Minnesanteckning 4 Dec 2001

Minnesanteckningar SOF-möte 4 december 2001 hos Telenordia/BT Ignite

 

Närvarande:

Björn Vik chello broadband Tomas Eriksson Telenordia
Peter Blom RSLCOM Magnus Andersson Netnod
Olof Hallström Tele2 Tommy Nilsson B2
Fredrik Holmqvist DCS.net Björn Christofersson Worldcom
LM Jogbäck Tele2 Anders Thorzen Song
Johan Sultan Colt Nils Steen Cisco
Kurt-Erik Lindqvist KPNQwest Benny Sommardag BT Ignite
Tony Sarendal Colt Karolina Markström Global Crossing
Pär Mattson Utfors Maria Nilsson BT Ignite
Jonas Krantz Bahnhof Internet Mikael Abrahamsson Arrowhead
Hans Axen Utfors Bengt Görden KTHNOC
Stefan Larsson Skanova Peter Hanse Hanse Communication
Patrik Johanson Internet5 Olle Thylander SUNET
Bernhard Stockman Skanova Hans Wallberg Netnod
Fredrik Haborn Internet5 Per-Olof Josefsson chello broadband
Tomas Vestergren Telenordia Tobbe Carlsson Autonomica

 

Nästa SOF-möte äger rum tisdagen den 22 januari 2002 och arrangeras av Cisco. Lokal är “Trädgårdsateljén” Stockholm Modecenter, Årstaängsvägen, Liljeholmen, Stockholm. Mötet inleds kl 10:00 med en presentation Gordon Lennox DG-IS om peering policy på EU-nivå, därefter pratar Bill Woodcock om ekonomi och fysik för en knutpunkt. Själva SOF-mötet är kl 13:00 – 15:00

 

  1. Föregående minnesanteckningar

Inga synpunkter

 

  1. Nationella knutpunkter m.m.

Magnus Andersson redogjorde för status. När det gäller 622 ringen så har man i Stockholm slagit samman 2 separata chassi till 1 chassi. Det innebär ett maximalt antal möjliga anslutningar av 30st.  Förändringen orsakade ändring i ringordningen vilket i sin tur temporärt gjorde kvaliteten sämre. Detta har åtgärdats.

 

I Göteborg har man på börjat installation av 622 DPT. Det chassi som frigörs från Stockholm flyttas till Göteborg. Planen är att samma OC12 – 622 DPT struktur skall finnas på alla nationella knutpunkterna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall.

 

Magnus meddelade att man väntar på en funktion SRR som beräknades komma i november men som nu beräknas komma 14 jan. Detta kommer att ställa kräva på anslutande routrar vad gäller IOS-nivåer.

 

På fråga om statistik meddelade Magnus att denna kommer att läggas upp och samlas in från varje ansluten router. Informationen blir enbart tillgänglig för operatörer och skyddas med lösenord. Om operatörerna så beslutar så kan informationen göras publikt tillgänglig.

 

I avsikt att komma tillrätta med överlast så införs trafikregler (QOS regler) för varje anslutning. Det kommer också att ställa krav på operatörerna att man vet hur mycket trafik man skickar. Magnus respektive Nisse Steen presenterade följande utkast till trafikmaximering:

OC12             OC-48

High priority trafik:                10 Mbps         20 Mbps

Max per peer:                        40 Mbps         100 Mbps

Totalt per anslutning              400 Mbps       1300 Mbps

 

Överstiger ovanstående nivåer så bör man överväga direktpeering menade Nisse.

Man får också vara beredd på att ovanstående värden kan ändras beroende på driftserfarenhet.

Nisse redogjorde också för andra krav och funktioner när det gäller själva DPT anslutningen som clocking, SDH framing, MAC address m.m. Netnod kommer att leverera default konfig.

 

 

Tobbe redogjorde därefter för de enskilda diskussionerna med operatörerna. Tobbe menade att enligt ursprunglig plan så ville man lägga ned 622 ringen och få alla att gå över till 2,5 Gbps. Detta har dock inte accepterats av alla operatörer och måste trots Cisco subventioneringar av utrustning betraktas som ett misslyckande. Man är därmed tvungen att driva 2 parallella DPT ringar vilket avsevärt påverkar den totala driftskalkylen menade Tobbe.

 

På fråga om vilka som avser att ansluta sig på OC-48 ringen så meddelade följande operatörer på mötet detta medelst handuppräckning: Telia, Tele2, KPNQwest, Song, Nordunet, Sunet, Bredbandsbolaget

 

Tobbe menade att detta stämmer med bilden från de enskilda överläggningarna där de mindre inte anser sig ha råd respektive att inte ha tillräcklig hög trafik. Tobbe menade att max antal operatörer för 2.5 Gbps ringen är max 8 st. och de har typiskt GSR, medan de mindre har 7000.

 

LM Jogbäck menade att det kändes ganska meningslöst för Tele2 att flytta trafik från 622 till 2,5 Gbps eftersom de större operatörer som finns där ändå kan nås med direktpeeringar, i vilket fall Tele2 skulle utbyta minimalt med trafik över 2,5 Gbps.

 

Tobbe aviserade därefter att Netnod kikar på möjligheterna att sammankoppla DPT ringarna på något sätt, antingen med brygga eller level3 utrustning. För detta menade Tobbe att han hade blivit både idiot och geniförklarad. I förlängningen skulle man också kika på möjligheten att inkludera en gigaethernetswitch till samma utrustning.

