Minnesanteckning 25 Nov 1999

Minnesanteckningar från SOF-möte 25 november 1999 hos IT-kommissionen

Närvarande:

Kjell Ottosson Telenordia Stefan Westman Telia
Hans Wallberg Netnod Kjell Nymo UHREG
Gert Åhlen Telia Olle Thylander HSV/SUNET
Per-Olof Josefsson Tele2 AB Christopher Arnold Bahnhof
Eric Malmström Global One Peter Fässberg Tele1 Europe
Per Darnell NIC-SE Håkan Redtzer UUnet
Mikael Abrahamsson Bredbandsbolaget Björn Christoffersson UUnet
Jan Berner IT-kommissionen Niclas Comstedt Sonera
Bengt Görden KTHNOC Mikael Holmström EUnet/KPN/Qwest
Anne-Marie Eklund-Löwinder IT-kommissionen

Nästa SOF-möte äger rum 20 januari hos HSV Birger Jarlsgatan 43

 

  • Föregående minnesanteckningar

 

Föregående minnesanteckningar godkändes efter viss diskussion. Global One ansåg att noteringen i föregående anteckningar att Global One skulle ha förmedlat andra operatörers trafik var felaktigt. När det gäller minnesanteckningarna så får enligt diskussion på mötet alla på listan vara justeringsmännen snarare än att viss/vissa personer utses. Efter “justeringsrunda” fastställs minnesanteckningarna och läggs på webben

Ordföranden påminde inledningsvis om succession av styrelsedeltagande i II-stiftelsen. SOF har representation med en ordinarie och en suppleant. Ordinarie ledamot är f.n. Stefan Westman Telia och suppleant är Kjell Ottosson Telenordia. I april/maj i samband med ny styrelse blir Kjell Ottosson ordinarie och ny suppleant bör väljas. Hans Wallberg replikerade att det är nog bra om en representant är från Telia och Tele2. En viktig egenskapen för representanten är att man bör vara intresserad av området. Och poängteras bör också att deltagandet kan inbegripa att representera/resa för II-stiftelsens räkning.

Mötet hälsade Peter Fässberg välkommen representerande Tele1 Europe i SOF.

2. Netnod status m.m.
Läget är relativt hyfsat enligt Hans Wallberg. När det gäller Stockholmsknutpunkten så finns det finns fortfarande en del paketförluster som beräknas försvinna när Telenordia upphör med att skicka paket till Telia över knutpunkten. Direktpeering mellan Telenordia och Telia beräknas klara situationen en månad sedan fylls det upp av andra. Telias anslutning går full och det går inte att stoppa in mer trafik. En del av de “konstiga” anslutningar är åtgärdade. Resterande “konstiga” anslutningar åtgärdas direkt med direktkontakt mellan Netnod (Kjell Nymo..) och motsvarande operatör. Nya operatörer på Stockholm är Tele1, Chello, Carrier 1, Internet 5/IT-verkstaden, Dataphone.

Förstärkning av Stockholmsknutpunkten sker på två olika sätt:

A. Den befintliga knutpunkten byggs ut med nuvarande teknik. 2 nya switchar i Stockholm köps. En placeras i lokal A. Den andra i Stockholm berg. Syftet är också att flytta switchen B från KTH till Stockholm Berg. Det blir alltså två lokaler med 2 switchar i varje lokal och därmed en viss halvhyfsad lastdelning. Total kapacitet blir alltså 2×2 switchar totalt 400 Mbps. Leverans av utrustning beräknas ske i januari. Namnserver och tidsservrar flyttas också till bergrum.

B. En ny knutpunk i Stockholm byggs med ny teknik. Vid förra mötet togs beslut om ny knutpunktteknologi baserad på Cisco DPT/SRP teknik. Betatestavtal har skrivits med Israeliska företaget Pentacom om en DPT/SRP “stjärnuppkopplare” som ser ut som en gammal token ring MAU hub. Utrustningen beräknas leveras under december för att testas enskilt och tillsammans med den experimentella ringen. En allmän test av den experimentella ringen mellan operatörerna beräknas komma igång ordentligt efter årsskiftet. I viss utsträckning är denna test också beroende på leveransmöjlighet från STOKAB.

