Minnesanteckning 8 Okt 2004

Protokoll fört vid medlemsmöte i Svenskaoperatörsförenigen, 2004-10-08
Värd Netnod. Mötet hölls på Hotell Hilton Slussen

Närvarande

	Kurt Erik Lindqvist, Netnod
	Östen Frånberg,IIS
	Kjell Ottosson, Telenor
	Ola Nyström, Telenor
	Per-Olof Josefsson, NIC-SE
	Calle Lidström, Tele2
	Patrik Fältström, Näringsdepartementet
	Måns Nilsson, KTHNOC/SUNET
	Per Nihlén, KTHNOC/NORDUnet
	Björn Österman, DGC
	Patrik Gylesjöö, DGC
	Stefan Larsson, TeliaSonera
	Lars-Johan Liman, Netnod/Autonomica
	Johan Ihrén, Netnod/Autonomica
	Olof Hallström, IIS
	Tommy Nilsson, B2


1. Swedma presentation 

  Från Swedma presenterade Per Anders Prabert (VD) och Magnus
  Billgren (Strålfors, Swedmas styrelse). Swedma är en bransch och 
  intresseorganisation för direktmarknadsföring. Swedma jobbar med
  att utveckla och upprätthålla seriositet i branschen. Swedma driver
  också opt-out register, NIX-telefon och NIX-adress registret, samt 
  DM-nämnden. 

  Inom Swedma finns även EPG, E-post Gruppen som behandlar
  direktmarknadsföring över Internet. Tanken är att E-post skiljer
  sig från det tryckta mediat i flea avseenden. Marknadsföring via
  e-post kräver också andra lösningar för utskick. Inom Swedma finns
  det många medlemmar som jobbar mycket med mailutskick. För dessa är
  SPAM ett stort problem då det dränker kommunikation som Swedmas
  medlemmar försöker få ut, kommunikation som mottagaren önskat
  sig. Information fastnar också i SPAM filter. 

  Den information som Swedmas medlemmar skickar via e-post är alltid
  information som mottagaren önskat sig eller på annat sätt bör får,
  tex information från ett företag till sina anställda. Problmet är
  att dessa brev ofta fastnar i olika SPAM filter, bla hos
  operatörerna. Detta drabbar även seriösa företag som följer lagar
  och regler. För den här informationen så har operatörerna och
  Swedma samma målsättning, att kunderna skall få den information de
  önskar. 

  Olof Hallström: Har vi någon uppfattning om vad det är som får
  dessa mail att fastna i SPAM filter? 

  Per Anders Prabert: Många saker, HTML mail, enskilda ord, mängden,
  avsändaren etc.

  Kjell Ottosson: Idag fokuserar alla på att spärra. Finns inget fokus
  på massreklam som är önskvärd. 

  Lars-Johan Liman: Problmet är att medlet missbrukats så mycket att
  folk inte längre vill ha det. 

  Per Anders Prabert: Men jag som privat person vill verkligen ha
  det. 

  Kjell Ottosson: Den attityden håller även på att ändra. 

  Per Anders Prabert: Alla prenummerar vi på något nyhetsbrev. 

  Patrik Fältström: Ja, men jag tröttnar snabbt om det är bilder och
  HTML.

  Per Anders fortsatte presentationen med ett förslag om vad man
  kunde göra, whitelist. Tanken är att en Whitelist är en
  positivlista med avsändare. Initiativet är i det här skedet
  viktigare än tekniken, men tekniken, måste fungera. Gäller att
  identifiera seriösa företag och att certifiera dem. Regler och
  stadgar som reglerar beteendet. Behövs ett samarbete för att få
  detta att fungera. Ett liknande samarbete har just startats i
  Tyskland av DDV och eco. 

  Samarbetet handlar om att får med operatörer. Gäller att täcka
  marnaden i Sverige i början med whitelist. Man behöver även hjälp
  med tekniken från operatörerna. Swedma jobbar redan med lagar och
  regler och kan bidra med erfarnhet. 

  Förslag, starta en liten arbetsgrupp. Prata med Tyskland och lär av
  vad de jobbar med. Sätta regler och policy. Titta på tekniken
  bakom. Hellst skulle detta vara på plats inom 6 månader. 

  Mikael Abrahamsson: De gånger jag har fått svensk SPAM har jag
  frågat efter källan till att de har min adress. De svar jag har
  fått har varit allt från inget till att de inte vet. 

  Magnus Billgren: Vi jobbar med databaser med uppgifter om
  registrerignstillfällle, tid, datum etc. 

  Kurtis Lindqvist: Whitelist är medningslös om någon får igenom ett
  SPAM och sanktionerna inte är starka nog. 

  Patrik Fältström: Reglera vad som händer om man bryter mot
  reglerna. Jag ställer gärna upp och jobbar med detta. 

