Minnesanteckning 6 Sep 2001

Minnesanteckningar från SOF-Möte den 6 sept hos C&W

 

Närvarande:

Nicklas Löf Bahnhof Internet Anne-Marie Eklund-Löwinder IT-kommissionen
Peter Johansson Bahnhof Internet Jan Berner IT-kommissionen
Kurt-Erik Lindqvist KPNQwest Olle Thylander SUNET
Bengt Görden KTHNOC Ragnar Lönn Gatorhole
Mikael Abrahamsson Arrowhead Per Abrahamssom chello
Johan Gavelin Cable&Wireless Patrik Johansson Internet5
Tobbe Carlsson Autonomica Mårten Samuelsson Sonera
Magnus Andersson Netnod Peter Robsarve RSLCOM
Per Näsvall Netnod/Uhreg Staffan Hagnell II-stiftelsen
Anders Thorzen Song Networks Stefan Larsson Skanova
Folke Lingmo Song Networks Johan Ihren Autonomica
Hans Axen Utfors Mikael Karlström Cisco
Håkan Hansson Utfors LM Jogbäck Tele2
Östen Frånberg IIS Jonas Stenling Tele2
Hans Wallberg Netnod Kjell Ottosson Telenordia
Björn Christoferson Worldcom(UUNET) Björn Ehn Cisco
Rasmus Aveskogh Utfors Thomas Johansson Cisco
Nils Steen Cisco    

 

Nästa mote äger rum den 22 oktober kl 10:00 hos KPNQwest Tegeluddsvägen 80.

 

  1. Föregående protokoll

Inga synpunkter

 

  1. Status knutpunkter och problem med DPT OC-12/Netnod – Magnus Andersson m.fl.

 

Magnus Andersson redogjorde för aktuellt status. Telia/Skanova har anslutit i Malmö. I Stockholm och Göteborg har det tillkommit ytterligare 1 st operatör. När det gäller FDDI så är det fullt. DPT OC-48 ringen är driftsatt. När det gäller delayproblemet med DPT så är den formella historiken den att Arrowhead gjorde felanmälan i början av juni på grundval av de varierande delaytider, som inte hade något mönster.Delayproblemet rapporterades i slutet av juni vidare till Cisco i form av ett TAC-case och det är också den nu aktuella situationen. Streaming och spel är de applikationer som påverkas mest gentemot slutanvändarna av de varierande delaysiffrorna. Flera hävdade att problemet började redan i april. Netnod ger underlag till Cisco. Hans Wallberg menade att om man beräknar en fördubbling var 9:e månad så indikerar detta en kapacitetsproblem  vid den här tidpunkten respektive att om man uppgraderar till OC-48 så kommer nästa kapacitetstak om 18 månader med samma utvecklingsnivå.

 

  1. Forts – problem DPT 622 bps/(OC-12), strategiska och uppgraderingsaspekter OC-12 vs OC-48 m.m. /Cisco – Björn Ehn, Tomas Johansson, Nisse Sten Cisco

 

Thomas Johansson från Cisco menade att det inte är omöjligt att segmenten överlastade, men att man ville ha en full förklaring innan man gav förslag till olika åtgärder för att komma till rätta med problemen. Han menade också att Cisco sedan ett 1 vecka tillbaka har högsta attention på att lösa problemen och har stöd från olika utvecklingsavdelningar. För att komma vidare i analysen så behövs ett bättre underlag och statistik från de olika operatörerna helst insamlat från exakt samma tidsperiod, något som kan visa sig vara svårt. Helst skulle man vilja ha OC-48 felsökningsfunktioner som är avsevärt bättre än den befintliga OC-12. När det gäller kommande produkter med stöd för OC-48, förutom GSR, nämnde Thomas i Yellow brick (10720) alternativt 7300 som lanseras inom kort och där man något senare räknar med stöd för OC-48. Björn Kristofersson Worldcom/UUnet aktualiserade ett säkerhetsproblem som förmodades bottna i en felkonfigurering  av fairnessalgoritm kunde orsaka driftsproblem . Det kunde vara en gammalt problem som redan är löst, men Cisco skulle undersöka med underlag från Björn K.