Förfrågan har tidigare sänts ut om intresse att ansluta till den experimentella ringen. Positiva svar har inkommit från Sonera, Global One, IP-only, SUNET, BB, Tele1. Initiellt beräknas manuell inkoppling ske. På sikt kommer hubben att användas. Inget svar från de stora Telia, Tele2, Telenordia, UUnet. Hans skickar ut förfrågan på nytt. Hans betonade att det är viktigt att de stora är med så det inte blir som med Göteborg. Gert Åhlen Telia sade “vi är intresserade”. Tele2 är i viss utsträckning redan del av den nya testringen.

Håkan Redtzer replikerade att viss skepsis kan skönjas från de utländska operatörerna om peeringpunkten i Stockholm, som inte har fungerat bra. Och nu skall man pröva ny teknik som man kanske har hört talas om, men som man inte har så stor drifterfarenhet av. På frågan om alternativ till FDDI nämndes det att private peering är alternativet som i USA, varvid det konstaterades att det på sikt blir tämligen oöverskådligt, dyrt och ge dålig skalbarhet ju fler nya operatörer som anländer. I viss mån kan man betrakta FDDI tjänsten som bastjänsten medan DPT ersätter direktpeering. De utländska operatörerna vill köra beprövad teknik. Och inte “sånt där konstigt från Israel” enligt Håkan Redtzer.

Nya tidsservrar är på väg in i Göteborg. Installation sker under december “om det går bra”. Det finns ett överskott av multimode anslutningar i Göteborg, däremot är det en brist på singlemode.

Netnod har fått en RFP från NSI om att hosta DNS för org, com och net. Sammalunda har Nordunet och NIC-SE fått. Förfrågan har även inkluderat root varför förvirringen är fullständig vem som skall göra vad och varför Förmodligen beror detta på att man inte känner till den svenska strukturen alternativt att man måste göra en mer allmän upphandling. En samordning bör göras. Det är relativt lätt att köra root zonen, men desto tyngre att köra com zonen. Hans Wallberg frågade mötet om man skall verka för att hantera .com, .net och org i Sverige. Mötet uttalade tillstyrkte en hosting av org, com och net i Sverige. Ett av de stora argumenten är av försvars och avstängningsskäl. Mötet ansåg att ju fler domäner som speglades i Sverige, desto bättre. Fler domäner beräknas för övrigt finnas under com än under .se. RFPn är relativt omfattande och kräver ca 2 veckors jobb. När det gäller webbsajter så nämnde Hans Wallberg att enligt Kungliga Biblioteket så finns det på Internet 54 000 websajter i Sverige. Av dessa är 32 000 under .se, 12327 under com, nästan 7000 under .nu och övriga 98. Av samma skäl bör därför också domäner i .nu domänen speglas i Sverige.

3. Internationellt

Angående ICANN så har Per och Olle Thylander varit i Los Angeles på ICANN möte i samband med bildandet av ICANNs styrelse. Avtalet mellan Dept of C och NSI är nu färdigförhandlat och därmed också en finansieringsplan godkänd. Finansieringsplanen bygger på ett pengaflöde från landsdomäner, IP-registrys etc och en viss procentsats när det gäller dessa.. En diskussion ägde också rum angående ansvar och hantering för rootservrar. Diskussioner pågår dessutom om definitioner och grundvalen för landsdomäner. Exempelvis har EU framställt önskemål om en cctld kod trots att man egentligen inte enligt statuterna är ett land utan en region. Plats har dock reserverats innan man beslutar om EU verkligen får en egen domän. Diskussioner om detta och flera andra regioner fortsätter.

4. IT-infrastrukturutredningen, IT–kommissionen, IT-propositionen m.m.

Anne Marie Eklund-Löwinder meddelade att IT-infrastrukturutredningen inkl remissrundan är betraktad som avslutad och har lämnats till handlingarna. Vad som nu är aktuellt är IT-propositionen som skall läggas fram för riksdagen i januari. IT-kommissionen deltar i vissa av de arbetsgrupper som skriver på IT propositionen bl.a. infrastrukturgruppen, gruppen för informationssäkerhetsfrågor, elektronisk handel och kunskap och kompetensgruppen. Sammanlagt är ca. 100 personer deltar i arbetet med IT-propositionen. En förutsägbar och naturlig konflikt i arbetet med den kommande IT-propositionen är olika syn från ägarenheten och IT/FOU-enheten angående utbyggnad av öppen ledning. Observera att IT-propostionen är en s.k. riktlinjeproposition som kommer att staka ut färdriktning, men där andra propositioner exempelvis budgetpropositionen kommer att ange närmare finansiering under resans gång.

