Minnesanteckning 8 April 1999

Minnesanteckningar SOF-möte 8 april 1999

Närvarande:

Patrik Fältström Tele2 Stefan Westman Telia
Martin Särnberger Defero Kjell Nymo Uhreg N
Fredrik Widell KTHNOC Hans Wallberg Netnod
Olle Wallner Tele2 Niclas Comstedt Sonera
Kurt Lindqvist EUnet LM Jogbäck Sonera
Anders Thorsen Spirous Eric Malmström Globalone
Björn Christoferson Worldcom Patric Östman Globalone
Peter Löthberg Stupi Christopher Arnold Bahnhof
Olle Thylander SUNET/HSV Magnus Andersson Uhreg M

 

1. Föregående protokoll

Inga synpunkter

2. Status nationella knutpunkter

Sonera och TeleNordia är anslutna i Göteborg. SUNET kommer att vara anslutet inom de närmaste 2 veckorna. Telia och Tele2 beräknar att inkoppling kommer att ske inom de närmaste tidsperioden. Problemet med Stockholm är att det finns anslutna operatörer som kör halfduplex, vilket begränsar kapaciteten och ställer till problem bl.a. Telenordia. Netnod kan ej se detta i sin övervakning. Nya operatörer att ansluta på Stockholmsnoden är Bahnhof, Wineasy. Diskussioner pågår med EUnet. Kjell Nymo meddelade att felanmälan utsträcks till dygnet runt. Överhuvud meddelade Kjell att förbättringar skulle ske i övervakning och felanmälan, något som information om kommer att distribueras separat på SOF-listan. EUnet annonserade ändring av AS-nr.

3. Internationella utblicken

Paf beskrev kortfattad skillnader och likheter mellan olika länders domänhantering, denna uppdelad i en 3-lagersmodell vad gäller olika roller mellan registry, registrar (ombud) och registrant (slutkund). Paf meddelade också att avtalet med IANA har förlängts…

4. SOF svar till domännamnsutredningen.

POJ har tillsammans med en del övriga deltagare satt samman ett förslag till svar till domännamnsutredning. Stefan Westman ville ha lite “lösare”skrivning vad gäller varumärkesregistrering under domänen .se. I övrigt var det inga kommentarer under mötet. Kommentarer till förslaget till domännamnutredning förväntas komma in till undertecknad senast 20 april från operatörerna. Domännamnsutredningen förväntar sig svaren senast 22 april. Ett sammanträffande med domännamnsutredningen och diskussion av svaren kommer att ske tisdagen den 27 april kl 11:00. Operatörer intresserade att deltaga hör av sig till POJ

5. Wassenaar-uppropet

Konstaterades att i och för sig var man positiv till Wassenaar uppropet från BITOS, men att SOF och operatörerna egentligen hade betydligt djupare och vidare invändningar mot Wassenar än BITOS som enbart begränsar sig stärkande av konkurrenskraft, e-handelsproblem och problem med svenska företags exportmöjligheter med säkerhetslösningar (Idonex m.m…). Flera deltagare bl.a. Hans Wallberg menade i stället att Wassenaar var ett betydligt större hot mot den grundläggande infrastrukturen sett ur operatörssynpunkt. För mer detaljer se Hans Wallbergs artikel om detta:

http://poseidon.umdc.umu.se/krypto/

och ISOC-SEs ställningstagande

http://www.isoc.se/Pressmed/wassenaar.html

6. EU-cache

EU har ett förslag om stärkande av copyright och upphovsrätten som enligt flera källor innebär allvarliga inskränkningar i möjligheter till cachning av information. ISOC har uttalat sig emot detta centralt se:http://www.isoc.org/isoc/media/releases/990301pr.shtml. Det finns dock andra källor som talar om att EU-förslaget inte omfattar transportnät. Beslöts om vidare analys och undersökning i stället för att göra ett allför tidigt och förhastat uttalande.

Ett domstolsutslag i Storbrittanien mot operatören Demon är av liknande karaktär, men riktar sig specifikt mot News och betraktar Operatören som ansvarig utgivare:
>The U.K.’s High Court has ruled that ISPs can be sued for libel if
>they provide access to defamatory material. In particular, they are
>legally “publishers” of all Usenet posts stored on their servers, even
>if the post was not written by one of their customers.

7. Peter Löthberg och ny struktur för de nationella knutpunkterna

Peter Löthberg redogjorde för förslag till ny struktur för de nationella knutpunkterna:

a. Båda FDDI switcharna används samtigt och inte som idag en aktiv och en passiv.

b. DTP 622 Mbps ring. Är en ring snarare än switch. Liknar DTM och klarar allt som DTM klarar. DTP är i princip Ciscos DTM variant

c. DTP 2,4 Gbps knutpunkt som ovan. Utveckling från ring till hub i ett senare skede

Det sista alternativet är givetvis det mest intressanta. Lämpar sig också för multicast. Befintlig knutpunkt är även intressant att ha kvar fortsättningsvist för att kunna ha kvar anslutning till ethernetswitchar. Peter L kommer i Netnods regi distribuera sina förslag i ett dokument som distribueras på SOF-listan.

8. Stadgar

POJ redogjorde för förslag till stadgar. Beslöts att SOF bildar en förening med minst eget organisationsnr., egen brevlåda etc. Första årsmöte planeras i anslutning till nästa SOF-möte

9. Övrigt

– Kort information gavs om Internetombudsmannen

– Olle Wallner berättade kort status beträffande svenskt “Telehouse” och diskussioner med brittiska Telehouse och Telecity respektive möjlig fysisk installationsplats

Nästa SOF-möte inkl årsmöte äger rum Torsdag 27 maj kl 10:00 hos Tele2, Borgarfjordsgatan 16, Kista

Vid pennan
P-O J