 

  1. Frågeställningar kring TPTEST/Ragnar Lönn, Jan Berner

 

Jan Berner informerade vad hade hänt med TPTEST sedan förra SOF-mötet den 5 juni. Information om release av TPTEST sändes ut på SOF-listan den 21 augusti. Den 29 augusti gjordes en generell release. Mycket stort intresse och många frågor enligt Jan. Normalt har IT-kommissionens webb 8-9000 träffar. Onsdagen den 29:e 182000, torsdagen 192000. 5 st mätservrar finns till för närvarande tillgängliga. Dels de ursprungliga på Netnod och Telenordia och dels ytterligare hos Tele2, Gothianet,X m.m.

 

Problem finns med Windows 95, rekommendation är att man uppgraderar Windows 98. Dynamisk IP-adress fungerar inte.. Annars är största negativa stormen från Mac användare. Dock har folk (Totte Alm..) förklarat sig villiga att konvertera källkod till Macmiljö. Mer info om detta kommer att läggas ut på IT-kommissionens hemsidan när det blir tillgängligt.

 

Enligt Ragnar så sker det uppskattningsmässigt en mätning i sekunden. Systemet har en begränsning på 75 samtidiga mätningar något som har visat sig generera omkring 30 Mbps mot den centrala mätservern.

 

  1. Nationella utblicken/Anne-Marie Eklund-Löwinder

 

Anne-Marie informerade inledningsvis att hon slutar på IT-kommissionen och

börjar på II-stiftelsen 1 Nov. Anne-Marie informerade sedan om den mängd

utredningar som behandlar IT-säkerhet. En av de senaste är

förvarsberedningens rapport “Ny struktur för ökad säkerhet –

nätverksförsvar och krishantering..” Se pressmeddelande på:

http://www.regeringen.se/galactica/service=irnews/owner=sys/action=obj_show?c_obj_id=40961

Försvarsberedningen är ett forum för konsultationer mellan regeringen och

riksdagen i långsiktiga säkerhets- och försvarspolitiska frågor och består

av representanter från samtliga riksdagspartier utom (m).

 

Såväl Försvarsberedningens rapport som utredaren Åke Pettersons

rapport Sårbarhet och säkerhet i ny tid från Försvarsdepartementet (SOU

2001:41)

http://forsvar.regeringen.se/propositionermm/sou/index.htm

talar för en ökad civil-militär samverkan och att myndigheternas

IT-säkerhetsorganisationer också ska göras tillgängligt för den privata

sektorn. Detta gäller IT-incidenthantering, IT-teknikkompetens m.m.

Försvarsberedningen föreslår en funktion för hantering av IT-incidenter i

högskolemiljö, något som ju redan prövades 1995 men som bedöms ej kunna

genomföras p.g.a. öppenheten i den miljön m.m.

Petterssons utredning föreslår en ny organisationsstruktur för samhällets

säkerhet, med bl.a. en ny planeringsmyndighet som handhar planeringen av

åtgärder för alla typer av säkerhetsfrågor från brustna dammar till

informationskrigföring. I Petterssons utredning föreslås också att man när

det gäller IT-incidenthantering går på PTS linje och förlägger en sådan

funktion hos PTS.

 

Anne-Marie gjorde reklam för IT-kommissionens skrift  “Hantering av

IT-incidenter – vem gör vad och hur?” och “Grundskydd i datorer och

programvaror”. Dessa återfinns på IT-kommissionens webb. Vad gäller

internationellt utredningsarbete så

nämnde A-M de olika direktiv och förordningar varav vissa står i direkt

konflikt med varandra som Cybercrime och Dataskyddsdirektivet och att det

krävs en harmonisering mellan dessa. Detta är synpunkter som framförts till

Näringsdepartementet.