 

Att sätta upp en level3-enhet mellan DPT ringarna vore att konkurrera med operatörerna om transit menade LM Jogbäck. Tobbe menade att det handlade bara om transit mellan nät som befann sig på samma geografiska belägenhet samt att detta enbart skulle ses som en migreringsväg mellan olika DPT-steg. Tobbe poängterade också att man givetvis inte skulle annonsera vidare BGP-routing.

 

LM menade att detta skulle låsa fast de mindre operatörerna i ännu högre utsträckning till 622 ringen. Kurtis refererade till Stokabfallet och menade att det var just denna konstruktion som operatörerna var negativa till. Tobbe å andra sidan menade att operatörerna i Stokabfallet var negativa till att Stokab införde tjänster på högre nivåer än den rent fysiska nivån och att Netnod befinner sig i en annan situation och egentligen inte är en aktör på den fysiska nivån som Stokab.

 

På fråga från Tobbe hur många som kunde tänka sig att gå över från 622 till 2,6 Gbps om priserna håller sig kvar på 622-nivån så tillkom uppskattningsvis 5-6 st. ytterligare, förutom de tidigare 8 st. Mikael Abrahamsson menade att det inte är priset på utrustningen som avskräcker utan den årliga avgiften på 720 000kr/år som gör att man hellre överväger att köpa global transit. Patrik Johansson Internet5 menade också att vad som styr är möjligheten att få peering genom att gå över till 2,5 Gbps

 

Tobbe menade att man måste hitta arbetsformer för hur övergång till 2,5 Gbps skall ske bland de som är intresserad av detta. Detta för att komma ifrån nuvarande låsning. Förslag på olika lösningar diskuterades, men den allmänna uppfattningen var att det är Netnod som måste driva frågan och som har initiativet.

 

Tobbe menade som tidigare framförts att det finns starka skäl för att Netnod skall köra gigabitethernet. Det har framkommit många och starka önskemål om detta från operatörerna i samband med Netnods kundmöten. Utgående från detta lämnar Netnod besked till nästa SOF-möte hur man skall agera i gigabitethernet-frågan.

 

  1. II-stiftelsen

Östen Frånberg informerade om DNS servrarna som man avser att ställa ut på knutpunkterna. Dessa ägs av II-stiftelsen men drivs av Netnod på separat driftavtal. DNS-servar i Stockholm och Göteborg installeras under mitten av december, medan Malmö och sundsvall installeras någon gång under första kvartalet.  Östen redovisade också statistik över .se domänen plus antal om och överprövningar. Östen informerade också om breddning av II-stiftelsens styrelse med Bankföreningen, Konsumentverket, svenskt Näringsliv och svensk Handel.

 

  1. Internationella utblicken/Paf

Paf informerade inledningsvis att han tänker köra sitt program som testar de 93000 delegeringarna månadsvis i .se domänen. Av de 93000 så fungerar inte 16000 enligt Paf. De två stora problemen är 1. att man flyttat DNS-servrar utan att tala om det för föräldradomänen 2. Konsultfirmor som inte vet hur man kör DNS över huvud taget. Paf funderar hur man skall informera om detta. Förmodligen publiceras listan i Nytt på nätet. Målet är att komma under 10% fel. Paf börjar med att skicka ut listan över felaktiga domäner på SOF-listan.

 

Paf informerade också att han har inbjudit 2 personer att tala om knutpunkter till nästa SOF-möte den 22 januari. Den förste är den enligt uppgift kontroversielle Bill Woodcock som menar att man inte kan använda en gemensam resurs som exempelvis en ringstruktur med konkurrerande aktörer om man inte har ett bra samarbete.  Den andre personen är Gordon Lennox som till skillnad mot Bill inte är tekniker utan en regulatorisk person. Gordon kommer från DGIS (?)  på EU-kommissionen och arbetar med policy för peering och trafikutbyte som ett underlag för kommande telelagsstiftningsarbete.

 

Paf meddelade också att 11 septemberattentatet har gett efterdyningar på IETF/IESG i så måtto att arbete med säkerhet och QOS har prioriterats. Det kan exempelvis hända att man tar beslut om att starta ett arbete med prioritering av viss trafik innan man egentligen vet hur den skall utformas tekniskt i detalj. Detta skulle då närmast motsvara den prioritering som görs i telefonväxlar av samtal i nödsituationer. (emergency calls). Det kan exempelvis betyda att man som operatör måste kunna vidareförmedla trafik även om man inte har en peeringrelation till en annan part menade Paf.

 

  1. Betallösningar för innehållssajter

POJ informerade om ett möte med BITOS som huvudman där folk från några operatörer deltog bl.a. Telia E-bolaget, Telenordia m.m. Från innehållsleverantörerna var bl.a. flera av de stora tidningsajterna närvarande. Rent allmänt kunde man konstatera att stödet för TRIC-modellen inte var speciellt stort uttalat. Det är också fullt klart att vissa sajter har mer bråttom med betallösningar än andra. Detta gäller exempelvis Ekonomi24 som står i begrepp att införa  en egen lösning tämligen omgående.  Innehållsleverantörerna/BITOS kommer också att kika på den ”norska” modellen inneholds.net där ett antal innehållsleverantörer har gått tillsammans med en gemensam lösning i form av gemensam utvärdering och upphandling. BITOS planerar ett större seminarie om betallösningar i början på nästa år och där den norska modellen kommer att presenteras mer i detalj.

 

  1. Övrigt

P-O J informerade att han slutat på chello broadband och därmed inte längre representerar någon operatör. Efter diskussion med SOF styrelse så kvarstår dock P-O J som ordförande i SOF fram till nästa årsmöte

 

Vid pennan

P-O J