Minnesanteckning 30 Nov 2000

Minnesanteckningar SOF möte 30 november 2000 hos Tele1Europe

 

Närvarande:

Peter Fässberg Tele1 Lars-Johan Liman Autonomica
Mikael Abrahamsson Arrowhead Fredrik Lindgren Sonera
Kurt-Erik Lindqvist KPNQwest LM Jogbäck Tele2
Hans Wallberg Netnod Helen Ålander GTS Sverige AB
Olle Thylander SUNET Mats Dufberg NIC-SE
Fredrik Widell KTHNOC Lars Axeland Skanova
Paul Aicardi GTS/Ebone Gert Åhlen Telia/Skanova
Björn Carlsson Ebone Patrik Johansson Internet 5
Bengt Görden KTHNOC Johan Gavelin C&W pi.se
Kjell Ottosson Telenordia Fredrik Nyman Bredbandsbolaget
Staffan Hagnell II-stiftelsen Patrik Fältström IETF/IESG
Olof Hallström Tele2 Per-Olof Josefsson chello

 

Nästa möte är den 30 januari kl 10:00 KPNQwest. Lokal meddelas senare.

 

1. Tidigare mötesprotokoll

Inga synpunkter

2. Status nationella knutpunkter m.m./Hans Wallberg

Hans Wallberg meddelade att 14 st operatörer nu är inkopplade på DPT-ringen. Senast inkopplad är Utfors. Hans meddelade också att Malmö är klar och att första operatören in är Tele1, dock tämligen ensam. Mikael Abrahamsson med flera efterlyste bättre kontaktvägar till UH-reg förutom felanmälan. Detta för ärenden av typ flyttningar av fiber, installationsanvisningar, lokalupplysningar m.m. Något som skulle kunna lösas med ett gemensamt  telefonnummer under kontorstid, alternativt att felanmälan tar sig an motsvarande uppgifter. Hans Wallberg tyckte det var en bra ide och lovade återkomma i ärendet.

 

SP har kopplat in sina tidsservrarna på Göteborgsnoden. IP-adresser är också allokerade. En policy är under uppbyggnad angående åtkomst till dessa. En frågeställning till operatörerna var om tidsservrarna skall göras till helt öppen resurs eller bara tillgängliga för operatörer. Problemet är förstås utsattheten för attacker respektive att det kanske inte skalar volymmmässigt. Mötet ansåg att det inte fanns några principiella och policymässiga hinder att göra tidsservern till en öppen resurs. Däremot utrycktes åsikten att man är orolig för att resursen kan bli för populär, i vilket fall man då skulle vara tvungen att sätta upp en publik front-end maskin alternativt att operatörerna huserar sekundärklockor. Det beslöts att en vidare utredning görs innan beslut tas.

 

När det gäller knutpunkten i Sundsvall så skall ombyggnad ske av lokalen och man hoppas på att den blir tillgänglig i januari. I Sundsvall blir hastigheten 2×2,4 Gbps som första nationell knutpunkt.

 

2,4 Gbps DPT tester kommer att ske under december.

 

I Göteborg finns f.n. inga planer på DPT. Överhuvud verkar operatörerna dra sig för anslutning på Göteborgs knutpunkten p.g.a. fiberbrist.

 

Trafikmätning efterfrågas på DPT ringen på samma sätt som för FDDI switcharna. Det kommer ny programvara till DPT koncentratorn som skall erbjuda detta enligt Hans W.

 

3. Internationella utblicken – IETF/IESG/Paf

Nationella tecken

NSI har ändrat namn till Verisign Global Registry. Ombudsnamnet är dock fortfarande NSI. Testprojektet med icke engelska tecken är igång. Registreringar kan göras och dessa läggs i samma databas som för .com zonen. De läggs on hold och syns därför ej i DNS. Meningen är att de i nästa fas skall synas men i en subdomän, därefter och i det slutgiltiga fasen flyttas de in i .com zonen. Det är en helt igenom skarp registrering som görs, något som inte helt har kommit fram enligt Paf.

 

Frågan uppkom hur man jämför domännamn med varandra. Det sker enligt en RFC draft  kallad nameprep skriven av Paul Hoffman. Det betyder också att vissa registreringar kan komma att ändras efter det att RFC har blivit fastlaggd. Vissa registreringar kommer att att ändras och vissa kommer ej att bli giltiga. Det är av den anledningen det heter testbed. Allmänt gäller att man lutar sig på tabeller från Unicode konsortiet för jämförelser mellan namn. Justeringar i dessa tabeller sker just nu. Ombuden skickar namnen till Verisign som racekodad? sträng, dvs man kodar en UNICODE sträng som ASCII med ett fyra teckens långt prefix BQ–. Detta prefix kommer sen att ändras, men då ändrar man även samtidigt recorden i databasen. Ide´n är att använda sig av ASCII genomgående, dvs det märks inte att det egentligen är Unicode. I övrigt bör nämnas att dagen efter att RFC:n blev draft så skedde 2800 registreringar med prefixet i .com zonen.