Dokumenten i fråga finns på:

 

Nätsäkerhetsmeddelandet på svenska

http://europa.eu.int/eur-lex/sv/com/cnc/2001/com2001_0298sv01.pdf

 

På engelska:

http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/cnc/2001/com2001_0298en01.pdf

 

Cybercrime-meddelandet på svenska:

http://europa.eu.int/eur-lex/sv/com/cnc/2000/com2000_0890sv01.pdf

 

På engelska:

http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/cnc/2000/com2000_0890en01.pdf

 

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om behandling av

personuppgifter och skydd för privatlivet inom sektorn för elektronisk

kommunikation
http://europa.eu.int/eur-lex/sv/com/pdf/2000/sv_500PC0385.pdf.

 

  1. Teknisk presentation av TRIC

TRIC fick en inbjudan den 22 augusti men dök inte upp och man ansåg sig inte heller kunna deltaga vid nästkommande SOF-möte i oktober

 

  1. Övriga frågor

Östen Frånberg II-stiftelsen informerade att man tecknat avtal med Netnod om drift av .se servrar på knutpunkterna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Östen visade kurvor över den senaste utvecklingen av .se domänen med i dagsläget 90000 domäner och arbete med en version av regelverket som beräknas släppas i början av nästa år och som innebär en ytterligare liberalisering.

 

Staffan Hagnell informerade om Internetdagarna och om den speciella SOF rabatt vad gäller deltagaravgiften. Anmälan med SOF rabatt sker med specifk SOF broschyr och skickas över fax enligt Staffan.

 

LM Jogbäck aktualiserade fråga från förra SOF-mötte om Netnods inställning till korskoppling via ODF i Göteborg.

 

På fråga om kontaktinfo så svarade Tobbe Carlsson att dena beräknades vara klar till nästa SOF-möte.

 

Mikael Abrahamsson Arrowhead informerade om det gigabitethernet projekt som man har dragit igång tillsammans med KTHNOC. Till detta har också Utfors ansluit sig. Ett par ytterligare SOF-medlemmar är också på gång enligt Mikael. Mikael tyckte att Netnod skulle utreda och ompröva sitt tidigare ställningstagande vad gäller gigabit ethernet, speciellt med tanke på de problem som finns med befintlig knutpunkt. Bengt Görden menade också att tidiga tester med Cisco ethernetswitchar har visat dåliga resultat jämfört med ethernetswitchar från senare tid och från alternativa leverantörer. KTHNOC, genom Peter Graham, vill enligt Tobbe Carlsson att Netnod skall deltaga i testerna. Tobbe Carlsson menade också att KTHNOC och Peter Graham uppgav att detta är en tidsbegränsad test som skall utröna gigabit ethernetteknikens funktionalitet som knutpunktsteknologi. Netnod skall återkomma med besked om deltagande alternativt sponsring av gigabit ethernetprojektet enligt Tobbe Carlsson.

 

En livlig diskussion utbröt. Bengt Görden menade att man skulle lämna känslomässiga spekter därhän och göra en ingenjörsmässig utredning om tekniken. Mikael Abrahamsson menade också att många som argumenterar emot ethernet sitter på gammal kunskap.Tobbe Carlsson poängterade att beslutet hängde samman med det klena intresse för gigabitethernet hos operatöerna när frågeställningen om gigabitehernet var på tal för ett drygt år sedan. Man nådde inte upp till kritisk massa. Beslutet var således en rent affärsmässigt beslut enligt Tobbbe Carlsson. Om 8 operatörer hade varit intresserade så hade man kört en test enligt Tobbe Carlsson.

 

Om Netnod skall sponsra en test av gigabit ethernet på KTHNOC, vilket inte är omöjligt, så måste större intresse för detta visas från operatörerna enligt Tobbe Carlsson. Flera av argumenten för att inte använda ethernettekniken är felaktiga menade Bengt Görden. På vilket sätt har man undersökt intresset för den 2,4 Gbps DPT-ring i förhållande till gigabit ethernet undrade Mikael Abrahamsson. Detta har man fått fram genom de direktdiskussioner som man har med varje operatör menade Tobbe Carlsson. En diskussion utbröt om kostnaderna och Tobbe Carlsson menade att kostnaderna för de olika teknikerna är på lika nivå vad gäller själva knutpunkten och de stora kostnaderna är anläggningskostnader m.m. Totalt sett pratar man om en investering av 4 miljoner enligt Tobbe Carlsson.

 

Vid pennan

P-O J