Verksamhetsberättelse 2000-2001

Verksamhetsberättelse för SOF – Svensk Internet Operatörs Forum – ideell förening

Verksamhetsperiod 1 april 2000 – 31 mars 2001

Styrelse för perioden har varit:

Per-Olof Josefsson, Tele2 – Ordförande

Kurt-Erik Lindqvist, KPNQwest – Kassör

Gert Åhlen, Telia – Styrelseledamot

Suppleanter

Gullik Webjörn, Figuration

Håkan Redtzer, Worldcom/UUnet

Revisorer

Kjell Ottosson Telenordia

Olof Thylander SUNET/HSV

Medlemsmöten

Antalet styrelsemöten har under perioden begränsats till ett fåtal (3st). Detta i enlighet med föreningens intentioner där det viktigaste forumet är medlemsmötena och där styrelsen jämfört med många andra föreningar har en underordnad roll och är begränsat till ett absolut minmum både vad gäller omfattning och befogenheter. I princip ägnas bara administrativa spörsmål på de fåtaliga styrelsemötena. En ytterligare orsak till ett minimalt antal styrelsemöten har också varit att många i styrelsen har bytt arbetsgivare, inriktning och geografisk belägenhet (Bryssel, Amsterdam etc).

Medlemmar

Följande operatörer är medlemmar:

****** Lista från Kurtis *****

Följande organisationer eller sammanslutningar har en adjungerande ställning:

IT-kommissionen, II-stiftelsen, IETF/IESG och NIC-SE.

Representation i II-stiftelsen

Internetoperatörerna representeras genom SOF i II-stiftelsen med en ordinarie plats och en suppleantplats med närvaromöjlighet. Representationen sker enligt ett rullande schema på årsbasis. Ordinarie representant under perioden har varit Kjell Ottosson Telenordia och Olof Hallström Tele2 har varit suppleant

Verksamhet

Den viktigaste verksamheten för SOF är främst operatörsgemensamma frågor allt från nationella Internetknutpunkter, samtrafik och till den övriga gemensamma Internetinfrastrukturen. Det har främst tagit sig i uttryck att SOF under perioden har varit motpart och referensorgan gentemot Netnod som hanterar de nationella knutpunkterna både vad gäller teknik, kapacitet, driftssituation, utbyggnad, gemensam infrastruktur m.m.

SOF företräder också Internetoperatörerna respektive informerar om operatörernas ställningstagande i ett flertal viktiga frågor som rör Internet. Under innevarande period har detta främst skett gentemot Bredbandsutredningen

Arbetsgrupper

– arbetsgrupp för konkurrensneutrala fastighetsnätslösningar i samband med bredband (pågående)

Information

På föreningens webbplats http://sof.isoc.se har fortlöpande publicering skett av bl.a. minnesanteckningar från medlemsmöten och övrig information. På föreningens e-postlista sof@sof.isoc.se sker distribution av information och diskussionsinlägg.

Ekonomi

SOFs ekonomi baserar sig enbart på medlemsavgifter. Syftet med dessa medlemsavgifter är främst att ge en grundplåt för kommande deltagande i olika operatörsgemensamma aktiviter. Ett exempel på sådan aktivitet kan vara deltagande i möte på EU-nivå. Beslut om sådant eller annat deltagande fattas på medlemsmöte

Balans- och resultaträkning framgår av separat redovisning.

Styrelsen föreslår att resultatet balanseras i ny räkning för nästkommande period.