 1998

Närvarande

Stefan Westman Telia

Anders Thorzen Spirous

Patrik Fältström Tele2

Kurt-Erik Lindqvist EU-net

Christopher Arnold Bahnhof

Kjell Nymo Norra Underhållsregementet

Hans Wallberg SUNET

Niclas Comstedt Sonera

LM Jogbäck Sonera

Lars-Johan Liman KTHNOC

Håkan Redtzer Worldcom

Kjell Ottoson Telenordia

Matias Magnusson Telenordia

Ragnar Lönn Telenordia/Algonet

P Östman Global One?

Eric Malmström Global One

Olle Thylander SUNET/HSV

Olle Wallner NIC-SE

Björn Christoferson

Nästa SOF möte äger rum hos Telenordia tisdagen den 19 jan kl 10:00

1. Mötet beslöt att en formalisering av SOF bör ske. En separat

arbetsgrupp

bestående av Stefan Westman Telia, Olle Thylander Westman SUNET/HSV, Per-Olof

Josefsson Tele2 och Anders Thorzen Spirous fick i uppdrag att ge förslag till

uppbyggnad. Gruppens förslag redovisas på nästa möte. Organisationsförslaget

innebär en första mininivå vad gäller organisationsform ex. intresseförening,

adresser, eget organisationsnummer, stadgar, regler för deltagande etc.

2. Netnod

Det finns ett ännu inte identifierat överbelastningsproblem med Stockholm

Gigaswitchen. Tele2 har initierat en första formell felanmälan/ticket. Kontakt

har tagits med utrustningsleverantören Digital. En uppdatering har gjorts av

firmware i båda switcharna. Detta påverkade inte probelmsituationen. Efter

direktkoppling mellan Tele2 och Telia är situationen bättre, men 5 interface

dumpar fortfarande inkommande paket enligt “head of line blocking” vilket

innebär att de sist anlända paketen i inputkön kastas. De interface som har

problem är Nordunet, Sunet, Telenordia, Telia och Tele2. Något är fel i något

anslutet nät. Nordunets anslutning har av någon outgrundlig anledning befunnits

vara konfigurerad halv duplex. Även KTHNOC POP med FDDI till

ethernetkonvertering ingår i de misstänktas skara. Ansvarig för felsökning är

UHREG tillsammans med KTHNOC. Ett problem är dock att Netnod inte kan eller

åtminstone har svårt att felsöka i operatörernas utrustning.

När det gäller Göteborgsswitchen så är den klar att tagas i drift under de

närmaste veckorna. Tele2 är nära inkoppling. SUNET gör inkoppling i samband med

den stora SUNET omläggningen av stamnätet som skall vara klar innan årsskiftet.

Att det inte har hörts någonting från Telia beror enligt Stefan W på att man

gör ett större arbete och flyttar en hel nod till Backa. Sonera och Telenordia

finns i berget. Göteborg Energi kan nu sedan en tid tillbaka plötsligt erbjuda

svart fiber från Göteborgs innerstad ut till Backa (häpp..).

Ett papper skickas från Kjell Nymo vad gäller den lokala inkopplingen

(kopplingsplintar ody..) i Göteborg

Vilket IP-nr gäller för inkoppling till bergsrummet undras det?

3. Internet internationelltt m.m.

PAF redogjorde med sedvanlig bravur kring de senaste turerna kring ICANN och de

olika SOs. Den försiggick på sådan detaljnivå att protokollföraren helt tappade

greppet….

PAF meddelade också att ett separat Secure DNS seminarie kommer att äga rum.

Seminariet är avsett för DNS-tekniker och avsikten är att skapa en grupp mellan

operatörerna. PAF återkommer med tidpunkter…

4. NIC-SE

Det finns ett motstånd bland de större operatörerna vad gäller inskränkningen

att NIC-SE fortsättningsvis enbart skall hantera NS-pekare. Det diskuterades

olika lösningar bl.a. en extra avgift och/eller ändringsavgift för extra

pekare. II-stiftelsen tillsammans med NIC-SE bör initiera en debatt.

En diskussion förekom också om vems ansvar det var att kontrollera om

delegering fungerade eller ej. Är detta en uppgift för NIC-SE eller någon annan

“myndighet”. Eller om över huvud någon skulle kontrollera delegeringar eller

låta användaren eller “marknaden” upptäcka vilka delegeringar som inte

fungerar.

