Minnesanteckningar 27 Okt 2003

Protokoll för möte hos Svenska Operatörs Föreningen 2003-10-27, kl
10.00. Värd TeliaSonera.

Närvarande:

	Kurtis Lindqvist, Netnod
	Per Bergstrand, PTS
	Kaj Kjellgren, Netnod
	Mårten Samuelsson, TeliaSonera
	Olle Thylander, SUNET
	Amar Andersson, TeliaSonera
	Mikael Skutnabba, Internet5
	Tomas Lund, Tele2
	Måns Nilsson, KTHNOC/SUNET/NorduNET
	Tommy Nilsson, B2
	Henrik Jansson, B2
	Stefan Larsson, TeliaSonera
	Bo W Fjelkner, pi.se
	Reine Johansson, pi.se
	Staffan Hagnell, IIS
	Fredrik Thulin, SU
	Bernhard Stockman, TeliaSonera
	LM Jogbäck, Tele2
	Ulf Vedenbrant, NIC-SE
	Patrik Johansson, Tiscali
	Björn Christofferson, MCI
	Torgny Hofstedt, Seven Level Consultants
	Kjell Ottosson, Telenor
	Olof Hallström, Svensk Näringsliv


1. Olof Hallström, om vad LEK kommer att betyda för operatörerna

  Lagen om elektroniskakommunikationer är väldigt ny och därför är
  det svårt att säga hur den kommer att tolkas. De som först kommer
  att tolka lagen är PTS.  

  LM Jogbäck undrade om detta är att betrakta som en helt ny lag
  eller som en uppdatering av en befintlig lag? Olof sade att LEK
  helt ersätter telelagen, men är till viss del en uppdatering. 

  Amar Andersson undrade om lagen är harmoniserad med andra länder? 
  Olof svarade att det återstår att se. 

  Enligt Olof är lagen tänkt att vara mer tidsenlig och inte bara 
  hantera POTS. Dock är lagen fortfarande väldigt POTS
  centrerad. Tanken bakom lagen är också att leda till
  internationalisering och ökad konkurens. Den internationella delen 
  håller bra. Syftet är också att vara mindre detaljrik och istället 
  överföra kompetens till PTS, eller andra nationella
  kontrollorgan. 

  Definitionen av operatör är vag, om man är osäker på hurvida man 
  omfattas skall man utåg från att man gör det. Om man gör det råder 
  anmälningsplikt. PTS har då rätt att uppbära avgift. Amar
  Andersson undrade om ett hotell som tillhandahåller wireless
  Internet skulle omfattas. Olof svarade att de kan komma att göra
  det. Det är upp till PTS att avgöra. Kjell Ottosson frågade om
  företag som säljer internet internt kan komma att omfattas? Olof
  sade att det knappast var troligt. LM undrade om detta också
  innebär att en full-service operatör måste anmäla varje tjänst, tex
  telefoni, Internet etc och betala för varje område? Olof sade att
  han tolkat lagen så. 

  Olof pekade på några specifika delar och kommentrade dem,

  	§2:3 Om anmälningsplikt gäller, måste operatörerna också
	uppfylla vissa EU-krav på standardiserings kompabilitet. 

   	§3:16 Anmälningspliktiga skall följa nummerplanen. Gäller ej 
   	IP-adresser och domäner. Dock IP-Telefoni ansluten till POTS.

   	§6:5,7 Trafikuppgifter får ej sparas längre än vad som krävs
   	för att fullgöra uppgiften. PIL är dock vad som normalt anses
   	gälla. 

   	§8:17,18 Skyldighet att avlägga avgift. PTS kan även avkräva 
   	speciella avgifter för beredskap i fredstid. Kurtis undrade
   	om det är den avgift som redan annonserats? Per Bergstrand
   	svarade ja. 


  En fråga ställdes om §6:5,7 också gällde mailloggar etc? Olof
  svarade att det gör det. En annan fråga ställdes om vad som händer
  vid en begäran från polisen? De kan ju ta upp till tre månader
  innan polisen kommer med en begäran om data. Olof sade att det
  finns ett samspel mellan PTS och RPS för att säkerställa att andra
  myndighetes behov tillgodoses. Dock för tidigt att säga vad praxis
  kommer att bli. 

  LEK hanterar en sektorspecifik marknad. Tanken är att marknaden ej 
  fungerar, så det behövs särregler. En del i detta är SMP,
  Significant Market Power. EU har tagit fram direktiv för analys av
  marknader och mått på vad en SMP är. 

  LEK säger att det är upp till PTS att avgöra vilka är en SMP och 
  vilka åtgärder som man sätter in. 

  Första tänkbara operatör är TeliaSonera. Beslut kan komma att
  omfatta insyn, icke-diskriminerande, särredovisning och
  samtrafik. 

  Vad gäller samtrafik gäller att tillgodose rimliga krav på
  samtrafik. 

