Minnesanteckning 26 Aug 1999

Minnesanteckningar SOF-möte torsdagen den 26 augusti hos Telia

Närvarande:

Stefan Westman Telia
Gert Åhlen Telia
Hans Wallberg Netnod
Magnus Andersson Uhreg
Kjell Nymo Uhreg
Eric Malmström Global One
Björn Christofersson Uunet
Kjell Ottosson Telenordia
Anders Thorzen IPone
Olle Thylander SUNET
Per Darnell NIC-SE
Patrik Fältström Tele2
Jörgen Ericsson Tele2
P-O Josefsson Tele2
Calle Moberg Telia
Mikael Holmström Eunet

1. Tidigare protokoll

Inga synpunkter

2. Netnod

Kjell Nymo visade overhead med statistik över tappade paket. De som har mest trafik lider mest av detta. Senaste tiden har en operatör var speciellt utsatt (vilken meddelades inte). Direktlänkar finns nu mellan SUNET; Telia, Tele2 och Telenordia. Koncentratorer eller 10 mbps misstänks orsaka paketförlusterna. Eftersom Netnod inte har kontroll över vilken utrustning som ansluts så beslöt mötet att alla operatörer skall rapportera typ av anslutning för att kunna vara till hjälp i den vidare felanalysen. Netnod kommer att specifikt begära in dessa från varje operatör.

Netnod kallar också till möte för diskussioner om olika tekniska förslag till ny teknik för knutpunkterna. Tänkbar ny teknik är exemeplvis SRP eller Merlin baserade system. Jörgen Ericsson föreslog en blandning av gammal och ny knutpunktsfilosofi, där accesroutrar från de olika operatörerna ställs på samma utrymme men där man kombinerar både “shared media” och punkt till punkt.

Hans Wallberg meddelade att utrustningen för root-DNS har utbytts.

Varje operatör bör uttrycka och formulera en klarare avsiktsförklaring vad gäller sina utbyggnadsplaner gentemot Netnod. Detta för att underlätta planeringen hos Netnod. Denna kan vara synnerlig enkel exempelvis av typ Eric Malmström GlobalOnes uttalande “vi kommer inte ansluta i Malmö om inte Telia och Tele2 gör det”.

3. Internationellt

Patrik Fältström redogjorde för den internationella situationen vad gäller ICANN och närliggande SO (Supporting Organisations..). DNSO präglas av fortsatta dispyter. Sett ur operatörernas synpunkt är det mest intressanat just nu att ASO (Adress Support Organisations) har bildats, med organisationer som RIPE, APNIC, ARIN. En nyhet är att CIX även är en del av ASO. För mer info se http://www.icann.org/. Den tredje support delen PSO (Protocol Siupport Organisation) omfattar IETF, ITU, ETSI och W3C, där ETSI och EU framfört en mängd egna förslag i “sedvanlig mellaneuropeisk tradition”. Utdelning av version-6 adresser har startat senan ett antal månader.

Alla organisationer lider av penning brist. Finansiering sker idag främst via ISOC och avgifter i IETF. Många stora företag och organisationer har dock lämnat bidrag till verksamheten

Övrigt

Internetspecifikationen.

Jan Berner ämnar ta upp arbetet och slutföra det under september. Detta är bl.a. orsakat av att Jan Bernet slutar på Statskontoret och börjar på IT-kommisionen 1 oktober. Endast smärre modieringar och ändringar kvarstår. Däremot finns det åsikter om att göra populärversioner eftersom specifikationen är tämligen omfattande och behöver bakgrundsbeskrivning.

IP v6

Mötet konstaterade att SOF ser positivt på testerna med IP version 6, men såg ingen anledning till att operatörerna gemensamt skall engagera sig i testerna.

SCINT

Redogjordes kort om läget för KTH II – SCINT. Positiva gensvar på projektbeskrivning har inkommit från ett flertal operatörer och andra parter.

Internetombudsmannen

Inga synpunkter framkom

IT-infrastrukturutredning

Beslöts att SOF lämnar ett en remiss, trots olika intresseprofiler bland de olika operaöterna

TISDAGs-projektet

Olle Thylander SUNET/HSV efterlyste intressenter för samverkan i TISDAGs projektet för en gemensam men distribuerad katalogstruktur för bl.a. e-post. Tele2 genom Patrik Fältström förklarade sig intresserad men meddelade också att det var en prioriteringsfråga

Multicast

Frågan om multicastsamtrafik togs upp. Beslutades att detta hanteras samtidigt med diskussionerna om ny knutpunktstruktur då det finns kapacitetsproblem i nuvarande knutpunkter.

Aktiviter:

  • Netnod möte ang ny knutpunktsteknik och struktur 14 sept kl 09.30 till 13.00
  • Remiss IT-infrastrukturutredningen
  • Avsiktsförklaringar från operatörerna vad avser de nationella knutpunkterna

Nästa möte

14 oktober kl 10:00 hos MCI Worldcomm/Uunet Torshamnsgatan 35

En hemsida med bl.a tidigare minnesanteckningar finns på sof.isoc.se

Vid pennan

P-O J