Minnesanteckning 8 Apr 2003

Protokoll fört vid Svenska Operatörsföreningens medlemsmöte
2003-04-08 hos B2, Årstaängsvägen.


Närvarande :

	  Kurtis Lindqvist, Netnod
	  Nicklas Jakobsson, Netnod
	  Stefan Larsson, TeliaSonera
	  Mårten Samuelsson, Sonera
	  Patrik Johansson, Tiscali
	  Henrik Jansson, B2
	  Tommy Nilsson, B2
	  Niklas BixoLundin, B2
	  Fredrik Holmqvist, DCS.net
	  Anders Thorzen, Song
	  Mikael Abrahamsson, Song	
	  Olle Thylander, SUNET
	  Östen Frånberg, IIS
	  Hans Wallberg, SUNET
	  Peter Löthberg, STUPI
	  Per Nihlén, NORDUnet
	  Lars-Johan Liman, Netnod
	  LM JOgbäck, Tele2
	  Jonas Stenling, Tele2
	  

1. Inga kommentarer fanns på tidigare protokoll.

2. Nästa möte hålls den 23/5 kl 10.00 hos Tiscali. I samband med
  detta kommer årsmöte att hållas.

3. Status nationella knutpunkter

  Kurtis redogjorde för att Netnod nu tagit Gigabit Ethernet
  knutpunkterna i Malmö och Göteborg i drfit. 

  Fråga om övergångsperiod mellan DPT och GigabitEthernet i Malmö
  och Göteborg. Kurtis lovade återkomma med ett besked efter att
  Netnod haft styrelsemöte.

  Vissa operatörer har efterlyst ko-ordinering av övergång mellan
  DPT och GigabitEthernet. Detta hänger ihop med övergångskostnaden
  och Kurtis lovade se vad Netnod kudne göra. 

  Kurtis meddelade också att Gotnet och Netnod nu samarbetade och
  att co-location kunder hos Gotnet kunde få svartfiber till Netnods
  knutpunkt i Göteborg. 

  Netnod har även testat bryggor för Fast Ethernet access till
  knutpunkterna. Kurtis meddelade att det är en tjänst som man
  kommer att bygga ut efterbehov och om intresse finns. 

  Kurtis meddelade att man också byggt om bryggan mellan FDDI och
  Gigabit Ethernet så att prestandan borde vara bättre.

  De första IPv6 adresserna på Netnod har även allokerats och alla
  kan nu ansöka om dem. Netnod planerar även att ansluta DNS
  tjänster till detta. Dessutom kommer Sprint att erbjuda gratis
  IPv6 transit över knutpunkten till alla de som är intresserade. 


  Hans Wallberg gick igenom förslaget att bredda Netnods styrelse
  som beskrivet i hans mail till SOF listan. Detta skulle innebära
  att SOF utser två representanter. Övriga skulle vara ordförande,
  jurist, forskare, någon representant för en myndightet, samt någon
  från en Europeisk organisation som RIPE eller annan knutpunkt tex
  Linx eller AMS-IX. Hans hade fått ett enda svar som rekommenderade
  Konsumentverket som representant för svensk myndighet. Det fanns
  inga speciella åsikter för Europeisk organsiation som borde
  representeras. De två SOF representanterna bör utses på årsmötet
  då även representant till IIS styrelse utses. 

  SOLIX

  Mikael Abrahamsson sade att det inte fanns något nytt att
  rapportera. Knutpunkten löpte på som vanligt. 


4. Lokala knutpunkter 

  Nyheter om Viaego

  Anders Thorzen uppdaterade om arbetet med att etablera några
  lokala knutpunkter i Sverige. TeliaSonera har meddelat att de inte
  är intresserade just nu. Kontraktsförslag är skickade till B2 och
  SUNET som enda intressenter just nu. Växjö mest intressant ur
  bandbreddssynvinkel. Lokal infrastruktur finns och som är
  lämplig. Finns även lokala intressenter. Borlänge och Jönköping
  aktuella som nästa städer. Anders efterlyste andra intressenter
  att ansluta sig. Aktuell lokal i Växjö är operatörshotell som
  drivs av lokalt engergibolag. 

  Artikel i Computer Sweden

  Kurtis tog artikel i fredagens Computer Sweden som grund för
  generell diskussion om operatörernas syn på lokala knutpunkter och
  anslutningar till stadsnät. 

  Mikael Abrahamsson sade att dessa upptstår vare sig de nationella
  operatörerna vill eller inte, eftersom kommuner och engergibolag
  anser att det finns ett vakum att fylla. LM Jogbäck ansåg att
  antigen leder den lokala knutpunkten till lägre kostnader för
  lokaltrafik eller så kommer operatörerna att få tillbaka
  kunderna. Mikael Abrahamssom sade att vissa kommuner i
  upphandlingar kräver att man byter trafik lokalt. Peter Löthberg
  sade att visonen tidigare fanns att med 5Mbps till varje hushåll
  efter ett utbyggt nationellt fibernät behövdes
  lokalaknutpunker. Detta skulle då vara ett ISP problem och inte
  ett kommunaltproblem. Patrick Johansson sade att många lokala
  ISPer är oförberedda på trafikvolymen från hemanvändare. Detta
  leder till att deras prisbild leder till att de inte har råd att
  köpa transit. Lokalt trafikutbyte är då en väg runt detta. Peter
  Löthberg undrade om inte SOF borde skapa ett "Best Current
  Practices" dokumment om hur man bygger en lokalknutpunkt och vad
  operatörerna förväntar sig? Mikael Abrahamsson ansåg att det inte
  i första hand var ett teknikst problem, de lokalaknutpunkterna
  fungerade nog. Problemet var driftsmässigt att hantera detta. LM
  Jogbäck och Peter förslog att SOFs åsikt bör vara att man inte
  skall lösa problemet med lokala knutpuntker utan tillgången eller
  bristen på lokalaccess. Miakel Abrahamsson sade att ISPerna som
  deltog i PTS och SVEKOMs möte måste göra detta klart. Anders
  Thorzen ansåg att energibolagen för att nivå 3 nät ger pengar samt
  att lokalaknutpuntker var bra för egna kunder. LM Jogbäck undrade
  vad nyttan med en lokalknutpunkt igentligen är? Anders Thorzen
  menade att nyttan kommer att vara olika för varje operatör. Peter
  Löthberg undrade vad SOFs roll skulle vara? Detta är i grunden ett
  affärsproblem och inte ett teknikst problem.

  Förlsag lades fram om att försöka öka den tekniksa dialogen mellan
  stadsnäten i SSNF samt SOF. Kurtis fick i uppdrag att till 30/4
  titta på att skapa ett forum mellan SSNF medlemmar och SOF
  medlemmar, sponsrat av SOF för att dissktuera detta. Förslag lades
  också att man borde bjuda in även riks samt kommunpolitiker.


5. SOFs fortsättning


  Kurtis mendade att med de nuvarande sex veckors intervallen var
  det svårt att hitta en meningsfull agenda. Han ville ha dem var 8
  vecka istället vilket alla ansåg psoitivt. 

Mötet avslutades och följdes av en presentation av Peter Löthberg om
Sprints nuvarande och framtida nätstruktur.