Årsmöte 6 Apr 2017

Ett mycket lyckosamt årsmöte för en nytändning för SOF utfördes den 6 Apri 2017.

Årsmötesprotokollet ligger uppladdat här på hemsidan.

Årsmöte för SOF – Svenska OperatörsFöreningen – Sveriges Internetoperatörers Forum – mötesprotokoll

Datum: 6 april 2017
Plats: Marriott Courtyard Stockholm Kungsholmen Hotel

§1 Mötets öppnande

Föreningens ordförande Kurt-Erik Lindqvist öppnade mötet.

§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till ordförande för årsmötet valdes sittande ordförande, Kurt-Erik Lindqvist. Till sekreterare valdes Maria Häll, Sunet

 • 3 Fastställande av röstlängd

Närvarande medlemmar skrev upp sina namn på en lista. Markerade medlemmar utgör röstlängd, som består av 25 organisationer/personer. (se separat länk)

 • 4 Val av justeringsmän

Till justeringsmän valdes Anders Rosendal, Telenor och Olle Johansson, Edvina

 • 5 Mötets behöriga utlysande

Årsmötet konstaterade att stämman blivit behörigen utlyst (inbjudan har gått ut 4 veckor i förväg).

 • 6 Fastställande av dagordningen

Årsmötet fastställde dagordningen.

 • 7 Verksamhetsberättelsen

Kurt-Erik Lindqvist redogjorde för verksamhetsberättelsen. Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen.

 • 8 Revisionsberättelse

Frågan bordlägges och den nya styrelsen får i uppdrag att kalla till ett extra årsmöte inom kort och ta fram en revisionsberättelse.

 • 9 Fastställande av resultat- och balansräkningen

Frågan bordlägges och tas upp på det extra årsmöte som nya styrelsen fått i uppdrag att sammankalla (se §8).

 • 10 Beviljande av ansvarsfrihet

Frågan bordlägges och tas upp på det extra årsmöte som nya styrelsen fått i uppdrag att sammankalla (se §8).

 • 11 Medlemsavgifter

Årsmötet fastställde medlemsavgiften till 2500 sek/år för verksamhetsåret 2017/2018.

 • 12 Val av styrelse, valberedning & revisorer

Interim-valberedningens förslag, för ett (1) verksamhetsår:

 • Fredrik Korsbäck, NORDUnet – ordförande
 • Mathias Wolkert, ComHem AB – kassör
 • Adam Emtorp, DGC – ledamot
 • Christian Karlsson, Bahnhof – suppleant
 • Ted Pelas, Tele2 – suppleant
 • Lars-Johan Liman, Netnod – revisor
 • Olle Johansson, Edvina – revisor
 • Maria Häll, Sunet – valberedning
 • Rasmus Åberg, STHIX – valberedning

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

 • 13 Val av SOF-representant och suppleant till styrelsen i IIS.

Frågan bordlägges till nästa extrainkallat årsmöte (se §8). Fram till detta möte får Mikael Abrahamsson fortsätta vara ordinarie ledamot och Mattias Karlsson suppleant som SOF:s representanter i IIS styrelse.

§13 Övriga frågor

Styrelsen får till nästa extrainkallat årsmöte i uppdrag att se över stadgarna samt registrera föreningen hos Skatteverket.

 

____________________________  ______________________________

Kurt-Erik Lindqvist                                                Maria Häll

 

____________________________  ______________________________

Anders Rosendal                                 Olle Johansson