  Kurtis Lindqvist: Vi kunde bjuda in Harald Summa från Eco. 

  Det beslöts att Kurtis skulle fungera som kontakt mot Swedma
  tillsvidare. 

  Olof Hallström: Har ni pratat med konsumentverket? 

  Per Anders Prabert: Kring lagstiftning. De är intresserade.

  Patrik Fälström: De måste vara med i arbetsgruppen. 

  Per Anders Prabert: Vi kontaktar dem.

2. Status nationella knutpunkter

  Kurtis Lindqvist från Netnod gav en rapport om Netnod

	 Netnod - Förändringar.	
		 Det har inkommit önskemål om att plocka bort eller
		 helt avidentifiera graferna på Netnods hemsida. 

		 Per Nihlen på NORDUnet såg inget skäl till varför
		 dessa skulle bort och efterlyste en förklaring. 

		 Stefan Larsson ansåg att innehållet i graferna var en
		 del av en affärsuppgrelse mellan dem och deras
		 peeringpartners och som inte behöver delges
		 allmänheten. 

		 Calle Lidström ansåg att det kunde finnas
		 kommersiella skäl till varför man inte vill visa sina
		 grafer. 

		 Kurtis berättade att det inte var så många
		 knutpunkter i Europa som hade alla portars statistik
		 publikt (Not: RIX (Island) har även graferna publikt
		 http://www.rix.is/statistics.html) 

		 Kurtis tog på sig att kontakta alla operatörer för
		 att se om de ville visa sina grafer publikt eller om
		 Netnod skulle bygga ett inloggningssystem. 


  Mikael Abrahamsson redogjorde för SOLIX

	- Verksamheten rullar på, har nytt domännamn. solix.se.
	- Det kommer förfrågningar kring multicast, ipv6 samt iptv.
	- Mikael sade att han skulle komma att lämna mer av drift och
	 fortsatt utveckling till de andra som varit med om att
	 starta SOLIX. Kurtis undrade om de så skulle komma och
	 rapportera om vad som händer. Mikael skulle ta upp det med
	 dem. 
	- Mer info kommer löpande.3. Uppdatering från IT-Politiska strategigruppen, Patrik Fältström
  (Paf)

  Ulrika Messing är ny ordförande efter att Christer Sturmark
  slutat. Strategigruppens uppgift är fortsatt att vara rådgivare
  till regeringen. 

  Gruppen jobbar mycket med att få de olika myndigheterna att prata
  med varandra. 

  En annan av de stora uppgifterna är att skriva
  IT-Propositionen. Nästa dead-line för info är den 15 Oktober. 

  Paf gick därefter igenom en presentation med tankar från mötena
  inom "sladd-gruppen" som hanterar infrastruktur frågor. 

  Paf började med att definiera frågeställningarna som 
  
	o Öppenhet
	o Konkurens
	o Nåbarhet
	o Nätstrukturer
	o Roller för det offentliga


  Paf gick igenom punkterna, och började med öppenhet. Det finns
  flera begreppsdfinitioner men tjänstebegreppet är fortfarande
  väldigt oklart. Paf definierade det som tjänster som kräver
  IP. Man ser också monopol växa fram inom tex kanalisation. På
  tjänstesidan är det dock konkurens. Någonstans i värdekedjan
  mellan kanalisation och tjänster krävs det att man bestämmer var
  det är ok med lokala monopol. 
  
  Öppenhet kan betyda olika saker. Tex möjligheten för en aktör att
  komma in på ett område där det tidigare rådde monopol. Gränsen i
  värdekedjan måste då flyttas ner.

  För konkurens gäller det att undersöka hur väl det fungerar idag,
  och väl de regler som finns fungerar och tillämpas. Det gäller
  också att bestämma hur viktigt det är med ett teknikval på varje
  nivå i värdekedjan. 

  Nåbarhet är något som fortfarande saknar en beskrivande
  definition. Att hitta en sådan är ett önskemål från konkurens och
  konsumentverken. Paf presenterade förslag på definitioner av en
  IP-tjänst och en Internettjänst. Tanken är att garantera att kunden
  vet vad den har köpt när den köper en "lokal" tjänst och att kunden
  vet exakt vilken nåbarhet det inkluderar. Paf sade också att det
  fanns problem med mer exakta definitioner, som tex om en ISP som
  säjer en Internettjänst där utgående port 25 är blokerad skall
  kunna kalla det en Internettjänst? 

  Kurtis Lindqvist: En ISP kan ju också bli blockad av andra ISPer
  för att de tex inte gör uppföljning på abuse ärenden. Är det då en
  Internettjänst? 

  Olof Hallström: Kan man inte kalla detta A, B, C och D tjänst? 

