Verksamhetsberättelse 1999-2000

Verksamhetsberättelse för

SOF – Svensk Internet Operatörs Forum – ideel förening

Verksamhetsperiod 1 april 1999 – 31 mars 2000

Styrelse för perioden har varit:

Per-Olof Josefsson, Tele2 – Ordförande

Kurt-Erik Lindqvist, KPNQwest – Kassör

Stefan Westman, Telia – Styrelseledamot

Suppleant

Håkan Redtzer, UUnet

Christopher Arnold, Bahnhof

Revisorer

Kjell Ottosson Telenordia

Olof Thylander SUNET/HSV

Antalet styrelsemöten har under perioden begränsats till ett fåtal i samband med etableringar av stadgarna i början av perioden. Detta i enlighet med föreningens intentioner där det viktigaste forumet är medlemsmötena och där styrelsen jämfört med många andra föeningar har en underordnad roll och är begränsat till ett absolut minmum både vad gäller omfattning och befogenheter.

Medlemsmöten

Under perioden har 7 st medlemsmöten hållits:

8 april 1999 29 juni 1999
26 augusti 1999 14 okt 1999
25 nov 1999 20 jan 2000
15 mars 2000

Medlemmar

Följande operatörer är medlemmar:

Telia, Tele2, Telenordia, SUNET, Sonera, GlobalOne, Uunet, Global-IP, KPNQwest, Bahnhof, Internet-5, Arrowhead, Tele1-Europe, Bredbandsbolaget, Chello, IP-One

Intresse om medlemskap har också uttryckts från Carrier-1 och AT&T

Följande organisationer eller sammanslutningar har en adjungerande ställning:

IT-kommissionen, II-stiftelsen, IETF/IESG och NIC-SE

Representation i II-stiftelsen

Internetoperatörerna representeras genom SOF i II-stiftelsen med en ordinarie plats och en suppleantplats med närvaromöjlighet. Representationen sker enligt ett rullande schema på årsbasis. Ordinarie representant under perioden har varit Kjell Ottosson Telenordia och Olof Hallström Tele2 har varit suppleant

Verksamhet

  1. En av de viktigaste verksamheterna för SOF är arbeta med operatörsgemensamma frågor kring nationella Internetknutpunkter, samtrafik och den övriga gemensamma Internetinfrastrukturen. Det har främst tagit sig i uttryck att SOF under perioden har varit motpart och refensorgan gentemot Netnod som hanterar de nationella knutpunkterna både vad gäller teknik, kapacitet, driftssituation, utbyggnad, gemensam infrastruktur m.m.
  2. SOF har under perioden företrätt Internetoperatörerna respektive informerat om operatörernas ställningstagande i ett flertal viktiga frågor som rör Internet. Under perioden har detta främst skett i följande frågor:
  • Remissvar till IT-infrastrukturutredningen (15 sept 1999)
  • Synpunkter till domännamnsutredningen (27 april 1999).
  • Skrivelse och uppvaktning hos Lagutskotten med anledning av ändring i marknadsföringslagen med avseende på obeställd e-post (3 februari 2000). Tillkommer olika skrivelser och inslag i media angående påverkan hos Internetoperatörerna

Arbetsgrupper

Följande arbetsgrupper har bildats under perioden:

  • Arbetsgrupp för val av ny knutpunktsteknik för de nationella knutpunkterna (avslutad)
  • Arbetsgrupp för konkurrensneutrala fastighetsnätslösningar i samband med bredband (pågående)

Information

På föreningens webbplats http://sof.isoc.se har fortlöpande publicering skett av bl.a. minnesanteckningar från medlemsmöten och övrig information. På föreningens e-postlista sof@sof.isoc.se sker distribution av information och diskussionsinlägg.

Ekonomi

SOFs ekonomi baserar sig enbart på medlemsavgifter. Syftet med dessa medlemsavgifter är främst att ge en grundplåt för kommande deltagande i olika operatörsgemensamma aktiviter. Ett exempel på sådan aktivitet kan vara deltagande i möte på EU-nivå. Beslut om sådant eller annat deltagande fattas på medlemsmöte

Balans- och resultaträkning framgår av separat redovisning.

Styrelsen föreslår att resultatet balanseras i ny räkning för nästkommande period.