Ett brev tillställs II-stiftelsen med begäran att initiera en öppen och mer

detaljerad diskussion/debatt angående NIC-SE verksamhetområde vad gäller

NS-pekningen, hantering av övriga pekare, kontroll över delegeringar etc.

Deltagare bör vara DNS-ansvariga hos Internetoperatörerna och de ombud som

också är DNS-operatörer

5. Publik IP-adress för “uppringd” ISDN-tjänst med eller utan router

Vid rundfrågning mellan operatörerna befanns inga operatörer längre dela ut

IP-adresser automatiskt.

Alla tillämpar eller kommer från 1 januari att tillämpa ansökningsförfarande

enligt RIPEs modell.

Ett möte bör initieras mellan alla svenska LIR dvs organisationer som får lämna

ut IP-nummer från RIPE databasen. Förutom operatörer kan en LIR även vara

större förtag typ ABB, Electrolux, VM-data etc. PAF pratar med Hans Nicklasson

Tele2 som i sin tur initierar ett separat möte om detta på nästa ombudsmöte.

6. Multihome eller flerleverantörsanslutning

Det konstaterades att det finns olika anledningar varför man vill ha dubbla

anslutningar, allt ifrån att man direkt vill nå någon av de större

operatörernas interna Internetnät direkt, olika fysiska vägar (som man tror man

får), att en webserver alltid skall vara tillgänglig och till back-up både vad

gäller inhemsk, europeisk eller internationell Internettrafik.

Beslöts att routinggruppen får titta på detta mer i detalj för att också utröna

på vilket sätt det skall se ut tekniskt och även hur det skall hanteras

administrativt. Frågor av betydelse är exempelvis; bestämmer kunden eller

leverantörerna vilka som samverkar om en anslutning, skall en bli

huvudansvarig, den andre underleverantör etc. Jörgen Ericsson Tele2 är

sammankallande från routinggruppen

7. Telias nya prissättning på uppgradering från ISDN till fast

Internetanslutning

Stefan Westman Telia meddelade att de att denna prissättning gällde inte var

generell och inte kunde betraktas som en dumpning av en dominerande aktör utan

enbart begränsad till en begränsad marknadsdel, nämligen de kunder som hade

blivit misshandlade i en tidigare Telias Internettjänst med router. Den låga

prissättning var ett sätt att kompensera dessa för tidigare lidanden. Ingen av

de övriga operatörerna hade något att erinra…

Övrigt

– Prissättning vad gällde KTHNOC POP Internettjänster befanns vara i paritet

eller något över gängse marknadspriser.

– Beträffande barnporrslagens inverkan på Newsflödet och att man som

operatör och mottagare automatiskt blir ansvarig för innehav av barnpornografi

så konstaterades det att BBS-lagen hjälper i detta fall. Där står redan i

vilken utsträckning operatörerna som tillhandahållare av tjänsten är ansvariga

för dess innehåll.

– I övrigt rekommenderas operatörerna deltagande i diskussion ang

prestanda och tillgänglighet i IP-tjänst:

>Vi vill inbjuda till diskussioner om hur man skall specificera

>och mäta prestanda samt tillgänglighet i en IP-tjänst.

>Förslag till indata, Ripe prestandamätningar, IETF IPPM etc.

>Mötestyp: Informellt och försök att få jobbet gjort.

>Tid: Måndag 21 december, Kl 10:15 – 15:00

>Plats: Statskontoret, Norra Riddarholmshamnen 1

>

>Avsikten är att revidera IP-kravspecens prestandadelar till dagens

>nivå. Om möjlighet finnes för deltagande var god meddela Jan Berner,

>jan.berner@statskontoret.se, tel 08 454 4721.

Aktiviteter

– Arbetsgrupp för mer formell SOF organisation initieras

– Svenskt LIR möte

– Secure DNS seminarie för operatörer

– Begäran till II-stiftelsen om debatt angående NIC-SE verksamhetsområde

– Routinggruppen möts för att diskutera flerleverantörsanslutning och för

att damma av tidigare förslag/tankar från i våras angående nationell routing i

samband med att Göteborgsknutpunkten tas i drift

Vid pennan

P-O J