Framtiden för SOF (inför årsmöte 6 Apr 2017)

Historik och bakgrund

http://sof.isoc.se innehåller stadgar och de protokoll m m som finns. Här finns den historik som är nedskriven och som inte bara finns i folks huvuden.

 

SOF kallas i flera fall för förening men är formellt ingen förening och det finns inget organisationsnummer (och det har aldrig funnits något).

 

SOFs bankkonto är registrerat som att SOF är en underorganisation till ISOC-SE. Avier:na går just nu till “SOF ℅ Netnod” (på grund av att Kurtis vid tillfället var VD, i övrigt har Netnod inget med SOF att göra). Det finns ca 330.000 SEK på kontot (baserat på avi från 2017), och inga uttags-transaktioner har skett på kontot sen 2002 vad före detta styrelse vet om. Merparten eller alla medel på kontot kommer ifrån tidigare medlemsavgifter.

 

Senaste dokumenterade årsmöte är från 2005, och protokoll m m finns på SOFs hemsida. Det hölls ett årsmöte 2006, men protokoll m m är på okänd plats.

 

En viktig funktion som SOF har är att man utnämner en ordinarie ledamot och en suppleant till IIS styrelse. Detta ingår i IIS-stiftelsens stadgar där SOF specifikt nämns. Sen ungefär 2005 har detta varit Mikael Abrahamsson som ordinarie ledamot. Just nu är Mattias Karlsson suppleant. IIS behöver en bred sammansättning i sin styrelse och SOF-representanterna har historiskt varit personer med bred teknisk kompetens. Det finns andra organisationer som nominerar jurister, ekonomer och kompetenser från andra områden. https://www.iis.se/om/organisation/urkund-och-stadgar/

 

SOF har också blivit tillfrågade av TU-stiftelsen att föreslå lämpliga kandidater att ingå i Netnods styrelse. Detta är dock inget formellt uppdrag.

 

Senaste ordföranden i SOF är/var Kurt Erik “Kurtis” Lindqvist oavsett vilket årsmöte man tittar på (2005/2006). Styrelsesammansättningen från 2005 kan man se i protokollet på SOFs hemsida.

 

SOF var en organisation där (främst) tekniker från ISPer deltog för att tillsammans komma fram till lösningar på problem man hade, t ex operationella frågor om samtrafik, eller bara skapa samsyn i olika saker. Se minnesanteckningar på SOFs hemsida.

 

Framtid

 

Det finns i huvudsak två vägar framåt.

 

Antingen lägger man ned SOF och följer stadgarna och ger pengarna på kontot till ISOC-SE. Om man ska lägga ner bör man fundera på vem som bör ta över nomineringsrätten till IIS styrelse. I övrigt är nedläggningsprocessen relativt enkel, förmodligen kan senaste styrelsen gå till banken och få pengarna överförda till ISOC-SE, alternativt skriva över disponeringsrätten för kontot till ISOC-SEs styrelse.

 

Andra alternativet är att fortsätta SOFs verksamhet i någon form. Avier skickas under tiden 12-15:e mars ut till organisationer i medlemsregistret från 2006, och till de som uttryckt önskan om att bli medlemmar. Dessa organisationer kan efter att ha betalt årsavgiften (och därmed är medlemmar) utse representanter som har rösträtt på årsmötet. Dessa kan välja en ny styrelse för SOF.

 

Denna nya styrelse kan sen med hjälp av den gamla styrelsen från 2005 (och eventuellt ISOC-SEs styrelse) gå till banken med båda årsmötesprotokollen, röstlängder m m, och återigen ta kontroll över kontot. I och med detta skulle SOF kunna påstås utan tvekan existera igen. Om så önskas kan man ansöka om organisationsnummer.

 

SOFs framtida verksamhet kan vara allt ifrån att återuppta det man gjorde tidigare med diskussioner om operationella, legala eller motsvarande frågor, eller så blir SOF något annat. De kommande årsmötena bör fokusera på vad SOF kan göra, hur man gör det, och vem som gör det.

 

Den tidigare styrelsen anser generellt att formalian för att återuppväcka SOF inte är ett problem, utan problemet är att hitta personer som är aktiva. SOF slutade attrahera aktivitet för att branschen ändrade sig och ISPerna var organiserade annorlunda än tidigare, och färre personer och organisationer var intresserade av att aktiva sig i SOFs regi.