Minnesanteckning 3 juni 1998

Minnesanteckningar SOF-möte onsdag 3 juni 1998

Närvarande:

Stefan Westman Telia Kjell Nymo Norra Underhållsregementet
LM Jogbäck Sonera Hans Wallberg SUNET
Eric Malmström Global One Lars-Johan Liman KTHNOC
Patric Östman Global One Håkan Redtzer Worldcom
Ragnar Lönn Algonet Thomas Poturaj Worldcom
Anders Thorsen Spirous Patrik Fältström Tele2
Olle Thylander SUNET/HSV Per-Olof Josefsson Tele2
Mikael Holmsträm EU-net

 

  • Tidigare protokoll

 

Inga synpunkter.

2. Status nationella knutpunkter m.m.

Netnod har tecknad avtal med UH-Reg. Kjell Nymo från Norra Underhållsregementet deltog på SOF-möte. Kjell Nymo företrädde också mellersta Underhållsregementet. Formellt start av underhållskontraktet med UH-reg är från 1 juni. Från 1 juli gäller produktion. Mer information om felanmälan, kontaktvägar kommer att meddelas operatörerna separat. Allmänt gäller att de olika underhållsregementen underhåller all materiel som inte flyger eller flyter. Mer specifikt svarar man exempelvis för underhåll av Försvaret Telenät och Försvarets IP-nät. Verksamheten intäktsfinansieras, men skall ej generera vinst. Numerären är hemlig men kan uppskattas till ett “antal hundratal”.

Beträffande fibertyp i Göteborg kunde de allra flesta ansluta med den billigare multimode. Sonera föredrog dock singlemode. Slutsatsen är att ett kort med 4 single mode anslutningar anskaffas resten multimodeanslutningar. Är man intresserad av mer detaljer beträffande lokaliteterna i Backa tas så tar man kontakt med Åke Wideström på PTS.

Angående Netnod och mediaskriverier kan noteras att målsättningen givetvis inte var att undvika skatt utan snarare skapa en stabil och oberoende ägarkonstruktion. Inga statliga medel för SUNET har heller använts som vilket påstods i artikeln. Utbildningsdepartementet och SUNETS styrelse har heller inte haft något som helst att invända vid efterföljande möten med anledning av tidningsartiklarna.

Beträffande nästa knutpunkt Malmö så är Hans intresserade att få kontakt med personer med lokalkännedom i Malmö för projektering. Operatörerna uppmanas att höra av sig till Hans om man har möjlighet att hjälpa till med lokalkännedom om Malmö via sina resp projekteringsavdelningar.

 

  • Internet internationellt

 

Patrik Fältström redogjorde för det “Internetpolitiska” läget både i USA och Europa. Vad gäller US Gov och domänpolitiken så släpps inom kort ett white paper av Magaziner. Tidningsartiklar om detta finns bl.a. http://www.nando.com/newsroom/ntn/info/060598/info2_19700_noframes.html

Själva dokumentet dvs US Gov white paper återfinns på: http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/domainname/6_5_98dns.htm

När det gäller den europeiska situationen så har organisationen EuroISPA ifrågasatts utifrån flera aspekter, speciellt vad gäller den demokratiska representationen, täckningen i många länder och kopplingen till individuella personer snarare än demokratiska organ. En ny europeisk sammanslutning är under uppsegling med betydligt större underlag. Initiativtagare är Chavier Sola i Spanien, ISOC ordförande i Spanien, Keith Mitchell från Storbrittanien och LINX, m.fl. Med i uppbyggnadsarbetet är också Don Heath från ISOC. Att notera är också att RIPE vill ha kvar sin roll som teknisk samordnande organisation men har utöver detta inga ambitioner att utsträcka sin roll.

När det gäller DNSSEC och BIND så är bakgrunden den att ISC behöver medel dels för att utföra och dels för att prioritera arbetet. Detta sker främst genom att supportavtal i form av programlicenser till den fria programvaran. För närvarande är ISC upptagen med utveckling initierade från Microsoft eftersom man också får medel därifrån. När det gäller att få igenom önskade funktioner till BIND som exempelvis DNSSEC så är det därför väsentligt att man går ihop med sina i dessa sammanhang blygsamma bidrag. Men tillsammans blir de olika supportavtalen betydande och man blir därigenom en stark påverkande part på utvecklingen. Telia (Amar), Tele2 (Paf) och Telenordia (Calle Hamacher) har fått igenom beslut om supportavtal. Önskvärt är även att GlobalOne, Sonera och övriga tecknade supportavtal på motsvarande sätt. Mer information om licenser m.m. återfinns på www.isc.org . Ragnar Lönn förklarade sig också villig att höra efter med TeleNor och Tele Danmark.

Patrik presenterade därefter ett förslag från utredningen från Statskontoret om administrationen av säkerhetsnycklar för offentlig förvaltning. Statskontoret föreslår att Datainspektionen eller något förvånande Riksarkivet som tillsynsmyndighet vilket innebär uppdrag att utöva tillsyn och kontroll över certifieringsinstanser (CA) för utfärdande av nyckelcertifikat för användning i offentlig förvaltning. Totalförsvaret Signalskyddssamordning (TSA) blir den aktör som arbetar på uppdrag av tillsynsmyndigheten och som också i egenskap av Topp-nod för offentlig förvaltnings nyckelhierarki kan signera olika CA:s öppna nycklar.