  Paf: Det är fortfarnde lika svårt att definiera oavsett vad vi
  kallar det eller hur vi klassar det. 

  Paf fortsatte att redogöra för tankarna kring nätstruktur. Stomnät
  är något som operatörerna hanterar och alltid har kunnat
  lösa. Hemma nätet är användarens problem. Dessa två nät har alltid
  haft relativt hög bandbredd. Falskhalsen är och har alltid varit
  anslutnignen emellan de två. 

  Östen Frånberg: Vad ser du för trender, försvinner något mellansteg
  i nätet?

  Paf: Nej, inte i Sverige. 

  Paf: En annan fråga är om det detta är ett problem? Det pratas
  mycket om urbanisering. Detta kanske är ett fördelningspolitiskt
  problem och inte ett IT-strategiskt problem. 

    
  Paf gick vidare med att parta om rollerna för det offentliga. Det
  gäller att det offentliga kan agera kunning köpare, och att det
  offentliga visar tillit till tjänster. 

  Paf avslutade med en speciell fråga till SOF, offentliga tjänster
  kräver hög tillgänglighet, både globalt (tex skatteverket) och
  lokalt (kommunalatjänster). Hur skulle en RFP för en sådan tjänst
  utformas? Räcker det med en anslutning från en operatör, eller bör
  man ha anslutningar från två operatörer? Hur garanteras att kan nå
  vissa tjänster? Om man har fler operatörer, hur skulle kraven på
  operatörerna utformas? 

  Mikael Abrahamsson: Min erfarenhet är att det alltid är bättre med
  två anslutningar från en operatör, som då får ansvaret för att
  kanalisation är redundant. 

  Paf: Det är min erfarenhet också.

  Mikael Abrahamsson: En allmän kommentar är att kalkyl på DSL tjänst
  är att det är billigare att anslutningar till en kund också
  inkluderar Internet, än att göra något konkurens neutralt och
  släppa in andra operatörer. 

  Paf: Frågan är om det inte byggs för mycket passiv utrustning?

  Östen Frånberg: Konkurensen och monopolen varierar väl över landet?

  Paf: Ja, men det är skapat av regler.

  Mikael Abrahamsson: Det billigaste som finns är ett effektivt
  monopol...

  Paf: Ja men det måste byggas så att en ny spelare kan komma in om
  det gamla inte är effektivt.4. Uppdatering från IIS/NIC-SE. Östen Frånberg / Per-Olof Josefsson

  Östen Frånberg: Olof har anställts som generalsekreterare. NIC-SE
  kommer att ta över ansvaret för .SE slavarna från IIS. 

  POJ: Vi har tagit över från IIS. Vi har sedan tidigare det
  komersiella ansvaret för .DE, .NL, Verisign, .DK slav tjänster i
  Stockholm tillsammans med Netnod som står för driften. 

  NIC-SE söker efter en ny drfitschef för NIC-SE med ansvar för
  slavdriften. Man har även dragit in den åttonde slavservern hos
  UUnet. Det betyder att man söker efter vägar att igen öka den
  internationella närvaron, antigen genom anycast eller via en ny
  server. 

  Ansökan om IPv6 adresser för .SE slavar är inskickad till IANA för
  a.ns.se, f.ns.se, g.ns.se. 

  Till sist upplyste POJ om att SOF medlemmar får 30% rabatt på
  Internetdagarna.


5. SOF representation i IIS Styrelse


Kurtis berättade att valberedningen till årsmötet föreslagit Peter
Löthberg samt Lars-Mikael Jogbäck som representanter från SOF i IIS
styrelse. Dock hade SOF på årsmötet att skicka ett brev till IIS
styrelse för att få klarhet i vissa frågor rörande representationen av
de personer som SOF utser samt deras mandat. Brevväxling hade skett
mellan IIS styrelse och SOF, med CC till SOF-listan. 

Kurtis gick vidare och konstaterade att han ansåg att man borde utse
den ordinarie ledamot och en suppleant som SOF skall tillsätta. Mötet
kom fram till att Peter Löthberg inte fanns i Sverige så ofta och
föreslog att förra mandatperiods supleant skulle gå vidare
som ordinarie samt Mikael Abrahamsson som supleant. 


IIS, och NIC-SEs representater samt Patrik Fältström lämnade rummet,
och Mikael Abrahamsson berättade vilka skillnader i vad man ville
verka för som det finns mellan LM Jogbäck och honom själv för
representant från DGC som inte visste vem LM Jogbäck var. 

Efter en kort diskussion beslutade mötet om att välja
Lars-Mikael Jogbäck till ordinarie ledamot samt Mikael Abrahammson
till suppleant. 


6. Övrigt

Inga övriga frågor fanns

7. Nästa möte

Nästa möte hålles 15/11 09:30, värd är IIS och mötet hålls på Clarion
hotell.