 

Mappning av E-164 nr mot domännamn

Det har nyss varit ett varit möte i Bryssel om detta. Regulatorerna i Sverige är väl insatta i frågan tycker Paf. Det är heller egentlingen inga tekniska problem utan snarare politiska, vem skall hantera och köra DNS serverna för E-164 nummer i de olika länderna världen över. Samma frågeställning är även aktuell i Sverige och PTS funderar över vem som skall köra och hantera DNS servrarna i Sverige för +46. Paf föreslog Netnod eftersom man redan har hand om rootnamnservern för Sverige och då är det naturligt att man också tar om +46. Vad som är viktigt är att snabbt få till stånd en temporär lösning så att programvaruleverantörerna kan testa menade Paf, under tiden kan PTS fundera på en mer slutgiltig lösning. Testbehovet är ett 100-tal nummer.

 

IPv6

Policy angående IPv6 håller på att utformas. Ansökningar har inkommit till RIPE från främst innehavare av GPRS nät. Det komer att hållas ett möte om detta i januari hos RIPE och är man som operatör intresserad av IPv6 och GPRS och har en Internetbakgrund så bör man absolut deltaga tycker PAF, framförallt som motvikt mot teoretiker på utvecklingssidan vad gäller radiosystemen. En förnyad debatt har uppststått om huruvida IPv6 verkligen löser adressproblemen. I grunden samma problem som på IPv4. Kommer omnumrering verkligen att fungera, man förutser ett fortsatt behov av att göra CIDR aggregering m.m. Man behöver också fortsättningvis utnyttja mycket NAT. Tillväxten av prefix är f.n. mycket stark, i princip lika stark som innan CIDR. Det diskuteras också om att införa globala identifierare som en ny nivå ovanpå IP-adressser.

4. Nationella utblicken från IT-kommisionen. Anne-Marie Eklund Löwinder/Jan Berner

Ej närvarande

5. Rapport från arbetsgruppen regional routing LM Jogbäck

Arbetsgruppen har inte haft något möte. Inga kommentarer har heller inte flutit in, varför det kan tolkas som dokumentet är ganska bra. Menade LM Jogbäck. Ett möte kommer att  utlysas innan jul där man i princip ”klubbar” igenom dokumentet för att gör det till en BOK.

6. Rapport från diskussion angående regional knutpunkt Stockholm

En kort redogörelse gjordes av mötet med STOKAB. Flera operatörer utrryckte åsikten att STOKAB enbart borde hålla sig till fibernivån och inte flytta sig längre upp i värdekedjan. Samtidigt har man förståelse för för vissa av STOKABs intentioner. Det beslöts att inbjuda STOKAB till nästa SOF-möte för att fördjupa diskusionen.

7. Diskussion angående Flashback

Diskussionen utmynnade i följande slutsatser:

–         Internetoperatörer ska inte behöva riskera att betraktas som ansvariga för vad som transporteras på nätet, eftersom det då finns en risk för begränsning av yttrandefriheten. (jmf med postverket).

–         Det är allmänna rättsregler som reglerar och avgör vad som kan och skall skickas över Internet på samma sätt som gäller för övriga typer av media.

–         Varje enskild operatör måste på sina egna grunder ha rätt att välja sina egna kunder, och då avstå från affärer om man anser att en kund skadar affärsverksamheten.

För övrigt gäller att SOF inte är, har aldrig varit och kommer inte heller att bli ett forum där operatörer diskuterar enskilda affärs- och kundrelationer. Däremot kan SOF i ärenden med frågeställningar av principiellt och allmänt intresse diskutera principiella frågeställningar. En sådan diskussion får dock inte leda till ställningstaganden angående hur en eller flera operatörer skall hantera enskilda ärenden.

I övrigt förväntar sig operatörerna mycket av den parlamentariska utredning som pågår och som väntas föreslå att samma lagar för yttrandefrihet och tryckfrihet som gäller tidningar, radio och tv också ska gälla bl.a. hemsidor. En av de viktigaste sakerna som utredningen förväntas föreslå är att det måste finnas en ansvarig utgivare för informationsinnehåll och nätpublicering.

8. Övrigt

Inget nytt togs upp p.g.a. tidsbrist..

 

Vid pennan

P-O J