4. NIC-SE, DRS m.m.

Olle Wallner redogjorde för status. Nytt system med nytt kundsystem beräknas vara i drift under hösten (1 november). Då beräknas också nästa aviomgång sändas ut. Ett och mycket stort problem är de omkring 300 – 400 email som kommer in varje dag till NIC-SE vad gäller ändringar av ompekningar. Helst vill NIC-SE att dessa hanteras av de som hanterar DNS för användarna, vilket kan vara både operatörerna och i en del fall ombud (DNS-operatör nytt begrepp???). NIC-SE vill på sikt enbart hanterar NS record i likhet med Internic i USA. Eric Malmström m.fl. menade dock att det är tidigt att initiera denna process. Det skulle spä på kritiken att ta betalt och samtidigt försämrade servicen. En möjlig väg att ta separat betalt för alla ändringar. NIC-SE funderar vidare.

Beträffande frågan om NIC-SE skall ägna sig åt gTLD registreringar har Telia och Worldcomm uttalat sig mot, medan Tele2, Telenordia, Sonera har uttalat sig för. Övriga har inte uttalat någon åsikt. Att notera är att Telia är registratur med medlemskap i CORE och Worldcom indirekt. Enligt enkät från NIC-SE är näst intill alla ombud positiva till att NIC-SE utför gTLD registreringar.

Val till ordinarie DRS (Nämnden för DomännamnsRegler i Sverige) har ägt rum. De valda är:

Jurist 1: Petter Rindforth

Jurist 2: Per-Jonas Nordell

Jurist 3: (ännu ej vidtalad)

Internettekniker I: Lars Johan Liman

Internettekniker 2: Christer Holgersson

Registrering/Ombud I: Helena Svensson

Registrering/Ombud 2: Kevin Beaird

Registrering/Ombud 3: Björn Eriksen

Registrering/Ombud 4: Fia Hymnelius

Valberedningen har bestått av följande personer:

Kevin Beaird, Arise,

Staffan Hillberg, Bonnier Online,

Bernhard Stockman, Telia,

Bertil Strömberg, Mölnlycke,

Se i övrigt http://www.iis.a.se/drs/val-drs.html

5. Rapportering Whois-gruppen

Whois-gruppen har sammanträffat och specificerat utseende av registret, vilka fält som skall finnas och hur dessa ska presenteras för autenticerade användare, ombud, operatörer och vilket information som skall finnas totalt. Ävensom vilka sökfunktioner som skall finnas. Information meddelas på listan.

6. Slutsatser från ISOC-SE/IT-komissionens hearing i riksdagen. Vad hände med SOFI?

Ragnar Lönn som deltagare i arbetsgruppen redogjorde för diskussionen. En allmän uppfattning bland många var att Internet till stora delar reglerar sig själv. Inget nytt framkom av betydelse för operatörerna. Peter Seipel har sammanställt ett dokument med mer officiella slutsatser från seminariet. Ragnar Lönn distribuerar denna.

I övrigt rekommenderas genomläsning av etiklistan http://smultron.ease.algonet.se/archives/etiklistan.html

Jacob Palmes sammanfattning av seminariet http://www.dsv.su.se/~jpalme/society/etikhearing.html

Ett bra dokument från Jacob Palme är också http://www.dsv.su.se/~jpalme/society/etikteknik.html

Vad gäller abusesamarbetet inom ramen för SOFI åtog sig LM Jogbäck Sonera att undersöka läget resp. att revidera distributionslistorna om operatörerna på nytt skickade in emailadresser på abuseansvariga. Skicka mail med abuseansvariga till lm@sonera.se. För övrigt finns en hemsida uppe på www.sofi.org.

7. Diskussion angående nytt huvudmannaskap för SOF.

Med anledning av att den nya styrelsen i SNUS har ändrat inriktningen hos SNUS att inte innefatta “Internetpolitik” och att inte ha representation i några Internetgemensamma stiftelser eller organisationer så aktualiseras frågan om nytt huvudmannaskap för SOF. Ett tänkbart alternativ är att på något sätt ingå i ISOC-SE. Frågan är under fortsatt diskussion.

8. Peering m.m.?

LM Jogbäck anmälde att Sonera förmodligen är tvungen att införa nya AS, ett för varje land. Samtidigt gör man ändringar så att svenska kunder inte längre får finska IP adresser. På samma sätt är flera andra operatörer tvungna att ändra sina AS nummer konfigureringar.

9. Övrigt

Operatörerna bör fundera över hanteringen av tid när SPs tidsserver och NTP-kommunikation från SP till knutpunkterna kommer igång till hösten.

Vilka operatörer är intresserade av att deltaga i försöksverksamhet med native Multicast på knutpunkterna?

—————————————————————————————————————————–

 

Nästa SOF-möte äger rum 11 september kl 10:00 hos Sonera som har flyttat till den passande adressen Finlandsgatan 10 i Akalla.

Åtgärdspunkter/saker att göra

  • UH-Reg skickar information om support av knutpunkter
  • Meddela Hans W personer med kunskap om Malmö
  • LM Jogbäck reviderar SOFIs distributionslista
  • Ragnar Lönn skickar dokument med slutsatser från etikseminarie
  • Försök få till stånd supportavtal med ISC och BIND för att få igenom DNSSEC funktionalitet (gäller alla)

 

Vid pennan

P-O J