  Rekommenderad läsning från Olof är :

  LEK: SFS2003:389, propositionen heter 2002/2003:110

  Rapporten: Internet och lagen om elektronisk kommunikation på 
  www.pts.se. 

2. Per Bergstrand om PTS syn på operatörer och LEK

  Per började med att konstatera att det är svårt att svara på
  detaljfrågor då detta är en väldigt ny lag. 

  Bakgrunden till lagen är ett EU beslut. 

  Jämför med telelagen, samma tillämpningsområde som
  telelagen. Tillståndedn blir dock mindre omfattande. Istället
  införs anmälningsplikt i större utsträckning. Färre skyldigheter i
  lagen, dock större möjligheter för PTS att besluta om
  skyldigheter. 

  Olof undrade om PTS kommer att lämna vägledning under tidensgång?
  Per sade att myndgiheten kommer att använda olika vägar. För SMP
  har man lämnat förslaget om hur man tänker tillämpa lagen på
  remiss. Per sade dock att mycket är oklart, främst inom SMP, tills
  beslut har fattats. 

  Tillämpningsområde, även telelagens ansågs omfatta
  Internetoperatörer. I LEK omfattas elektroniksa
  kommunikationstjänster. Omfattar Internettjänster, IP-trafik,
  Internet access etc. 

  LM undrade om det inte finns ett krav på att tjänsten skall vara
  dubbelriktad? Per svarade att ja det finns det, men det finns
  också undantag för andra delar i grundlögen, som tex
  tv-utsändningar. Ulf Vedenbrant undrade hur Text-Tv räknades? Per
  sade att det kommer att omfattas av LEK om det inte omfattas av
  yttrandefrihetslagen. Olof sade att gränsdragningen är om tjänsten
  går till en bred massa eller till individualisering. 

  Tillstådn krävs för vissa verksamheter och åtföljs av krav. I
  telelagen fanns vissa tillståndskrav. I LEK krävs endast tillstånd
  om detta gäller resurser som är begränsade så som radiofrekvenser
  och nummer ur en nummerplan. Tillståndskrav har minskat. Bör i
  princip ej omfatta Internetverksamhet. 

  Skillnaden mot tillstånd är att tillståndet kräver ett beslut av
  PTS och en bedömning. I telelagen krävdes för telefoni,
  mobiltelefoni etc tillstånd. I LEK är detta utökat och kopplat
  till alla kommunikationstjänster som är
  allmänttillgänglinga. Internet relaterade tjänster omfattas. Detta
  innbär en förändring för främst små företag. Det kommer också att
  leda till ökade skyldigheter. Tex att tillämpa vissa standarder
  enligt EU-komissionen. Även skyldigheter att avlägga
  anmälningsavgift, samt beredskapsavgift enligt direktiv från PTS. 

  Skyldigheterna har dock blivit förre, om man jämför med
  telelagen. Istället har PTS större möjligheter att ålägga
  skyldigheter till vissa operatörer, tex samhällsomfattande
  tjänster och SMP. 

  LM konstaterade att det inom Internet finns SMP på Europeisknivå
  men ej nationell, kommer dessa att hanteras? Per sade att regler
  för liknande problem tas normalt fram mellan nationella myndighter
  och EU. Dock är det ej troligt att det sker någon reglering just
  här. Olof kommenterade med att nuvarande lag kanske håller i 6-7
  år. Då kommer man att stämma av hur mogna marknaderna är och vad
  som behöver reglering. 

  Till PTS uppgifter i LEK tillhör att utöva tillsyn enligt
  lagen. PTS underätta aktör om att denna ej uppfyller vissa
  krav. PTS kan även utförda förbud, förättelse och vite. 

  PTS kan öven besluta i tvister mellan parter om detta rör
  skyldigheter enligt lagen. Beslut kan överklagas till domstol. 

  Behandling av trafikuppgifter. Tex. IP-nummer,
  abonentuppgift. Huvudregeln säger att dessa skall utplånas eller
  avidentifieras när uppgifterna ej längre behövs. LM sade att
  enligt bokföringslöagen skall underlag behållas i 10 år. Per sade
  att det frågan om detta kan räknas som underlag. LM undrade om PTS
  kommer att ta uppp detta med de/den myndighet som övervakar
  bokföringslagen. Per sade att specifika lagregler som LEK normalt
  går före en generell lag som bokföringslagen. Men uppstår problem
  bör PTS prata med andra myndigheter. Undantag finns
  också. Underlag för fakturering bör sparas till att fakturering
  skett. Om samtyckte finns från kudner kan också undantag ges. 


  Michael S undrade om det är ok att få mäta trafik i ett nät för
  att kunna planera det? Olof sade att det är skillnad på att mäta
  och spara data. Ulf V undrade om man fick spara data för
  felsökning? Per svarade att det finns med som ett undantag i
  lagen. 

