Verksamhetsberättelse 2003-2004

 Verksamhetsberättelse för SOF - Svensk InternetOperatörs Förening


Verksamhetsperiod 1 April 2003 - 31 Mars 2004


Styrelse under perioden har varit 

	 Kurt Erik Lindqvist, Netnod - Ordförande
	 Mikael Abrahamsson, Song - Kassör
	 Mårten Samuelsson, Sonera - Ledamot

Suppleanter

	Patrik Johansson, Tiscali
	Hans Axen, Utfors

Revisorer

	Kjell Ottosson, Telenor
	Olof Thylander, SUNET/Vetenskapsrådet


Medlemsmöten 

	  Under perioden har två styrelsemöten hållits. Detta är i
	  linje med föreningens intentioner och stadgar, där vikten
	  istället lagts vid medlemsmöten som är öppna för alla
	  deltagare. Enligt SOFs stadgar skall styrelsens
	  befognheter och omfattning vara ett minimum. I princip
	  ägnas bara administrativa spörsmål på de fåtaliga
	  styrlsemötena. 

Följande operatörer är medlemmar

	 Se röstlängd från mötet.

Följande organsationer är adjungerade medlemmar

	 II-Stiftelsen
	 IETF/IAB
	 NIC-SE

Representation i II-Stiftelsen

	Sveriges Internetoperatörer representeras i
	II-Stiftelsensstyrelse genom SOF. Detta sker genom en
	ordinarie plats som SOF utser engång per år. Ordinarie
	representant under den senaste perioden har varit Ola
	Nyström. Suppleant har Lars-Mikael Jogbäck varit. 

Represenation i Netnods styrelse

	Sveriges Internetoperatörer har även rätt att utse två
	representanter till Netnods styrels. För det senaste året har
	dessa varit Mikael Abrahamsson och Kjell Ottosson. 

Verksamhet

	Den viktigaste verksamheten för SOF är främst
	operatörsgemensamma frågor allt från nationella
	Internetknutpunkter, samtrafik och den övriga
	gemensamma Internetinfrastrukturen. Det har främst tagit
	sig i uttryck att SOF under perioden har varit forum och
	referensorgan gentemot bla Netnod som hanterar de nationella
	knutpunkterna både vad gäller teknik, kapacitet,
	driftssituation, utbyggnad, gemensam infrastruktur m.m. 
Information 

     På föreningens webbplats http://sof.isoc.se har
	 fortlöpande publicering skett av
	 bl.a. minnesanteckningar från medlemsmöten och
	 övrig information. På föreningens e-postlista
	 sof@sof.isoc.se sker distribution av information och
	 diskussionsinlägg.

Ekonomi


	SOFs ekonomi baserar sig enbart på medlemsavgifter. Syftet med
	dessa medlemsavgifter är främst att ge en grundplåt för
	kommande deltagande i olika operatörsgemensamma aktiviter. Ett
	exempel på sådan aktivitet kan vara deltagande i möte på
	EU-nivå. Beslut om sådant eller annat deltagande fattas på
	medlemsmöte. 


	Balans- och resultaträkning framgår av separat redovisning.

	Styrelsen föreslår att resultatet balanseras i ny räkning
	för nästkommande period.
Stockholm 28 Maj 2003

Kurt Erik Lindqvist		Mårten Samuelsson
Ordförande			Kassör

Mårten Samuelsson
Ledamot


Patrik Johansson		Hans Axen
Suppleant			Suppleant