Jan Berner påminde för övrigt om att svara på frågorna i remisser med tillstyrkes/tillstyrkes ej och inte breda ut sig i allehanda utsagor i vilket fall de inte beaktas överhuvudtaget i olika remisssammanställningar.

Angående fråga om Kraftkoms utbyggnad av fiber i eldistributionsnätet kontra IT-propostionen så anses Kraftkoms utbyggnad till alla huvudkommunorter som något som man inte behöver ha medel av Finansdepartementet utan det kan man åstadkomma med befintliga medel. Anne-Marie nämnde för övrigt att när det gällde Kraftkoms utbyggnad till de olika kommunhuvudorterna så svarar 50 % för kostnaderna till 95% av orterna, medan övriga 50% svarar för de sista 5% av kommunhuvudorterna, vilket belyser glesbygdsproblematiken och även i viss mån varför de kommersiella operatörerna inte är speciellt intresserade att bygga ut glesbygden.

5. PTS och Internet

Angående PTS Rapport Internetoperatörerna lyder under telelagen av 8 oktober 1999, som kan hämtas under rubriken Aktuellt på PTS hemsida , så är det första gången som statsmakten formellt har uttalat vad som gäller för Internetoperatörerna visavi telelagen. En viss otydlighet kan skönjas vilket status rapporten har. En fråga är också i vilken utsträckning IT-kommissionens IT-rättsliga observatorie har tittat på rapporten och huruvida den har gått på remiss. Förmodligen är rapporten ett rent utredningsuppdrag från regeringen. Telelagen är ju ursprungligen skriven för telefoni och det var flera personers åsikt på mötet att nu försöker man desperat använda denna för tolkning gentemot Internet. Enligt telelagen skall man exempelvis till PTS lämna in specifikationer för hopkopplingar, PTS har mandat över alla nummerplaner etc. I samband med diskussion om avsnittet samtrafik så efterlyste Christopher Arnold från Bahnhof en större öppenhet av reglerna för samtrafik (peering) främst vad gäller de större operatörerna, något som man i flera fall inte beredda att presentera.

6. Skrivelse från Karlskrona kommun angående

En diskussion utspann sig om skrivelsen från Karlskrona kommun som var tillsänd SOF huruvida SOF kunde medverka till att få en webbsida tillhörande NSF – NationalSocialistisk Front nedstängd. Websajten tillhör Flashback som är ansluten till MCI/Woldcomm. Mötet konstaterade att det första hand var en fråga mellan motsv. operatör, i detta fall MCI/Worldcomm, och dels att man från rättsvårdande instanser måste få en signal att detta bedömdes som olaglighet för att kunna stänga ned sajten. För mer detaljer se separat svar från SOF.

7. Övrigt

Eventuellt Y2K problem i DNS

Jan Berner påminde om och delade också ut papper om en mätning som Paf har gjort av SOA värde och serienr i DNS i .se domänen, där enbart 75% är helt korrekta ur Y2K synpunkt. Operatörerna bör upplysa sina kunder om det eventuella problemet i respektive kunds DNS. Egentligen påverkar det enbart kunden själv, men problemet kan uppträda “smygande” och om det inte fungerar så kommer de säkert att ringa operatören trots att felet egentligen är i deras egen DNS

Bildande av multicastgrupp/SNUS

Staffan Hagnell, Torbjörn Carlsson och Kent Berggren efterlyste engagemang från operatörer i ett samarbetsprojekt med SNUS angående multicast. Kent Berggren är gruppansvarig för multicast. Målet är att sätta upp en produktionsmässig verksamhet där SNUS svara för projektledning, promotion etc. En allmän åsikt från mötet var att multicast samtrafiken borde samordnas med den nya DPT knutpunkten. Ordföranden skickar ut specifik mail om detta i vilka intresserade operatörer anmäler dels intresse och dels vilka personer som kan deltaga i arbetsgruppen.

Aktiviteter:

 

  1. Anmäl intresse till den nya knutpunkten
  2. POJ tar kontakt med PTS för att utröna status m.m. ang PTS rapport av 8 okt
  3. POJ skickar ut mail ang multicast intressade till SNUS projektet.
  4. Anne-Marie tar frågorna om Nazisidorna och PTS rapportstatus till IT rättsliga observatoriet. Om möjligt försöker också A-M bjuda in Kjell Skoglund till nästa SOF möte..

Vid pennan

P-O J