  Olof konstaterade att mycket är oklart och undrade om man kunde
  vända sig till PTS för att få ett förhandsbesked? Per svarade
  nej. För tillsyn ges bara beslut. 


  Per berättade också att lagen kräver att verksamheten bedrivs så
  att hemlig teleavlyssning kan bedrivas. Detta omfattar alla
  kommunikationsnät. Konsekvensen är att detta är en utvidgning. Det
  är inte längre begränsat till aktörer med tillstånd. 


3. Status nationella knutpunkter 

  o Kurtis Lindqvist / Netnod

   Kurtis berättade att Benot systemet nu var installerat och i
   drift. Netnod sökte dock tre frivilliga operatörer att testa det
   först innan alla fick tillgång till det. Flytt datum för DPT
   till GE i Malmö och Göteborg är satta till
   
		Göteborg: 25-26/11
		Malmö  : 9-10/12

   Kurtis sade också att betydligt fler har visat intresse för GE i
   Sundsvall. Netnod räknar på detta och det skall diskuteras på
   nästa styrelsemöte. Om vi bygger GE i Sundsvall kommer dock
   inte Sundsvall längre att vara gratis i ett paketpris. 

   Kurtis sade att man också antagligen kommer att sänka priset för
   SRP 2.5G i Stockholm och att man kommer att säga upp
   underhållsavtalet för det då detta är väldigt dyrt.

   Kurtis informerade om att i.root-servers.net nu bytt AS nummer. 

   Kurtis gav också en kort uppdatering om budget för 2004 men
   lovade att återkomma med en mer detaljerad redogörelse på nästa
   möte. 

  o SOLIX

   Kurtis sade att Mikael Abrahamsson hade hälsat att det inte
   fanns några nyheter. 

4. Fredrik Tulin om ENUM och SIP hos Stockholms Universitet

  Stockholms Universitet har ett stort intresser för ENUM och SIP
  främst för att man strövar till att flytta all intern telefoni
  till VoIP. Idag är SU det universitet i Sverige som har lägst
  telefonikostnad. Bakgrunden är att man hade en gammal MD110 som
  började gå sönder. Man räknade på det och insåg att det är
  billigare att investera i IP-Telefoni från början än att
  laga. Från början byggdes också IP-telefonin i ett skillt nät, men
  nu ser man IP-Telefoni som vilken applikation som hellst. 

  ENUM är attraktivt för SU i och med att man då kan få alla sina
  telfonnummer publicerade via DNS. Fredriks agenda är att få
  operatörerna till att börja med IP-Telefoni / ENUM också. Han
  hoppas att på det sättet kunna få in samtal till SU via GIGASUNET
  istället för de traditionella POTS länkarna. SU vill också köpa
  transit VoIP till POTS. 

  LM konstaterade att ett hönan och ägget problem är att dagens
  växlar hos operatöerna inte stöder ENUM.

  Staffan H undrade om nyttan av ENUM idag är begränsad eftesom så
  få använder den? Fredrik sade att han inte ansåg det. Telia slår
  idag upp deras nummer i ENUM och SU betalar vanlig samtalstaxa. 

  Ulf V undrade hur vi hanterar nödnummer? Fredrik sade att det inte
  är helt löst. Ulf V undrade om stabiliteten inte var
  sämre. Fredrik sade att den inte var sämmre än för deras
  företaggsväxel.

  Björn C sade att idag vill man även ha en transparent tjänst för
  billing. Dessutom saknas det kritisk massa. 

  LM tyckte att man inte skulle blanda ihop ENUM och
  IP-telefoni. SMPACK databasen kunde lika gärna vara i EUNUM
  istället frö dagens modell. 

  Fredrik sade att idag finns det 11k nummer i ENUM. I england finns
  det 1k i ENUM. I den akademiska världen är intresset stort. 

  Fredrik önskade att han skulle kunna köpa terminering i SS7,
  uppslag i ENUM och call routing till dem. 


5. Ulf Vedenbrant berättade om IPv6 tester i .SE

  Tester med IPV6 transport för .SE slavar pågår 2003-11-03 till
  2003-12-01. Om testet går bra kommer man att lämna in begäran om
  delgering för IPv6 adresser till ICANN. 

  Man har på förhand testat Bind8, Bind9, Win2K, Win3K och Cisco. 

  Uffe undrade om det fanns annat man borde testa. LM föreslog Bind4
  som resolver. I övrigt hade man inte hittat några fel. 

  Om man kör dual-stack på sin resolver bör man kontrollera att man
  har IPv6 konnektivitet till sin resolver.

  Uffe uppmanade tillsist alla att om man upptcäkte fel att maila
  NIC-SE.

6. Nästa SOF möte bestämdes till den 8/12 kl 10.00 hos KTH-NOC på den
  nya adressen.